Dagelijks Woord

Meer over Missionair

Missionair

In onze gemeente zijn diverse commissies actief die zorg dragen voor (het bevorderen van) zending- en evangelisatiewerk. Dit is het zorg dragen dat de kerk van Jezus Christus ook elders geplant zal worden met als voornaamste doel dat God aan Zijn eer zal komen. Dit werk van de zending en evangelisatie kan alleen plaatsvinden in afhankelijkheid van de Heere, de Koning van de Kerk.

Het is een opdracht voor de gehele gemeente en gebeurt vanuit de gemeente. Niet iedereen wordt geroepen om naar een zendingsveld uitgezonden te worden. Wel wordt iedereen geroepen de zending en evangelisatie te steunen, via gebed, meeleven en financiële bijdrage.
 

TFC Bijbelvertaalwerk Jacob en Albertine Karels

Jacob Karels is werkzaam als vertaalconsulent voor Wycliffe Bijbelvertalers voor bijbelvertaalprojecten in Tanzania.

In Tanzania, een land 26 keer zo groot als Nederland, worden naast de nationale taal Swahili meer dan 120 lokale talen gesproken. Vooral op het platteland vindt het grootste deel van het leven in de lokale talen plaats. Predikanten in de dorpen zien dat ze mensen niet voldoende kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie in het Swahili. Daarom is het belangrijk dat Gods Woord beschikbaar komt in de taal die mensen het meest raakt: hun moedertaal, de taal van hun hart. In 2005 is Wycliffe begonnen met het vertalen van het Nieuwe Testament in toen negen talen. Inmiddels is het Nieuwe Testament in deze negen talen afgerond. Er worden nu plannen gemaakt om ook het Oude Testament te vertalen. Daarnaast is ook in andere talen vertaalwerk van het Nieuwe Testament begonnen./>

Jacobs rol in het bijbelvertaalproject houdt in dat hij Tanzaniaanse vertalers begeleidt bij het vertalen: hij geeft exegetisch en taalkundig advies, en doet eindcontroles van vertaalde bijbelboeken. Daarnaast traint hij de vertalers, zodat zij hun werk steeds zelfstandiger kunnen doen en westerse zendelingen steeds meer een stapje terug kunnen doen. Ook heeft Jacob een rol in de coördinatie van het Bijbelvertaalwerk in heel Tanzania.

In de periode 2009-2018 woonde de familie Karels in Tanzania, uitgezonden vanuit onze gemeente in samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers. In 2018 keerden ze naar Nederland terug. Vanuit Nederland werkt Jacob nu in deeltijd (0,4 fte) als vertaalconsulent voor Tanzania.

Jacob ontvangt voor dit werk geen salaris van Wycliffe. Hij wordt financieel ondersteund door een achterban van gemeenteleden, familie en vrienden. Ook onze gemeente en enkele andere Hersteld Hervormde Gemeenten dragen financieel bij. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via Wycliffe Nederland en worden gecontroleerd door een accountant. De penningmeester van de thuisfrontcommissie schrijft jaarlijks een financiële verantwoording.

Wilt u meer weten over het werk van Jacob? Spreekt u Jacob of Albertine gerust eens aan!

Wilt u dit werk steunen? Klik daarvoor hier. Nieuwsbrieven van Jacob en Albertine worden via de kerkbode in de gemeente verspreid. Wilt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief? Dat kan via deze link.

 

Zendingscommissie (ZCEBW)

De zendingscommissie Ede, Bennekom, Wageningen e.o. (ZCEBW) heeft als doel het onder de aandacht brengen bij de gemeenteleden van het zo noodzakelijke zendingswerk. Dit om de bewustwording en betrokkenheid binnen de gemeente op de zending te bevorderen. De ZCEBW behartigt plaatselijk het belang van o.a. het landelijk zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi en Suriname (voor meer informatie over het werk van ZHHK, zie www.hersteldhervormdekerk.nl/zending).

De ZCEBW wil graag een bijdrage leveren aan het wereldomvattende werk van zending bedrijven. Om zodoende gehoor te kunnen geven aan de opdracht die Christus ons in Zijn Woord stelt: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’

Het e-mailadres van de zendingscommissie is zending@hhgede.nl

 

Straatevangelisatie

Elke derde zaterdag van de maand staan we in het centrum van Ede, op het bevrijdingsplein,  en mogen we over het verlossende werk van Jezus Christus spreken, we doen dit nu samen met 11 kerken en het is bijzonder dat we in Jezus de éénheid vinden. Wilt u of jij een keer een ochtend of een middag mee komen helpen of zomaar even een uurtje, weet dat je welkom ben tussen 10.00 en 16.30 uur. Je kan je in de week voor de actie opgeven bij Kees Imminkhuizen: cimminck@gmail.com of 0645526790.

 

De Schatzoekersclub

Om de week is er Schatzoekersclub voor de kinderen (van 4 tot 12 jaar) op zaterdagmorgen in een van de flats in Ede. We vertellen een Bijbelverhaal, zingen, leren een Bijbeltekst aan, knutselen en doen spelletjes. We maken gebruik van het materiaal van IKEG.

Wat genieten de kinderen van de vertellingen, de aandacht en liefde. De kinderen die elke keer trouw komen, bezoeken we op hun verjaardag en zo mogen we de gezinnen steeds beter leren kennen.

 

Open Lucht Club

Al jaren is er in de laatste week van de zomervakantie een Open Lucht Club (OLC) : vier middagen staat er een partytent op het veld tegenover de flats en alle kinderen zijn welkom! Sinds 2012 wordt de OLC onder verantwoordelijkheid van onze gemeente georganiseerd. Ook hierbij maken we gebruik van het materiaal van IKEG.
Het is altijd een afwisselend en actief programma. We merken dat deze vorm heel laagdrempelig is en we op een natuurlijke manier in contact komen met andere kinderen en hun ouders. In deze week is hulp vanuit de gemeente (jong en oud) van harte welkom.

Het e-mailadres van de Schatzoekersclub is: schatzoekersclub@hhgede.nl
 

Paasappel

Ieder jaar wordt op Tweede Paasdag het Paasappèl gehouden. Het Paasappèl is een interkerkelijke activiteit voor jongeren. Tijdens de middag worden er twee lezingen gehouden door een predikant van de HHK en de CGK. Naast de lezingen is er ruimte voor ontmoeting.

Het doel van het Paasappèl is om jongeren helder en duidelijk het paasevangelie te vertellen. Het is het verlangen van de werkgroep dat de jongeren handreikingen krijgen om zich staande te houden in de maatschappij en te getuigen van hun heil in Christus. Meer informatie op www.paasappel.nl of via info@paasappel.nl

Agenda

Bekijk de kerkagenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024