vrouwenbond

Meer over Regio's

Verslagen Regiobijeenkomsten Zuid-West

Verslag Regio Zuid-West op 23 maart 2017 te Ouddorp

 

De avond wordt geopend met het zingen van Psalm 62: 1, en 4.
De presidente, mw. E. Melaard-Keizer, heet alle bezoekers hartelijk welkom.  Een bijzonder woord van welkom is er voor Ds. J.R. van Vugt. Hij zal voor ons een lezing houden over ‘Rouw en verlies’.
Mevr. E Melaard sprak over de Bijbelstudies die we afgelopen seizoen mochten hebben op onze verenigingen. Het boek Esther werd door de verenigingen besproken en onderzocht. In het boek Esther komt geen enkele keer Gods naam  voor. Toch heeft de Heere God grote dingen gedaan die in dit boek worden beschreven. Hij heeft Esther en Mórdechai  willen gebruiken om te voorkomen dat het Joodse volk werd uitgeroeid. 

 

Een bekend persoon uit de Bijbel die weet wat is om te verliezen en te rouwen is Job. Job was rijk gezegend. Onder toelating van God is hem alles afgenomen. Hij mocht met zijn verdriet naar de Heere toe gaan. Zelfs zijn vrouw en vrienden kon hem geen troost geven, maar bespotte hem.
De Heere heeft hem na het verlies weer rijk willen zegenen.

Wanneer wij een verlies hebben te verwerken mogen we daarom rouwen. Door te rouwen ontvangen we het verlorene niet terug. Echter door te rouwen leren we het verlies te aanvaarden.
In het verlies mogen we ondersteuning aan de Heere vragen. Hij wil het verdriet verzachten.
We kunnen ook verliezen ervaren doordat we onze baan zijn kwijt geraakt, of wanneer onze gezondheid achteruit gaat en ons geheugen ons in de steek laat. Ook met deze verliezen mogen we naar de Heere gaan. Hij wil nog ondersteuning geven.
Na deze indringende lezing hebben we Psalm 56: 4 en 6 gezongen.
Na de Pauze leest mw. A. Slingerland –van Mullem de notulen van de vorige regioavond van 17 maart 2016 voor. Mw. G. de Ridder- Kalle draagt een toepasselijk gedicht voor over rouw en verlies.
Ds. van Vugt beantwoordt de ontvangen vragen.
Als afsluiting is Psalm 27: 5 en 7 gezongen, waarna Ds. Van Vugt eindigt met dankgebed.
De collecte st. Winst uit verlies heeft het mooie bedrag van € 490.95
Verkoop tafel Melissant € 709.50
Fotokaarten HHV € 90.00

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

 

 

Verslag Regio Zuid-West  op 17 maart 2016 te Ouddorp

 

De avond wordt geopend met het zingen van Psalm 25 : 3 en 7.

De presidente, mw. E. Melaard-Keizer, heet alle bezoekers hartelijk welkom. In het bijzonder heet ze Ds. A.A.F.v.d.Weg welkom die voor ons een lezing hoopt te houden over ‘De rijkdom van het gebed’.

Mevr. E Melaard sprak over de bijbelstudies die we afgelopen seizoen mochten hebben op onze verenigingen. Het Onze Vader werd door de verenigingen besproken en onderzocht. Kunnen wij wel bidden zoals het behoort?  Het gebed is het geestelijk leven, en de ademtocht van de ziel. Het gebed mogen wij afsluiten met amen, het zou waar en zeker zijn.

De Heere is waarlijk opgestaan, dat dat ook een troost voor u mag zijn.

Naast Gods woord, hebben wij ook de bijbelstudie boekjes. De oproep klonk om getrouw Gods woord te onderzoeken, en getrouw op de verenigingsavonden te komen, opdat dit ook tot stichting van de gemeente mag zijn.

Ds. v.d.Weg stond stil bij Mattheüs 6 : 5-8 en Mattheüs 7 : 7-12. Bidt U wel? Belangrijk is dat we van onze kindse dagen bidden, want bidden en bidden is twee,  we formuleren wel zinnen maar is dat bidden? Bidden alleen als we er behoefte aan hebben is niet de weg om te bidden, het moet geen sleur zijn, maar een vast vertrouwen op Gods belofte dat de Heere Zijn weg door Hem bepaald zal waar maken.

