Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Gebedskring

 Waarom

Jezus zelf roept ons op om samen te bidden; Mattheüs 18:19-20 ‘Wederom zeg Ik u; indien er twee van u samen stemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen’.

Doel

1. In de gemeente wordt veel werk verzet. Dat kan niemand van ons in eigen kracht. Op de gebedskring belijden we onze hulpeloosheid en vragen om Gods hulp, wijsheid, kracht. Hallesby schrijft heel mooi dat alle arbeid in en vanuit de gemeente begint met gebed. Het gebed op de gebedskring is erop gericht juist voor die dingen te bidden waar we in het gemeenteleven heel concreet mee bezig zijn.

2. Gebed voor Israël op grond van Genesis 12:3: “Ik zal zegenen die u zegenen”. En  Psalm 122:6:  “Bid om de vrede van Jeruzalem.” Gebed dat velen uit het volk Israël tot het persoonlijke geloof in de Heere Jezus ook hun Messias zullen komen. Denk ook aan Romeinen 11.

3. Daarnaast ook gebed voor zending en Evangelisatie.

De zegen van gebedsbijeenkomsten

De HEERE wil het gemeenschappelijk gebed van de gemeente zegenen. Duidelijke voorbeelden daarvan zien we in het boek Handelingen. Het eendrachtig aanhoudend gebed van de gemeente wordt verhoord (Handelingen 2:42, 12:5).  Door gebedsbijeenkomsten:

-Komt Christus in de gemeente meer in het middelpunt te staan
-Wordt de band met andere gelovigen en de eenheid in de gemeente versterkt
-Onderwijzen we elkaar hoe te bidden
-Worden we samen klein en belijden we onze volledige afhankelijkheid van God

Hoe gaat het er aan toe

Een aantal regelmatige bezoekers leidt om de beurt de kring in aan hand van een Bijbelgedeelte op dit moment elke keer een Psalm. Het karakter van de inleiding is meditatief en bedoeld om samen het oog omhoog te richten. Zien op Jezus in wie wij vrijmoedig tot de Vader mogen gaan. Na de inleiding wordt er gebeden door de mensen die daar vrijmoedigheid voor hebben. (niet verplicht)

Veilig

Belangrijk is dat bezoekers van de kring zich veilig voelen. Dat ontstaat als de kring uit mensen bestaat die regelmatig komen en elkaar zo beter leren kennen. Ook moeten we er alert op zijn dat het gebed niet (onbedoeld) gebruikt wordt om een eigen mening te ventileren.

Wanneer

De kring wordt 2-wekelijks op zaterdagmorgen gehouden van 7.15 tot 8.15 uur. Bij bijzondere aanleiding kan in overleg met de kerkenraad een extra bijeenkomst belegd worden. 

Binding met de gemeente

Als we als doel hebben alle arbeid in of vanuit de gemeente op te dragen in gebed vraagt dat om trouw. Hoe snel vergeten wij geen mensen of activiteiten. Om te zorgen dat er geen mensen vergeten worden en we bekend zijn met vragen of noden werken we met contactpersonen vanuit de kring.
(info dhr. M.A. Karels  tel.0621338411 machiel.karels@gmail.com of ouderling J. Visser jvisser@hhgede.nl)

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024