Meer over Kerkdiensten

Collecte

Wilt u digitaal uw gave doneren aan de 3 collecten die in de dienst worden gehouden dan kan dat hieronder via ideal:

 
 
 
Geven
 
 
 

Zondag 2 mei:

1e collecte - Diaconie (Fonds noodlijdende gemeenten en personen) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 9 mei:

1e collecte - Diaconie (MAF comite de Bruijn) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag):

1e collecte - Diaconie (St. Kimon) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 16 mei:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 23 mei (Eerste Pinksterdag):

1e collecte - Diaconie (Zending HHK) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Maandag 24 mei:

1e collecte - Diaconie (Zending HHK) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 30 mei:

1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

 

* Op zondag 2 mei wordt er gecollecteerd voor het landelijk fonds noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit fonds helpen gemeenten op financieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege bijzondere omstandigheden financie?le hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de moeilijke periode te kunnen overbruggen. Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden. Naast het nood- en stimuleringsfonds aan gemeenten is de collecteopbrengst ook bestemd voor financie?le ondersteuning van predikanten.

** Op zondag 9 mei hopen we als gemeente in de ochtenddienst Willem en Lydia de Bruijn uit te zenden, om voor MAF werkzaam te zijn in Papoea-Indonesie?. Deze zondag zal de diaconale collecte daarom voor hun werk bestemd zijn. We roepen u van harte op aan dit mooie werk in Gods Koninkrijk ook financieel bij te dragen, zowel via de collecte als persoonlijk. En laten we als gemeente in deze spannende tijd in gebed om Willem, Lydia en Leah heen blijven staan!

*** Op 13 mei (Hemelvaartsdag) is de diaconale collecte bestemd voor project Jedidja van Stichting Kimon. Kimon is een interkerkelijke stichting die zich inzet voor kinderhulp wereldwijd en project Jedidja richt zich op hulp aan gehandicapte kinderen en kinderevangelisatie in Guinee-Bissau. Gerda Klaver en Marianne van Helden zijn de Nederlandse veldwerkers in dit project.

**** Op 23 en 24 mei (1e en 2e Pinksterdag) is de collecte bestemd voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Het afgelopen jaar is in vele opzichten een bijzonder jaar geweest. Ook voor het zendingswerk moest veel anders ingericht worden. Dat kan de vraag doen rijzen hoe het zendingswerk voortgang kan vinden en of er vrucht is. De voortgang van Gods Koninkrijk is gelukkig niet afhankelijk van menselijke inspanningen. Dat heeft dit afgelopen jaar laten zien. God bouwt Zelf Zijn Koninkrijk; ondanks mensen en door een pandemie heen. Hij zorgt voor de voortgang van het Evangelie omdat Zijn Geest is uitgestort op alle vlees. We mogen dus onze hoop stellen op die goede God, de overvloedige Fontein van alle goed. Juist Pinksteren schildert ons dat prachtige perspectief: ‘’Komt, gij dorstigen, hier drinken, uit die milde heilfontein! Laat uw ziel in ‘t stof niet zinken, maar in haar gereinigd zijn. Laat u door haar golven dragen, tot waar liefde nooit verkoelt. Waar de kust der aardse dagen, door Gods vreugde wordt omspoeld.’’ Laat er de voortdurende bede zijn om die genade. Dat het uit Gods hemel mag stromen, in Malawi, in Suriname, in Nederland, overal. Wilt u het werk in Suriname en Malawi ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de Pinksterzendingscollecte. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie www. zhhk.nl.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2021