• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Seminarium

Seminarium

Welkom op de website van het Hersteld Hervormd Seminarium! Wat beoogt het seminarium? Het doel van het seminarium kan niet beter tot uitdrukking worden gebracht dan in het logo. In het logo ziet u een opengeslagen Bijbel, omdat we ervan overtuigd zijn dat de levende God Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard.

In de Schriften laat Hij ons zien wie wij zijn, waar we vandaan komen, wat de bestemming van de mens is, waar de geschiedenis op uit loopt, wat Zijn heil is en hoe dat gestalte krijgt in Gods koninkrijk. Bovenal heeft de drie-enige God Zichzelf uitgesproken in Zijn Woord en legt Hij Zijn hart daarin voor ons open. In Zijn Woord klinkt het grote geheim dat er in het vleesgeworden Woord Jezus Christus redding is voor de verloren mens.

Het is van belang om ons te realiseren dat Zijn Woord geen oude dode letter is, maar dat het de levende stem (viva vox) van God is. Als we Zijn Woord horen, komt God Zelf tot ons om relatie met ons te leggen. Door het geheimenis van de Heilige Geest horen we God persoonlijk tot ons spreken en drukken we Zijn Woord als een kostbare schat aan ons hart.

Omdat de persoonlijke geloofsrelatie met God via het Woord verloopt, is het verstaan van het Woord van centraal belang. Omdat er in ons hart verzet leeft tegen God en Zijn Woord, kunnen wij niet zonder de Heilige Geest om het Woord voor ons te openen. Het sola scriptura kan dan ook niet worden geïsoleerd van sola gratia en van sola fide, omdat de geestelijke betekenis van de Schrift alleen in de gemeenschap met Christus voor ons opengaat.

In de kerk en het seminarium gaat het om hetzelfde Woord en dezelfde grondhouding van overgave aan het Woord. Dit betekent dat het in alle vakken aan het seminarium gaat om het verstaan van de brede verbanden en de diepe grondtonen van het Woord. Bijbelvakken, systematische vakken, historische vakken en praktische vakken beoefenen ieder op hun eigen manier theologie.

Onder het logo staat in het Latijn dat Gods Woord in eeuwigheid blijft. De keuze voor een Latijnse spreuk is een bewuste keuze om tot uitdrukking te brengen dat wij theologie beoefenen in gemeenschap met de kerk van alle tijden. De kerk is niet pas in onze eeuw ontstaan, of in de tijd van de Reformatie, maar we belijden dat de kerk bestaat vanaf het begin van de wereld. In het westers christendom is Latijn altijd gebruikt om de boodschap van Gods Woord te doordenken.

Op deze manier geeft de keuze voor een Latijnse uitdrukking ook aan dat Gods Woord het waard is om aandachtig en zorgvuldig bestudeerd te worden. Dit betekent dat ons hoofd en ons hart geen tegenstelling vormen. Vanuit een hartelijke betrokkenheid op de Heere en Zijn dienst mogen jongeren en ouderen het Woord van God na-denken. Wat een geheim: Gods gedachten in Zijn Woord na-denken. Dat is de kern en het wonder van de studie van de theologie. 

 • © hersteld hervormde kerk 2024