Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Collecte

Onderaan deze pagina kunt u uw gaven overmaken via Ideal.

De collectedoeleinden zijn:

Zondag 29 januari:
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 5 februari:
1e collecte - Diaconie (HHJO) *
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 12 februari:
1e collecte - Diaconie (DPE) **
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Donderdag 16 februari:
1e collecte - Diaconie
2e collecte - Kerkvoogdij

Zondag 19 februari:
1e collecte - Diaconie (Gevangenenzorg Nederland) ***
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Zondag 26 februari:
1e collecte - Diaconie (ZHHK) ****
2e collecte - Kerkvoogdij
3e collecte - Kerk en pastorie

Op zondag 5 februari wordt er gecollecteerd voor de HHJO. De HHJO wil ook dit jaar vanuit Bijbels perspectief dienstbaar zijn aan jongeren en iedereen rondom jongeren. Met als verlangen dat jongeren de Heere kennen, dienen en liefhebben. De taken van de HHJO zijn het toerusten van ouders, leidinggevenden en ambtsdragers, het ontwikkelen van materiaal en het organiseren van activiteiten voor jongeren om zo een schakel te zijn tussen het Woord en onze kinderen en jongeren. Bidt u mee of de Heere Zijn rijke zegen verbindt aan het werk? Dan alleen kunnen we grote dingen verwachten! Naast gebed vragen we u ook om financie?le steun om ons werk mogelijk te maken. Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

** Op 12 februari is de diaconale collecte bestemd voor het Diaconaal Platform Ede. Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een bereik van ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaardigden van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar bijeen voor het uitwisselen van informatie en het be- spreken van de ontwikkelingen in het sociaal domein waarbij gekeken wordt welke rol zij daarin zou kunnen spelen. Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale samenleving. Kijkt u ook eens op www.diaconaalplatformede.nl voor meer informatie.

*** Op zondag 19 februari is de diaconale collecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Het bezoeken van gevangenen is een Bijbelse opdracht (Mattheüs 25:36), en in de christelijke traditie altijd één van de zeven werken van barmhartigheid geweest. Gevangenenzorg Nederland geeft gehoor aan deze Bijbelse opdracht, op verschillende manieren: door middel van bezoekwerk, het geven van cursussen en het begeleiden naar werk. Meer informatie vindt u op www.gevangenenzorg.nl.

**** Op zondag 26 februari is de diaconale collecte voor de Zending van de Hersteld Her- vormde Kerk (ZHHK). De grote opdracht: Als je die woorden intikt op Google, word je doorverwezen naar Matt: 28:19, waar de Heere Jezus zegt: ‘gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende ...; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb’. Voor die opdracht staat ZHHK. In Suriname, waar Marijke van der Plaat namens de kerk zendingswerk doet en pastor S. Andre voorganger is van de gemeente van Powakka. In Malawi, waar ds. Van der Bas en zijn voorgangers in de afgelopen jaren veel werk verricht hebben en waar de opleiding van predikanten aan de Bijbelschool ook na het vertrek van ds. Van der Bas doorgaat. In beide landen is, naast de voortgang van het werk, genoeg aan ‘nieuwe activiteiten’ te doen: een kerk bouwen en toerustingsconferenties organiseren in Suriname, onderzoek doen naar de toekomst van het zendingswerk in Malawi. Dat brengt veel kosten met zich mee.

De opdracht blijft echter niet beperkt tot twee landen. Al de volken moeten bereikt worden met het Evangelie. Daarom geeft ZHHK een financiële bijdrage aan alle leden van de kerk die voor zendingswerk uitgaan. Daarom oriënteert zij zich op mogelijkheden om het zendingswerk uit te breiden naar andere gebieden. Ook daarvoor is veel geld nodig. Zolang niet alle volken bereikt zijn, blijft de grote opdracht staan. ZHHK wil haar verantwoordelijkheid nemen. Uw gebed en uw gaven zijn onmisbaar. Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de voorjaarszendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk in Suriname en Malawi en in veel andere landen waar HHK-leden met een zendingsopdracht actief zijn. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ZHHK, zie www.zhhk.nl. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld  Hervormde Kerk te Veenendaal). 

 

Diaconale collecten op de andere zondagen die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat we als gemeente en diaconie een helpende hand kunnen bieden, als broeders en zusters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf, aarzel niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.

 

Rekeningen

Kerkvoogdij:
 

NL83RABO0118349619
t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Diaconie:
 

NL12RABO0115300538
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
 

Verenigingen:
 

NL28RABO0117202614
t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Beelduitzendingen

  • © hersteld hervormde kerk 2023