• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening academisch jaar 2021-2022 Hersteld Hervormd Seminarie

14 juni 2021

D.V. vrijdagavond 3 september 2021 A.D. is de opening van het nieuwe academische jaar. We willen als studenten en docenten de Heere bidden om Zijn zegen over het nieuwe jaar.

Ds. M.W. Muilwijk zal een meditatie verzorgen en dr. C.P. de Boer hoopt een lezing te houden over ‘Verhulling en onthulling van de profetieën’ (dit in het kader van de HHS-conferentie, die begin september gehouden wordt, en als thema heeft ‘Waartoe het Oude Testament?’). 
We willen die avond ook kennis maken met de nieuwe eerstejaarsstudenten. Met het oog hierop worden studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl).
 
Datum: D.V. vrijdag 3 september 2021 A.D.
Tijd:        19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Plaats: Kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG Elspeet
 
Belangstellenden en betrokkenen zijn van harte uitgenodigd. Vanwege de Covid-19-maatregelen is aanmelding noodzakelijk (bij voorkeur via mabuitink@hhk.nl, anders via 06-40 138 158).
 
Graag tot ziens!
 
 
 
 • © hersteld hervormde kerk 2022