• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Apologetiek

Apologetiek is de theologische discipline die zich bezint op de verantwoording van het christelijke geloof. We zouden kunnen zeggen dat apologetiek – in onderscheid van dogmatiek – vooral gericht is op de verantwoording van het christelijke geloof naar ongelovigen. Hierbij moet overigens bedacht worden dat apologetische argumenten ook zinvol zijn voor de vragen en twijfels die binnen de gemeente leven.
Het eerste jaar van het bachelor-programma is er naast een algemene inleiding over de theorie van het vak een inleiding in de verschillende apologetische vraagstukken. In het eerste jaar van de masterstudie worden de verschillende apologetische methoden besproken. In het derde jaar van de master wordt een moderne atheist gelezen. Hierbij is het de bedoeling dat de studenten de aangereikte inzichten en instrumenten kunnen hanteren in het analyseren en kritiseren van het atheïstische standpunt.

Docent: dr. W. van Vlastuin

 • © hersteld hervormde kerk 2024