• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Zomerconferentie 2023

01 september 2023

Op D.V. 1 en 2 september 2023 vindt in conferentieoord ‘Mennorode’ te Elspeet de 17 e tweedaagse conferentie plaats voor studenten, kandidaten en predikanten in hun eerste gemeente. Het thema van de conferentie is ‘Gods leiding in het lijden’.

De conferentie heeft een tweeledig doel. Allereerst zal het een moment van bezinning zijn, vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Alle studenten, kandidaten en beginnende predikanten worden van harte uitgenodigd voor deze conferentie. 

De opening is in handen van ds. D.J. Diepenbroek en ds. J. Koppelaar zal het pastoraal slotwoord verzorgen.

Tijdens de conferentie zullen drie lezingen gehouden worden:

 •  ‘Het lijden van de Kerk van alle eeuwen’ | dr. L.J. van Valen
 •  'Voorbij het lijden: Wat betekent dit voor het beeld van God?’ | prof. dr. K. Tolstaja
 •  ’Persecution is a blessing?’ | dr. Aku Antombikums

Evenals de afgelopen twee jaren wordt de Opening van het Academisch Jaar gecombineerd met de conferentie. Deze jaaropening zal gehouden worden op D.V. vrijdagavond 1 september in het kerkgebouw van de HHG te Elspeet en is toegankelijk voor alle belangstellenden. Voor meer informatie, klik hier .

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024