• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Gemeenteopbouw

Het laatste, en nieuwste, onderdeel van de praktisch-theologische disciplines is het vak gemeenteopbouw of praktijkoriëntatie. Het komt aan de orde in het laatste studiejaar en is bedoeld om de student vertrouwd te maken met verschillende concepten voor gemeenteopbouw en de theologische inzichten en overwegingen die daar aan ten grondslag liggen. Het college gaat in op de voornaamste agogische inzichten en modellen voor de gemeenteopbouw. Het doel hiervan is dat de student op grond daarvan vaardigheden ontwikkelt om in een concrete situatie een proces van gemeenteopbouw op verantwoorde wijze te kunnen begeleiden. Gedurende de stage maakt de student een verslag, waarin hij een analyse geeft van: de concrete situatie van een gemeente, het proces van gemeenteopbouw en de theologische inzichten die daarbij van doorslaggevend belang zijn.

Docent: drs. P.C. Hoek

 • © hersteld hervormde kerk 2024