• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Verdeling van de studie tussen VU en HHS

Wie aan het Hersteld Hervormd Seminarium studeert, krijgt 40% HHS-docenten en 60% VU-docenten. Deze verdeling heeft te maken met een wettelijke regeling van de overheid, zodat het niet mogelijk is om een groter deel vanuit het HHS in te vullen. Een kleiner deel zou wel mogelijk zijn, bij andere seminaries is dat ook wel het geval, maar als HHS hechten wij wel aan het contact met en de vorming door de docenten uit de Hersteld Hervormde Kerk, zodat we graag de 40% geheel voor eigen rekening nemen.

Welke vakken behoren tot de 60% van de vakken die vanuit de VU worden verzorgd? Het gaat hierbij in de bachelorfase van de studie om de vakken Grieks, Hebreeuws, geschiedenis filosofie, inleiding Oude Testament, kerkgeschiedenis, algemene sociale wetenschappen, exegese Oude Testament, godsdienstwijsbegeerte, niet-christelijke religies, inleiding hellenisme en vroeg-jodendom, exegese Nieuwe Testament, missiologie en oecumenica, terwijl ook het schrijven van de scriptie hieronder valt.

Tot de vakken die vanuit het Hersteld Hervormd Seminarium worden gegeven, behoren inleiding systematische theologie, pastoraat, Bijbelse Theologie, Hermeneutiek, dogmatiek, moderne kerkgeschiedenis (de theologie van Calvijn), ethiek, catechetiek, reformatiegeschiedenis en apologetiek. In de masterfase van de studie komen daar opnieuw vakken bij: dogmatiek, pologetiek, Bijbelse theologie, homiletiek, gemeenteopbouw en spiritualiteit, geschiedenis gereformeerd piëtisme, kerkrecht en vaderlandse kerkgeschiedenis. Ook behoort het vicariaat tot dit deel van de studie.

Een vraag zou kunnen zijn of er een andere verdeling tussen de vakken die vanuit de VU en het HHS gegeven worden, mogelijk zou zijn. Dat zou uiteraard kunnen. De samenstelling heeft te maken met drie factoren als randvoorwaarden. In de eerste plaats moet de verdeling plaatsvinden binnen de kaders van 40-60%. Dat betekent dat we eenvoudig geen vakken op elkaar kunnen stapelen, al zouden we er de docenten voor hebben.

In de tweede plaats moeten er docenten vanuit het HHS beschikbaar zijn om bepaalde vakken te geven. Hier ligt een voortdurende worsteling voor het seminarium, omdat er niet voor alle vakken gepromoveerde theologen beschikbaar zijn.

In de derde plaats heeft de verdeling uiteraard te maken met het belang dat het HHS hecht aan het vak met het oog op het predikantschap binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Zo is het te begrijpen dat onder andere homiletiek, Bijbelse theologie en dogmatiek vanuit het HHS worden verzorgd.

Deze drie randvoorwaarden hebben geleid tot de huidige verdeling. We zouden als HHS misschien ook wel graag exegese van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament geven, maar vooral de eerste en de tweede factor zijn daarvoor een beperking. Tegelijk zijn we er diep van overtuigd dat er geen ‘neutrale’ vakken bestaan. Om een voorbeeld te noemen: ook sociale wetenschappen worden vanuit een levensbeschouwelijk perspectief gegeven.

De samenwerking met de VU betekent dat studenten ook te maken krijgen met niet-gereformeerde levensbeschouwelijke perspectieven. Omdat iedere christelijke student daarmee heeft te maken en omdat de meeste gemeenteleden ook middenin de wereld staan, is het voor theologiestudenten van belang dat zij door deze aanvechting heen gaan, om des te dieper verworteld te raken in het Woord van God.   

Dr. W. van Vlastuin

 • © hersteld hervormde kerk 2024