• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar HHS 3 en 4 september 2021

21 september 2021

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 september 2021 vond voor de eerste keer in de zomer de conferentie plaats.

Deze conferentie was georganiseerd door Commissie Opleiding en Vorming en de studentenraad en bedoeld voor de studenten aan het Hersteld Hervormd Seminarium en beginnende predikanten. De conferentie in Mennorode bestond uit een aantal lezingen en de opening van het academisch jaar. Klik hier voor een foto impressie.

Vrijdagmorgen opende ds. D.J. Diepenbroek de conferentie met een meditatie over Psalm 62. Hij benadrukte dat het goed is om stil te zijn tot God om van Hem ons heil te verwachten. Dit is volgens Psalm 65 vers 2 tot eer van God.

’s Middags sprak dr. A. Versluis over ‘Geweld in het Oude Testament’. Hij legde de vinger bij het ongemakkelijke gevoel dat velen van ons hebben bij een geschiedenis als de uitroeiing van de volken in Kanaän. Hij paste deze ongemakkelijkheid toe door te stellen dat we dit ongemakkelijke gevoel niet van ons af moeten schuiven en daarmee het geweld in het Oude Testament onderbelicht laten. Hij stelde juist voor dat we ondanks dit gevoel recht proberen te doen aan de situatie waarin dit geweld plaatsvond (bijv. Psalm 137). Daarbij wordt deze ongemakkelijkheid niet opgelost, maar blijft zij nog steeds aanwezig.

Vrijdagavond vond de opening van het academisch jaar plaats in de Hersteld Hervormde Gemeente te Elspeet. Drs. M.W. Muilwijk mediteerde over het eeuwig lijvende Woord naar aanleiding van Psalm 119 vers 89. Vervolgens sprak dr. C.P. de Boer een lezing uit met het thema ‘Verhulling en onthulling van oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament. 1 Kor. 15:25-28 als voorbeeld’. Dr. De Boer legde aan de hand van een literaire exegese van 1 Korinthe 15 vers 24 tot 28 uit dat zowel God de Vader als God de Zoon Koning zijn. Zowel de Vader als de Zoon onderwerpen hun vijanden aan elkaar. Als laatste stap in de komst van Gods Koninkrijk zal de Zoon Zich aan de Vader ‘onderschikken’. Na de lezing van dr. De Boer stelden de negen nieuwe studenten zich voor. Twee van hen volgen dit jaar de minor die wordt aangeboden door het Hersteld Hervormd Seminarie. Ten slotte baden we God om Zijn zegen over het komende academische jaar voor docenten, studenten en voor het kerkelijk leven in Nederland.

Zaterdagmorgen sprak prof. dr. M.J. Paul over ‘De onmisbaarheid van het Oude Testament voor christenen’. Hij benadrukte de eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Deze eenheid is nodig om het Nieuwe Testament goed te begrijpen. Vervolgens sprak ds. D. Heemskerk een pastoraal slotwoord uit. Hij benoemde enkele pastorale momenten uit zijn ambtelijke bediening. Daarbij vond hij het belangrijk om de kerkleden aan de rand van de gemeente niet te vergeten, maar met een vriendelijke, vergevingsgezinde en bemoedigende houding deze christenen tegemoet te treden. 

Daarbij dienen we ten slotte te midden van de ontmoeting met elkaar en in het studeren, in het doceren en in onze ambtelijke dienst in het komende academische jaar de stilte tot God niet te vergeten, zoals ds. Diepenbroek aan het begin van de conferentie benoemde:

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
(Psalm 62:1 berijmd).

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024