• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Kennisbank

Cursus evangelisatie in de gemeente nodig?

25 april 2022

De landelijke commissie evangelisatie merkt dat er behoefte is aan toerusting en hierin voorzien we graag. 

Afgelopen winterseizoen is de tiendaagse cursus (zaterdagmorgens) gehouden in Achterberg, Rijssen en Staphorst. Een korte cursus van vijf avonden is in diverse gemeenten gegeven. We zoeken nog mogelijkheden om cursus te geven in de kleine gemeenten van ons kerkverband die zich midden in een evangelisatiegebied bevinden.  

We bieden diverse vormen van toerusting
Bewustwordingsavond op aanvraag
Een gemeenteavond over de opdracht tot evangelisatie en het komen tot evangelisatieactiviteiten.

Cursus evangelisatie (tien zaterdagmorgens)
We denken na over de opdracht tot evangelisatie, hoe we kunnen evangeliseren en gaan praktisch aan de slag met communicatie. We hopen in het najaar o.a. te starten in Leerbroek en Ridderkerk. Het is ook mogelijk in uw woonplaats een (korte) cursus aan te vragen als er vijf cursisten zijn.  

Korte cursus
Een korte praktische cursus van vijf avonden waarbij we enkele onderwerpen van de tiendaagse cursus behandelen.

Cursussen speciaal gericht op een bepaalde doelgroep
Kinderevangelisatie
In twee avonden helpen we bij het opzetten van kinderevangelisatie, presenteren we de nieuwe kinderevangelisatiemethode en geven we toerusting over het vertellen van een Bijbelverhaal op een kinderclub.

Evangeliseren in de straat / in het dorp
We gaan twee avonden praktisch aan de slag aan de hand van gesprekstechnieken en diverse casussen.

Diverse doelgroepen
Toerusting evangeliseren onder specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld: moslims, asielzoekers.

Vierjarige HBO opleiding tot evangelist
De opleiding kan in de avonduren worden gevolgd. Cursisten worden toegerust om als ‘zelfstandig’ evangelist te functioneren, een evangelisatieproject aan te sturen en ook anderen toe te rusten voor evangelisatie. De opleiding is vooral praktisch ingericht en direct toepasbaar in de praktijk. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!
Aanmelding is mogelijk via: hhk.nl/cursus-evangelisatie of bel met het kerkelijk bureau tel. 0318 505 541.

 • © hersteld hervormde kerk 2022