• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Vacature kinderevangelist(e) Bijlmer

19 juli 2022

Namens de werkgroep Kruispunt-Bijlmer is de Commissie Evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk op zoek naar een kinderevangelist(e) voor de Bijlmer (Amsterdam Zuid-Oost). Het betreft een functie voor 8 uur per week, met op termijn mogelijk uitbreiding van het aantal uren.

Namens de werkgroep Kruispunt-Bijlmer is de Commissie Evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk op zoek naar een kinderevangelist(e) voor de Bijlmer (Amsterdam Zuid-Oost). Het betreft een functie voor 8 uur per week, met op termijn mogelijk uitbreiding van het aantal uren.
Vanuit de classis is de werkgroep “Kruispunt-Bijlmer” opgericht. Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep wordt er elke eerste en derde zaterdag van de maand geëvangeliseerd in de Bijlmer. Tijdens deze dagen ontmoeten wij ook veel kinderen. Ook aan hen willen wij de Boodschap doorgeven. Er zijn initiatieven met enkele kinderen om een kinderbijbelclub te vormen. Deze activiteiten behoeven aandacht, ondersteuning en uitbreiding.

We zoeken een gedreven pionier met een pastoraal hart, die:
• Zich herkent in 2 Korinthe 5:14;
• Het verlangen heeft zo het evangelie door te geven en zich aangetrokken voelt tot het werken in een multiculturele context als de Bijlmer;
• Kansen en mogelijkheden ziet en wil benutten;
• Bij voorkeur ervaring heeft in het kinderevangelisatiewerk en/-of een onderwijsachtergrond heeft;
• Zich hartelijk verbonden weet aan Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid en met een ruime blik stevig in eigen traditie staat en die in staat is dit in woord en daad te vertalen naar een omgeving waar veel verschillende godsdienstige achtergronden zijn;
• In staat is om sturing te geven aan diverse vrijwilligers en deze te ondersteunen.

Hoofdtaken:
• In contact komen met kinderen (en ouders);
• Opzetten van kinderbijbelclubs;
• Het leiden van de diverse kinderclubs (vertellen en verwerking van het Bijbelverhaal);
• Onderhouden van contacten met ouders en betrokkenen rondom het kinderwerk;
• Overleg met de vrijwilligers die ondersteunen bij het kinderwerk en samenwerking met onze evangelist;
• Meewerken aan het organiseren van de jaarlijkse VakantieBijbelWeek en andere incidentele acties;
• Administratieve taken die gerelateerd zijn aan het kinderwerk.
Wij bieden:
• Salariëring conform cao kerkelijk werkers HHK;
• Samenwerking met de diverse betrokken groepen vrijwilligers;
• Afstemming van werkzaamheden in overleg met de commissie.

Inlichtingen kunt u verkrijgen door een mail te sturen aan:
info@kruispunt-bijlmer.nl.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 19 augustus 2022 richten aan:
Commissie Evangelisatie, p/a Kerkelijk bureau,
Vendelier 51-d, 3905 PC, Veenendaal

 • © hersteld hervormde kerk 2022