mannenbond

Meer over Ledenvergadering

Ledenvergadering 2014

Hieronder kunt u de stukken van de laatst gehouden vergadering (1 oktober 2014) downloaden.

Agenda
Verslag ledenvergadering 2013
Algemeen jaarverslag 2013-2014
Financieel jaarverslag 2013 + begroting 2015
Bestuursverkiezingen 2014

Verslag
Opening
Ds. J.C. den Toom opent om 09.30 uur de ledenvergadering met gebed, het laten zingen van Psalm 25 vers 2 en 3 en het lezen van deze psalm. N.a.v. vers 4 en 5 ‘Heere! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.’ mediteert de voorzitter: Psalm 25 is een bundel hartenkreten, door David geschreven onder moeilijke omstandigheden. In vers 4 en 5 gaat het over de bede om Gods wil te leren. David spreekt deze bede uit nadat hij heeft beleden dat hij op God hoopt. De Heilige Geest heeft het ondefinieerbare verlangen in Davids hart gelegd om de God der vaderen te volgen; door in Zijn wegen te wandelen. Is dit onze diepste intentie bij het bezoeken van de verenigingsavonden, de ledenvergadering, de toogdag, de wekelijkse erediensten. Verlangen we zo naar dé levende God; zoals David het uitdrukt in psalm 42: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?’ Dit is een gebed, een roepen uit de diepte, uit de nood van het leven. Een bede om verhoring en bewaring en bescherming, om nieuwe blijdschap maar vooral om Gods wil te doen. Onze gemeenschap met Christus als de Weg, en de Waarheid, en het Leven: als wij daar iets van ondervonden hebben komt er plaats voor de bede: ‘Leid mij in Uw waarheid …’

Bestuurslid dhr. E.J. Diepeveen is opgenomen geweest in het ziekenhuis en daarom op deze vergadering afwezig. Daar met name hij als bestuurslid betrokken is geweest bij het opzetten van onze website, kan deze vandaag niet gepresenteerd worden. De voorzitter zegt toe hier z.s.m. op terug te komen.

Verslag vergadering 2013
Het verslag de ledenvergadering d.d. 19 oktober 2013 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Algemeen Jaarverslag
Het Algemeen Jaarverslag 2013-2014 wordt door de ledenvergadering vastgesteld. Opgemerkt wordt dat het ds. J. den Boer uit Nieuwleusen is. Het verslag wordt tekstueel aangepast en ondertekend.

Financieel Jaarverslag 2013 en begroting 2015
Op advies van kascommissie wordt het Financieel Jaarverslag 2013 door de ledenvergadering vastgesteld. Op basis van de begroting 2015 wordt de contributie vastgesteld op € 2,50 per lid per jaar. De penningmeester wordt decharge verleent.

Bestuursverkiezingen
Als bestuurslid wordt bij acclamatie gekozen: ds. J.C. den Toom uit Oldebroek (voorzitter); dhr. A.J. Doorn uit Nieuwe-Tonge (classis Zuid-West) en dhr. J. Bruinekreeft uit Lunteren (classis Oost). Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) bedankt de aanwezigen leden in het door hen gestelde vertrouwen in de gekozen bestuursleden. Verder wenst hij de gekozen bestuursleden van harte Gods onmisbare zegen toe en vertrouwt op een goede onderlinge samenwerking.

Bestuursvoorstellen
Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten kunnen bij de Mannenbond aangesloten verenigingen voorstellen indienen. Er zijn door het bestuur geen voorstellen ontvangen.

Rondvraag
Gevraagd wordt of gebruik gemaakt mag worden van oude Bijbelstudies van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Geadviseerd wordt als vereniging zelf met hen contact op te nemen.

Sluiting
Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 89 vers 11 en 12, en gebed. Waarna de voorzitter de vergadering sluit en een ieder bedankt voor zijn constructieve bijdrage.

Vaststelling
Aldus vastgesteld op vrijdag 31 oktober te Veenendaal.

Bestuur van de Hersteld Hervormde Mannenbond
K. van den Herik | secretaris                ds. J.C. den Toom | voorzitter

  • © hersteld hervormde kerk 2024