• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Benoeming bureaumanager

29 mei 2024

Het breed moderamen van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk heeft per 1 juni 2024 dhr. J.A.G. (Arjan) Vos uit Leerbroek benoemd als manager evangelisatie. 

De heer Vos maakte tot op heden als secretaris deel uit van commissie evangelisatie en beschikt over ruime evangelisatie-ervaring.

De heer Vos zal werkzaam zijn op het kerkelijk bureau, nieuwe en bestaande evangelisatieprojecten begeleiden, het evangelisatiewerk doorontwikkelen, de commissie evangelisatie ondersteunen in de beleidsvoorbereiding en de contacten met  de evangelisatiecommissies binnen de HHK onderhouden.

De aanstelling is per 1 juni voor vier per week; per 1 september hoopt dhr. Vos dit werk voor 16 uur per week op te pakken.

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024