• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Kerkgeschiedenis

Aan dit vak wordt door het hele studieprogramma heen aandacht geschonken.
In het derde jaar van de bachelorfase komt het onderdeel ‘Geschiedenis van de Vaderlandse Kerk tijdens de Republiek’ aan de orde. Doel van dit college is kennis te verwerven van en inzicht te krijgen in de geschiedenis van de Vaderlandse Kerk tijdens de Republiek, dat wil zeggen van de Reformatie in de zestiende eeuw tot de Bataafse Revolutie aan het eind van de achttiende eeuw. Tijdens drie dubbele colleges zal achtereenvolgens aandacht geschonken worden aan: het fenomeen Vaderlandse Kerk, mede gezien in internationaal perspectief; het ontstaan van de Vaderlandse Kerk; de organisatie van een gemeente; de verhouding staat-Kerk; coccejanisme en voetianisme; de achttiende eeuw.
Daarnaast komt in de bachelorfase het vak paleografie aan bod. Bij dit onderdeel gaat het om het aanleren van vaardigheden om zowel gedrukte als geschreven bronnen betreffende de Vaderlandse Kerk uit de tijd van de Republiek te kunnen lezen en interpreteren, alsmede het toepassen van die vaardigheden in de vorm van boek- en archiefonderzoek.
In de masterfase wordt op drie manieren aandacht aan de kerkgeschiedenis gegeven. In het eerste jaar van het masterprogramma komt de ‘Geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme’ aan de orde. Tijdens drie dubbele colleges zal achtereenvolgens aandacht geschonken worden aan: het wezen en de bronnen van het gereformeerd Piëtisme; het wezen en de bronnen van de Nadere Reformatie; de geschiedenis van het Nederlands gereformeerd Piëtisme; de geschiedenis van de Nadere Reformatie; het internationaal karakter van het gereformeerd Piëtisme; de uitwerking van het internationaal gereformeerd Piëtisme.
In het derde masterjaar komen de geschiedenis van de Vaderlandse Kerk vanaf 1795 en het onderzoek van het gereformeerd Piëtisme aan de orde. Bij het eerste vak wordt de geschiedenis van de Vaderlandse Kerk na de Republiek behandeld. Tijdens drie dubbele colleges zal achtereenvolgens aandacht geschonken worden aan: het instituut in de negentiende eeuw; het geestelijk leven in de negentiende eeuw; het instituut in de twintigste eeuw; het geestelijk leven in de twintigste eeuw; de Gereformeerde Bond en het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk ten aanzien van het Samen-op-Weg-proces; de redenen om niet mee over te gaan naar de Protestantse Kerk in Nederland.
De colleges ‘Onderzoek van het gereformeerd Piëtisme’ staan in het teken van het aanleren van vaardigheden om geschreven bronnen betreffende het Nederlands gereformeerd Piëtisme uit de tijd van de Republiek te kunnen lezen en interpreteren. Ook hier is het uiteindelijke doel het toepassen van die vaardigheden in de vorm van archiefonderzoek.

Docent: prof.dr. W.J. op ‘t Hof

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024