• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Catechetiek

In het laatste studiejaar komt eveneens het vak catechetiek aan bod. Na een summiere inleiding in de geschiedenis van de catechese, geeft dit college een oriëntatie in de pedagogische en didactische beginselen, toegepast op de catechese. Aan de orde komen voorts: leerproces, leermethode, het creëren en evalueren van een lesplan voor de catechese.
Tijdens de stage observeert de student tenminste tien catecheselessen en verzorgt zelf tenminste vijf catecheselessen en maakt daarvan volgens aangegeven richtlijnen een kort evaluatief verslag. Daarbij inbegrepen is het uitgewerkte lesplan van één van de door de student gegeven catechese-uren.
Doel van het college catechetiek is dat de student (1) kennis verwerft van de geschiedenis, de theorievorming en methoden van catechese; (2) kennis neemt van pedagogische en didactische inzichten, toegepast op de catechese; (3) in staat is een lesplan voor de catechese uit te werken en (4) de lesinhoud met catechisanten te communiceren met gebruikmaking van verschillende werkvormen.

Docent: drs. P.C. Hoek

 • © hersteld hervormde kerk 2024