mannenbond

Meer over Ledenvergadering

Ledenvergadering 2015

De Ledenvergadering van de Hersteld Hervormde Mannenbond heeft plaatsgevonden op zaterdag 17 oktober jl. in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren.

Brief uitnodiging ledenvergadering 2015
Agenda ledenvergadering 2015
Bijlage 1: Verslag ledenvergadering 2014
Bijlage 2: Algemeen  Jaarverslag 2014-2015
Bijlage 3: Financieel Jaarverslag 2014 en Begroting 2016
Bijlage 4: Bestuursverkiezingen 2015

Verslag van de ledenvergadering van zaterdag 17 oktober 2015 te Lunteren

 1. Opening
  Ds. J.C. den Toom opent om 09.30 uur de ledenvergadering met gebed, het lezen van Ps. 119 vers 17-24 en het laten zingen van Ps. 119 vers 8 en 9. In Psalm 119 wordt de schoonheid en de volmaaktheid van Gods Woord bezongen. We zijn zalig te prijzen wanneer we dat woord vasthouden, wanneer we het bestuderen, het overdenken, het betrachten en er uit leven. Alleen wanneer we gaan in de weg van het woord is er zegen te verwachten. Maar wat komt er in onze dagen niet tegen in.

In onze samenleving heeft het christelijk geloof bijna geheel afgedaan. Bij het verschijnen van de nieuwe van Dalen werd de opmerking gemaakt dat religieuze begrippen aan het verdwijnen zijn in de schat van de Nederlandse taal om plaats te maken voor termen die uit de computerwereld. Dit geeft aan dat het in onze dagen geenszins vanzelfsprekend is om christen te zijn en godzalig te leven tot eer van God.

Er komt op een geraffineerde wijze van alles en nog wat op ons en onze gezinnen af.  We worden voor allerlei ethische problemen geplaatst, thuis in ons gezin, op ons werk en in de kerk. Waar vinden we het juiste antwoord. We worden voortgestuwd door de stroom van de tijd en we lopen het gevaar meegesleurd te worden met allerlei wind van leer. Wat is waarheid? Wat is dé waarheid? En meer persoonlijk wat is waarheid als het gaat om onze relatie met God. Hoe wordt het goedtussen God en mijn ziel? En wanneer we Hem kennen, wat is de weg om te wassen en toe te nemen in de genade en de kennis des Heeren?

Wanneer we bij al die vragen aangewezen zouden zijn op ons zelf vinden we het juiste antwoord niet. Dat vinden we alleen bij Hem, die de harten kent en onze nieren proeft. Wat is het nodig dat we  ons laten onderwijzen door het Woord van God. Daarin alleen vinden we het juiste antwoord op al onze levensvragen. Het schijnt als een helder licht in de grootste duisternis. Het brengt het leven aan te midden van de dood. Het is de Gids die ons de weg wijst in alle zonden, zorgen, moeiten  en verdriet om te komen tot de vrede die alle verstand te boven gaat.

Dan is er maar één weg die voor ons open staat. Dat is de weg van het gebed waarin we de Heere als rechtelozen zullen bidden om verlichte ogen des verstands om de heilsgeheimen in zijn Woord te mogen zien.  Al is het hier altijd weer ten dele en onvolmaakt. Want hoeveel licht u ook mag ontvangen, we zien toch altijd door een spiegel in een duistere rede. Maar als het hier al zo goed is, wat zal straks dan dat aanschouwen zijn in de hemel der heerlijkheid. Als we mogen staan in het volle licht van Gods vriendelijk aangezicht. Met deze enkele woorden ter overdenking houdt de voorzitter de Ledenvergadering 2015 voor geopend.

 1. Verslag vergadering 2014
  Het verslag van de ledenvergadering 2014 wordt vastgesteld en ondertekend.

 2. Algemeen Jaarverslag
  Het Algemeen Jaarverslag 2014-2015 wordt vastgesteld en ondertekend

 3. Financieel Jaarverslag 2014 en begroting 2016
  Op advies van kascommissie wordt het Financieel Jaarverslag 2014 vastgesteld en ondertekend. De begroting 2016 wordt vastgesteld en daarmee de contributie op € 2,50 per lid per jaar. Onder dankzegging van het verrichtte financiële werk, wordt de penningmeester decharge verleent. Dhr. C.A. Sloof uit Lunteren en dhr. J.G. Keuken uit Lienden worden in de kascommissie voor het financieel Jaarverslag 2015 benoemd.

 4. Bestuursverkiezingen
  Als bestuurslid wordt bij acclamatie gekozen: dhr. E. Muis uit Putten, dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen en dhr. K. van den Herik uit Opheusden. Ds. J.C. den Toom bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen en wenst de gekozen bestuursleden van harte Gods onmisbare zegen toe vertrouwend op een goede samenwerking.

 5. Voorstellen
  Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten kunnen bij de Mannenbond aangesloten verenigingen voorstellen indienen. Er zijn door het bestuur geen voorstellen ontvangen.

 6. Rondvraag
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 7. Sluiting
  Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 106 vers 24 en 26, en gebed. Waarna de voorzitter de vergadering sluit en een ieder bedankt voor zijn constructieve bijdrage.

 • © hersteld hervormde kerk 2024