mannenbond

Meer over Ledenvergadering

Ledenvergadering 2011

Klik hier om de agenda te downloaden.

Verslag

Oprichtingsvergadering
Ds. L.W. Ch. Ruijgrok opent om 9.30 uur de vergadering met het laten zingen van Ps. 103:1 en 11, en gaat voor in gebed. Ter inleiding leest de synodevoorzitter 2 Thimoteüs 3 vers 10-17.  De predikante merkt op dat een mannenvereniging in de eerste plaats een vereniging moet zijn waar mannen biddend Gods Woord openen. Geen plaats waar predikanten op de weegschaal worden gelegd maar een plaats waar het voortdurende gebed is met de woorden van Psalm 85 : 3 ‘Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft’.

Daarna gaf ds. J.C. den Toom een korte terugblik op de periode maart 2011 tot heden. Vervolgens werden de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de conceptstatuten gelezen door de secretaris (dhr. K. van den Herik) en de voorlopige oprichtingsakte door de algemeen adjunct (dhr. E. Muis).

Na alles gehoord hebbende stel ik als voorzitter (ds. J.C. den Toom) van de vergadering de vergadering voor:
Over te gaan tot oprichting van de Hersteld Hervormde Mannenbond;
De statuten van de Bond vast te stellen conform het concept (d.d. 18 oktober 2011) opgesteld door Mr. A. Dangremond, notaris te Barneveld;
De aldus vastgestelde statuten vast te leggen in een door notaris Mr. A. Dangremond, notaris te Barneveld te passeren akte;

Tot eerste leden van het bondsbestuur te benoemen:
de heer ds. J.C. den Toom, als voorzitter;
de heer K. van den Herik, als secretaris;
de heer D. van de Graaf, als penningmeester;
de heer E. Muis, als algemeen adjunct;
de heer N. de Bree, als lid;
de heer A.J. Doorn, als lid;
de heer J. Smit, als lid;
de heer J.D. van Vugt, als lid;

Aan iedere bestuurder de bevoegdheid te verlenen genoemde notariële akte te ondertekenen;
Het huishoudelijk reglement van de Bond wordt voor 31 december 2011 opgesteld en in concept aan de secretarissen van de verenigingen toegezonden.

Ds. J.C. den Toom brengt de voorstellen in stemming en concludeert dat alle voorstellen met algemene stemmen door de vergadering zijn aanvaard. De voorzitter stelt vast dat de Hersteld Hervormde Mannenbond d.d. 22 oktober ’11 in de Bethelkerk te Lunteren is opgericht.

Ds. den Toom sluit de oprichtingsvergadering met het laten zingen van ps. 43 vers 3 en gebed.

Eerste Toogdag Hersteld Hervormde Mannenbond
Ds. J.C. den Toom opent om 11.00 uur de ochtendbijeenkomst met het laten zingen van ps. 42 vers 3 en 5, het lezen van Mattheüs 5 vers 1-20 en gebed.

Aansluitend houdt ds. K. Veldman, emeritus predikant te Alblasserdam zijn referaat over: ‘Christus de vervuller van de wet’. De inleider sprak over ‘Christus de vervuller van de wet’. Ds. Veldman wees aan dat de rok die Adam in het paradijs van God kreeg de gerechtigheid symboliseerde. De gerechtigheid van Christus werd eveneens gesymboliseerd door het kleed van de hogepriester. Zonder dat kleed kon de hogepriester niet het heilige der heiligen ingaan. Christus heeft dat kleed afgelegd voordat hij gekruisigd werd, opdat hij dode zondaren met het kleed van Zijn gerechtigheid zou bedekken. Op Golgotha werd de rechtvaardige verdoemd, opdat een goddeloze zou worden vrijgesproken.

Ds. K. Veldman sluit de ochtendbijeenkomst met het laten zingen van ps. 40 vers 1 en 4 en gebed.

Ds. J.C. den Toom opent om 13.00 uur de middagbijeenkomst met het laten zingen van ps. 25 vers 2 en 8 het lezen van Psalm 31 vers 20 tot en met 23, Romeinen 28 tot en met 39 en gebed.

Aansluitend houdt ds. Joh. Post, predikant te Putten zijn referaat over: ‘Het leiden tot Christus’. Ds. Post sprak over ‘Het leiden tot zekerheid’ en stelde de levensvraag: Weet u zeker dat u geborgen bent in Christus? Ds. Post stelde dat Gods Woord en de daarop gegronde reformatoren duidelijk de zekerheid tot het wezen des geloofs rekenden. Deze zekerheid ligt vast in God, en is daarom een verzekerdheid in Christus. Ds. Post waarschuwde voor het zoeken van zekerheid in gemoedsgestalten. Wanneer twijfel als kenmerk van het oprechte geloof wordt beschouwd, is dat in lijn met Rome en de remonstranten. Op de vraag hoe de Heere deze verzekerdheid werkt noemde ds. Post de middellijke weg, namelijk Gods Woord en de sacramenten. De Heere is bij machte een bijzondere openbaring te geven, maar de Heere werkt doorgaans middellijk.

Vanaf 14.30 – 15.30 uur beantwoorden beide inleiders de schriftelijk ingediende vragen.

sluiting
Om 15.30 uur sluit ds. J.C. den Toom en bedankte de inleiders en de vergadering voor hun aanwezigheid. Hij memoreerde dat we terug kunnen zien op een leerzame maar ook vreedzame dag. Verder sprak hij de wens uit dat de mannenverenigingen plaatselijk, regionaal en landelijke in rust bijeen mogen komen om Gods woord nader te onderzoeken.

Ds. Post sluit de dag door te laten zingen ps. 68 vers 2 en 10 en gebed. Hij wenst een ieder wel thuis en een goede zondag. Er waren ca. 170 aanwezigen, verdeeld over 40 verenigingen.

Ondertekening
Het verslag is d.d. 28 oktober ’11 te Veenendaal goedgekeurd door de bestuursvergadering van de Hersteld Hervormde Mannenbond en ondertekend door:

ds. J.C. den Toom (voorzitter)

K. van den Herik (secretaris)

  • © hersteld hervormde kerk 2024