mannenbond

Meer over Ledenvergadering

Ledenvergadering 2013

Onderstaand de stukken van de ledenvergadering 2013: 

Agenda
- Verslag ledenvergadering 2012
Algemeen jaarverslag 2012-2013
Financieel jaarverslag en begroting
- Voorstel rooster bestuursverkiezingen
- Vragen ledenvergadering

Verslag
Opening
De voorzitter ds. J.C. den Toom opent om 9.30 uur de vergadering met het laten zingen van Ps. 25 vers 8 en 10 en gebed. Vervolgens leest hij Joh. 5 vers 30-47. N.a.v. vers 39 ‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.’ mediteert de voorzitter: De aanleiding tot deze woorden vinden we in de genezing van een zieke door de Heere Jezus op de sabbat. De Heere Jezus antwoordt de boze farizeeën dat Zijn Vader ook werkt. De Heere Jezus geeft de farizeeën en schriftgeleerden een ernstig verwijt. Zij stonden bekend als onderzoekers van Gods Woord. Maar zij veronderstelden dat uitwendige kennis genoeg was. Wat een ontzaggelijke vergissing! Uitwendig onderzoek is noodzakelijk, want in Gods Woord wordt God in Christus geopenbaard. Maar als we menen dat dit voldoende is, bedriegen we onszelf voor de eeuwigheid. Alleen door een waar geloof gewerkt door de Heilige Geest krijgt het onderzoek van Gods Woord waarde. Dan worden wij door de Schrift geleid tot Hem, van Wie de Schrift getuigt. Daarom de vraag met welk doel onderzoeken wij Gods Woord? Alleen wanneer het is in een waar geloof komt God aan Zijn eer en worden arme zondaren rijkelijk vertroost. Met deze woorden houdt de voorzitter de vergadering voor geopend.

Notulen vergadering 2012
De notulen van de ledenvergadering d.d. 27 oktober 2012 wordt vastgesteld

Algemeen Jaarverslag
Het Algemeen Jaarverslag 2012-2013 wordt door de vergadering vastgesteld. Opgemerkt wordt dat het verenigingsjaar de periode 27 oktober 2012 tot 19 oktober 2013 beslaat.

Financieel Jaarverslag 2012 en begroting 2014
De kascommissie adviseert het Financieel Jaarverslag 2012 vast te stellen. Op 31 december 2012 is het totaal debet € 1.686,44. Het bestuursbeleid is een reserve van € 1.500, hierdoor is het eigen vermogen € 186,44.

De vergadering neemt het advies van de kascommissie over, en verleent daarmee de penningmeester decharge. In de kascommissie 2013 worden benoemd dhr. G. de Haai uit Wijngaarden en dhr. J. Meerkerk uit Bleskensgraaf. De begroting 2014 wordt vastgesteld, en derhalve de contributie op € 2,= per lid per jaar.

Bestuursverkiezingen
De vergadering stemt in met het door het bestuur ingediende voorstel. In 2014 zijn aftredend en herkiesbaar:

Dhr. N. de Bree uit Kesteren (classis oost)
Ds. J.C. den Toom uit Oldebroek
Dhr. A.J. Doorn uit Nieuwe-Tonge (classis zuid-west) 

Bestuursvoorstellen
Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten kunnen bij de Mannenbond aangesloten verenigingen voorstellen indienen. De datum van indiening was donderdag 12 september ’13. Er zijn geen voorstellen ontvangen, maar er zijn wel vragen die door de voorzitter in stemming zijn gebracht.

In de vergadering zijn de volgende punten besproken:

Om de communicatie te verbeteren wordt een ‘eigen website’ opgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website van de HHK. Op deze site mogen onder andere de gegevens van de plaatselijke verenigingen worden geplaatst. De indeling van de verenigingen wordt per classes gedaan.
Om de betrokkenheid van de Mannenbond met de plaatselijke verenigingen te versterken komt de vertegenwoordiger van betreffende classis een verenigingsavond bijwonen. De secretaris zorgt dat de vertegenwoordiger per classis bij de verenigingen bekend wordt.
Een der vereniging heeft gevraagd om ledenwerfmateriaal op te zetten. De leden vinden het goed dat het bestuur dit ter hand neemt. Maar merken nadrukkelijk op dat het vrijblijvend is het materiaal daadwerkelijk te gebruiken. Het gaat zowel om digitaal als analoog materiaal.
Vanuit meerdere verenigingen is gevraagd om studiemateriaal te ontwikkelen. De leden vinden het goed dat het bestuur contact opneemt met de Vrouwenbond van de HHK om dit te doordenken. Gebruiken van het eventuele materiaal is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke verenigingen.
Het verzenden van stukken c.q. uitnodigingen voor Ledenvergadering en Toogdag is tot nu toe per post gedaan. De vergadering vindt dat de stukken beter digitaal verzonden kunnen worden. Indien een vereniging dit wenst worden de stukken ‘gewoon’ per post verzonden.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting
Dhr. E. Muis sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 42 vers 4 en 5 en gebed.

Vaststelling
Dit verslag is vrijdag 1 november  ’13 te Veenendaal, vastgesteld door het bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond.

K. van den Herik                                                                 ds. J.C. den Toom
(secretaris)                                                                          (voorzitter)

  • © hersteld hervormde kerk 2024