mannenbond

Meer over Ledenvergadering

Ledenvergadering 2012

Onderstaand de stukken van de ledenvergadering 2012: 

- Agenda
- Algemeen jaarverslag
- Financieel jaarverslag

Verslag
Opening
Ds. J.C. den Toom opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 79 vers 4 en 7, gebed en het lezen van psalm 27.  Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. (Ps. 27 – 4) Het eerste doel waartoe David begeerde zijn leven lang in het huis des Heeren te mogen wonen, was om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Maar hij laat er een tweede op volgen, n.l. om te onderzoeken in Zijn tempel. Het is David niet alleen te doen om te zien, maar ook om te onderzoeken. En iemand die nog wil onderzoeken staat niet op het standpunt, dat hij alles weet. Hij wil dus blijven onderzoeken en dat onderzoek moet plaats hebben in Gods tempel.

Om te onderzoeken in Zijn tempel. Ja, daar moet het ons om te doen zijn als wij behoren tot de woonstede Gods, als we dus huisgenoten Gods zijn geworden.  Of kent gij niet iets van dat zitten aan de voeten des Heeren, van dat drinken van het water des levens uit de fontein des levens? Hebt gij dan nooit iets gezien van die liefelijkheid van de schatten van Gods genade, die in Christus zijn?

Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, Nabij te wezen bij mijn God; 'k Vertrouw op Hem geheel en al, Den Heer', Wiens werk ik roemen zal. Na het uitspreken van zijn meditatie houdt ds. J.C. den Toom de vergadering van de Mannenbond voor geopend.

De voorzitter merkt op dat de Mannenbond een jaar geleden is opgericht met nul leden, en dat Anno Domini 2012 er 46 verenigingen lid zijn met totaal duizend leden. De dank hiervoor zijn we verschuldigd aan de Heere God. Verder merkt de voorzitter op dat onze Toogdag op dezelfde datum wordt gehouden als de Toogdag van de Hervormd Gereformeerde Mannenbond (PKN). Met klem merkt de voorzitter op dat dit berust op een misverstand en dat we daar D.V. volgend jaar rekening mee houden.  

Algemeen Jaarverslag
Het Algemeen Jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.

Financieel Jaarverslag
De kascommissie adviseert het  Financieel Jaarverslag 2011 vast te stellen. De vergadering neemt dit over, en verleent daarmee de penningmeester decharge. De contributie voor 2013 wordt € 2,= per lid per jaar. In de kascommissie 2012 worden benoemd dhr. Van Genderen uit Oud-Alblas en dhr. De Haai uit Wijngaarden.

Bestuurverkiezingen
Er zijn 24 verenigingen aanwezig en er mogen 44 stemmen worden uitgebracht.
In de vacature van dhr. W.M.J. Muije (Classis Midden) wordt dhr. E. Diepeveen uit Veenendaal met 30 stemmen gekozen. Dhr. A. van de Haar eveneens uit Veenendaal krijgt 14 stemmen.
In de vacature van dhr. J. Smit (Classis Noord) wordt dhr. A.J. Beekman uit Rijssen met 23 stemmen gekozen. Dhr. J. Aarten uit IJsselmuiden krijgt 21 stemmen.

Bestuursvoorstellen
Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten kunnen bij de Bond aangesloten verenigingen voorstellen indienen. De datum van indiening was woensdag 12 september ’12. Er zijn geen voorstellen ontvangen.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting
Dhr. E. Muis sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 133 vers 1 en 3 en gebed.

Veenendaal, vrijdag 9 november 2012

K. van den Herik                                                                 ds. J.C. den Toom

(secretaris)                                                                          (voorzitter)

  • © hersteld hervormde kerk 2024