mannenbond

Meer over Ledenvergadering

Ledenvergadering 2016

De Ledenvergadering van de Hersteld Hervormde Mannenbond heeft plaatsgevonden op zaterdag 15 oktober 2016 in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren.

Agenda ledenvergadering 2016
Bijlage 1: Verslag ledenvergadering 2015
Bijlage 2: Algemeen  Jaarverslag 2015-2016
Bijlage 3: Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2017
Bijlage 4: Bestuursverkiezingen 2016

Verslag van de ledenvergadering van zaterdag 15 oktober 2016 te Lunteren

Opening
Ds. J.C. den Toom opent om 9:45 uur de vergadering met het laten zingen van Ps. 84 vers 3 en 6 en het lezen van dezelfde psalm. In deze psalm zingt een dichter bij de gratie Gods van het liefelijke van 's Heeren woningen, van het opgaan der vromen naar Gods huis. En al gaat het door het dal der moerbeziënbomen, waar het zo moeilijk is, zoals dat ook door de strijdende Kerk van Christus is ervaren in de tijd na de Hervorming, zij mochten God de Heere stellen tot hun Fontein, en de regen des Geestes heeft hen ook rijkelijk overdekt. Dat is gebeurd in het dal der moerbeziënbomen, dat wil zeggen, in de donkerste gevangenissen, op de vreselijkste pijnbanken, waarop hun hoofden vielen, op de brandstapels, waarop hun lichamen door de vlammen werden verteerd. Maar juist daar ging het naar deze regel van het Koninkrijk Gods: ‘Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.’ Centraal moet de vraag in ons leven zijn: Wat is het zwaartepunt in ons leven, is dat het verzoenend lijden en sterven van Christus, of is dat de wereld met al haar begeerlijkheden. Met deze korte overdenking houdt de voorzitter de ledenvergadering voor geopend.

Alvorens de voorzitter overgaat tot het vaststellen van de agenda van de ledenvergadering, heet hij een ieder hartelijk welkom en spreekt de hoop uit dat we in eensgezindheid besluiten mogen nemen, niet tot eer van onszelf, maar tot eer van de Koning der Koningen en ten nutte van ons verenigingsleven.

Verslag vergadering 2015
Het verslag van de ledenvergadering 2015 wordt vastgesteld en ondertekend.

Algemeen Jaarverslag
Het Algemeen Jaarverslag 2015-2016 wordt vastgesteld en ondertekend.

Financieel Jaarverslag 2015 en begroting 2017
Op advies van de kascommissie, bij monde van dhr. J.G. Keuken uit Lienden, wordt het Financieel Jaarverslag 2015 vastgesteld en ondertekend. De begroting 2017 wordt vastgesteld en daarmee de contributie op € 2,50 per lid per jaar. Onder dankzegging van het verrichtte financiële werk, wordt de penningmeester decharge verleend. Naast dhr. Keuken uit Lienden wordt dhr. W.J. Strijbis uit Wijk en Aalburg in de kascommissie voor het financieel Jaarverslag 2016 benoemd.

Beide leden aanvaarden hun benoeming als kascommissielid.

Bestuursverkiezingen
Als bestuurslid wordt bij acclamatie gekozen: dhr. A.J. Beekman uit Rijssen, dhr. D. van de Graaf uit Streefkerk en dhr. J.D. van Vugt uit Wijk en Aalburg. Ds. J.C. den Toom bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen en wenst de herkozen bestuursleden Gods onmisbare zegen toe, vertrouwend op een goede samenwerking.

Voorstellen
Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten kunnen bij de Mannenbond aangesloten verenigingen voorstellen indienen. Er zijn door het bestuur geen voorstellen ontvangen. Ook worden er tijdens deze vergadering door de aanwezige leden geen voorstellen ingediend.

Rondvraag
Vanuit de leden worden de volgende vragen gesteld:

Vraag MV Elspeet: Kan in het blad Zicht op kerk ook een doorkijk naar het verenigingsleven worden gegeven. Deze vraag is niet bedoeld om negatief te spreken over het meditatieve karakter van de bijdragen.

Antwoord: De voorzitter zegt toe dat het bestuur zich hierop zal beraden, en dat al in het eerstvolgende blad een verkorte versie van de meditatie van de Toogdag 2016 wordt opgenomen. Een doorkijk naar het plaatselijke verenigingsleven vraagt echter wel om een actieve bijdrage van de verenigingen zelf. Ook wijst de voorzitter op de in 2016 gehouden jonge mannendag, waar veel belangstelling voor was en die in 2017 wordt doorgezet. Verder wordt opgemerkt dat de referaten van de Toogdag op de website worden geplaatst.

Vraag MV Zwartebroek-Terschuur: De vorige keer is gevraagd om gezamenlijk met de HHV bijbelstudies uit te geven. Hier is vooralsnog niets van gekomen. Worden er nogmaals pogingen ondernomen.

Antwoord:  De voorzitter antwoord dat van het gezamenlijk uitgeven van Bijbelstudies vooralsnog geen sprake is. Dit heeft er toe geleid dat het Bondsbestuur eigenstandig studiemateriaal wil gaan ontwikkelen. Dit wordt dan geen fraai uitgegeven boekje, maar studies die via de website van de Mannenbond zijn te downloaden. Het streven is er op gericht om januari 2017 de eerste studies uit te geven.

Vraag MV Katwijk aan Zee: Hoe is de ontwikkeling van het aantal leden en het aantal aangesloten Verenigingen van de Mannenbond sinds de oprichting in 2011.

Antwoord: De voorzitter antwoord dat we in 2011 zijn gestart met 900 leden en in 2016 tellen we tot nu toe 1040 leden. In 2011 waren 57 verenigingen aangesloten en tot op heden 60 verenigingen in 2016. Totaal zijn er ca. 10 verenigingen die zich niet aangesloten hebben. De voorzitter merkt op dat deze verenigingen meerdere keren zijn gevraagd lid te worden, en dat we dit zeker nogmaals voornemens zijn te doen.

Ter afsluiting van deze rondvraag merkt de voorzitter op dat voor al onze voornemens geldt: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.

Sluiting
Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 119 vers 34, en gebed. Waarna de voorzitter de vergadering sluit en een ieder bedankt voor zijn constructieve bijdrage.

  • © hersteld hervormde kerk 2024