• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Roosters

Het studiejaar bestaat uit twee semesters. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede van eind januari tot eind juni. Elk semester bestaat weer uit drie perioden: twee van acht weken en één van vier weken. Een periode van acht weken bestaat uit zes weken college, waarna twee weken volgen om het tentamen voor te bereiden en af te leggen. In een korte periode, van vier weken dus, zijn drie weken voor colleges bestemd en één voor tentamens.

De jaarindeling en bijbehorende roosters worden uiteraard per studiejaar bepaald en worden opgenomen in de jaarlijkse studiegids van de Faculteit der Godgeleerdheid. Verdere informatie dienaangaande is ook te vinden op de website van de faculteit: www.vu.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2024