• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankondiging HHS-conferentie 2021

14 juni 2021

Op D.V. 3 en 4 september 2021 A.D. vindt de 15e tweedaagse conferentie plaats. Het thema van de conferentie is ‘Waartoe het Oude Testament’.   

De Conferentie heeft een tweeledig doel. Allereerst zal het een moment van bezinning zijn, vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek.
 
Tijdens de Conferentie zullen drie lezingen gehouden worden: 
- Geweld in het Oude Testament | dr. A. Versluis
- Verhulling en onthulling van oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament : 1 Kor. 15:25-28 als voorbeeld | dr. C.P. de Boer
- De onmisbaarheid van het Oude Testament voor christenen  | prof. dr. M.J. Paul 
 
De opening is in handen van ds. D.J. Diepenbroek en ds. D. Heemskerk zal het pastoraal slotwoord verzorgen. 
 
Alle studenten, kandidaten en beginnende predikanten worden hiervoor van harte uitgenodigd.  Evenals voorgaande jaren wordt de conferentie gehouden in conferentieoord 'Mennorode' te Elspeet.

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024