Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

 

Zondag 5 september

1e collecte - Diaconie (Wycliffe - Karels) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 12 september:

1e collecte - Diaconie (Fonds NGEP) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 19 september:

1e collecte - Diaconie (Chr. Noodhulpcluster - coronahulp) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 26 september: 

1e collecte - Diaconie (De Herberg Oosterbeek) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

* Op zondag 5 september vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van de diaconale collecte en van de offerblokken bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe Comite Karels in Tanzania, dat vanuit Nederland doorgaat.

** De diaconale collecte van 12 september is bestemd voor het landelijk fonds noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden financiele hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te kunnen overbruggen.

Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden. Naast het nood- en stimuleringsfonds aan gemeenten is de collecteopbrengst ook bestemd voor financiele ondersteuning van predikanten. Ook voor dit jaar hopen en rekenen we, ondanks de bijzondere omstandigheden, opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken! 

*** Op zondag 19 september wordt gecollecteerd voor coronahulp wereldwijd, zoals die geboden wordt door het Christelijk Noodhulpcluster (www.christelijknoodhulpcluster.nl). De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn allemaal in actie gekomen op het gebied van voorlichting rond corona, hygie?ne, maar ook in schrijnende situaties die ontstaan door lockdowns en groeiende werkloosheid.

**** Op zondag 26 september is de diaconale collecte voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De stichting wil haar doel onder andere bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, en rust en ruimte. Kijk voor meer informatie eens op www.pdcdeherberg.nl.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2021