• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar HHS

23 september 2022

Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar HHS 2 en 3 september 2022

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september 2022 vond voor de tweede keer de conferentie voor studenten, kandidaten en beginnende predikanten in de zomer plaats. De conferentie werd gecombineerd met de opening van het academisch jaar.

Deze conferentie werd georganiseerd door commissie opleiding en vorming en de studentenraad van het HHS. De conferentie in de Hersteld Hervormde gemeente in Lunteren bestond uit een aantal lezingen en de opening van het academisch jaar. Het thema van de conferentie was ‘prediking en pastoraat in het licht van de eeuwigheid’. Klik hier voor een foto impressie.

Vrijdagmorgen opende de voorzitter van de commissie opleiding en vorming, ds. D.J. Diepenbroek, de conferentie. Hij mediteerde vanuit Jeremia 20 over de strijd van Jeremia vanwege de plicht en de onmogelijkheid om te profeteren. Uiteindelijk overtuigt de Heere van de verantwoordelijkheid van Jeremia om Zijn stem te zijn.

Vrijdagmiddag luisterden de aanwezigen een bekende toespraak van Paul Washer, ‘Shocking message’. In deze lezing benadrukt Paul Washer de ernst van de eeuwigheid. Hij roept daarom op tot geloof en bekering. Deze boodschap kwam ook naar voren in de lezing van ds. M. Goudriaan die hij hield op de Haamstedeconferentie, enkele dagen voor de zomerconferentie. Ds. Goudriaan sprak over hoe het gericht een passende plaats kan krijgen in de prediking. Deze lezing hebben de aanwezigen beluisterd, omdat de lezing van professor A. Baars niet door bleek te gaan.

Vrijdagavond vond de opening van het academisch jaar plaats. Dr. B.A. Zuiddam mediteerde over 1 Timotheüs 4 vers 16 en maakte deze tekst actueel. Te midden van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen moeten we onszelf dicht bij de Heere en bij de leer houden. Vervolgens hield dr. P.C. Hoek de hoofdlezing over pastoraat in het licht van de eeuwigheid. Naast het benadrukken van deze ernst gaf dr. Hoek praktische handvatten voor het verlenen van pastoraat aan mensen die zich op de drempel van de eeuwigheid bevinden. Na de lezing van dr. Hoek stelden negen studenten zich voor. Een van hen volgt losse vakken aan het HHS. Ten slotte baden we God om Zijn zegen voor docenten, studenten, kandidaten, predikanten en voor het kerkelijk leven in Nederland.

Zaterdagmorgen sprak ds. K. ten Klooster over het bedienen van de sleutels van het hemelrijk. Hij benadrukte een consciëntieuze omgang met zowel de prediking van wet en evangelie als het hanteren van de tucht. Ten slotte besprak ds. K. Veldman, vanuit zijn eigen ambtelijke ervaring, enkele handvatten voor het dienen van het Woord, waar studenten zich op voorbereiden en wat kandidaten en beginnende predikanten in de praktijk brengen. Aan de voorbereiding op de ambtelijke bediening heeft deze conferentie in haar geheel een goede bijdrage geleverd.

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024