• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Oproep HHG Haarlem

03 april 2024

D.V. zaterdag 29 juni is er een samenkomst namens de HHG Haarlem in de remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 22 te Haarlem. Deze samenkomst begint om 19.30 uur.

Omdat het om een stageopdracht en een evangelisatieproject voor de HHG Haarlem gaat, zijn we op zoek naar vrijwilligers.

 • -die mee willen werken bij het verspreiden van flyers onder de inwoner van Haarlem.
 • -die mee willen werken met een muziekinstrument om op de samenkomst te spelen.

D.V. zullen er evangelisatieacties plaatsvinden op  zaterdag 22 en 29 juni. Op donderdagavond 20 en 27 juni (koopavond) hopen we ook te flyeren onder de 167000 inwoners van Haarlem.

In de kerkzaal staat een piano. We zijn op zoek naar een pianist(e) die dit instrument tijdens de samenkomst wil bespelen. Ook andere muziekinstrumenten zijn hartelijk welkom.

Wilt u zich aanmelden bij: famgerritsen@solcon.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij dit e-mailadres terecht.

Toen zei Jezus: ‘De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; Bidt de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. (n.a.v. Mattheüs 9:37-38)

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024