De Rijkdom van het gebed. Ds. van de Weg besprak 3 punten: 1. Bidden is nodig,  2. Hoe moet ik bidden: 3. Wat mag ik bidden. De Catechismus leert ons gebod en gebed, dat gaat hand aan hand, met een Christen. Gebed is naar het gebod en verbindt ons met het gebed.

Gods algemene goedheid geeft veel zonder gebed, maar de Heere heeft ons het gebed gegeven opdat we alles in Zijn Naam mogen begeren.

Na deze indringende lezing zingen wij ‘Het gebed des Heeren : 9 en 10.

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

 

 

Verslag regioavond Zuid-West  op 19 maart 2015 te Ouddorp

 

De avond werd geopend met het zingen van Psalm 16:1 en 6.
De Presidente, mw. E. Melaard-Keizer, heet alle bezoekers hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor ds. B.D. Bouwman en dhr. Van Wolfswinkel.  Ds. Bouwman opende de avond met gebed, schriftlezing en meditatie. Dr. van Wolfswinkel, huisarts en arts van de Oase,   hield  een lezing  over “Voltooid leven”.
Mevr. E. Melaard mediteerde, laten wij ons vast houden aan Gods woord, Hij is de lijdensweg ingegaan! Zo is er hoop voor zondaren.
Naast de Bijbel, hebben wij ook de Bijbelstudieboekjes. De oproep klonk om getrouw Gods woord te onderzoeken, en getrouw op de verenigingsavonden komen.
De wens werd uitgesproken dat dit voor alle vrouwen het verlangen mocht zijn.
Ds. Bouwman stond stil bij Psalm 31 onberijmd: Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om ziek te zijn, tijd om verdriet te hebben, tijd om te trouwen.
Tussen geboorte en sterven is er genadetijd. Hij stelde zijn hoorders de vraag of ook mogen belijden dat hun tijd in Gods hand is.
Dhr. A. van Wolfswinkel ging over tot de lezing:
Het leven is een kunstwerk. Een ongevormde klomp schenkt God het leven.
De wetgeving die in Nederland van kracht is, is een wetgeving die tegen Gods wil is. God is een beschermer van het leven. Dat komen we niet in onze wetgeving meer tegen
Als modern mens proberen we voor ieder ( medische) probleem een oplossing te zoeken. Hierdoor raakt God op de achtergrond. Dhr. Van Wolfswinkel benoemde een aantal vormen van sterven.
- palliatieven sedatie: Hierbij word je permanent in slaap gehouden, tot de dood volgt.
 Deze vorm wordt vaak toegepast wanneer de patiënt veel pijn lijdt
- Euthanasie: deze vorm van sterven word bewust gekozen en gepland met de arts. Deze vorm van sterven gaat sneller
Levensmoeheid is vaak een reden om te willen sterven. Als wij oud geworden zijn en niet meer kunnen zo als wij willen, dan wordt er gekozen voor de dood. Dhr. Van Wolfwinkel riep op om met God over de problemen te spreken. Dit alles in de wetenschap dat de Heere alle levens bestuurd en een hoorder is van de gebeden.
Na deze indringende lezing werd psalm 143 vers 10 gezongen
Na de pauze en de beantwoording van de vragen zingen we Psalm 139 vers 1 en 14 en gaat dhr. Van Wolfswinkel ons voor in dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse

 

Regionale ontmoetingsavond 21 maart 2013

 

Donderdagavond 21 maart 2013 was onze regionale ontmoetingsavond van de Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen Zuid-West in “Eben-Haëzer te Ouddorp.

Door de beheerder van “Eben-Haëzer” werden we hartelijk ontvangen  met  een kopje koffie/thee.

De  tweede Presidente,  mevr. Z. Smelt vervangt mevr. E. Melaard die wegens de griep niet aanwezig kon zijn  Mevr. Z, Smelt  heet alle bezoekers hartelijk welkom.  Fijn, dat er zo veel aanwezigen zijn.  Een bijzonder woord van welkom voor Ds. D. Zoet, die voor ons de avond wil openen met gebed, Schriftlezing en meditatie . Dhr A. Schaddelee van de RMU die voor ons een lezing zal houden en mevr. Van der Valk die deze avond voor ons het orgel hoopt te bespelen.

Mevr. Z . Smelt had het in haar openingswoord over het feit dat wij in een tijd van crisis zijn, Nederland gaat door een recessie . Dhr Schaddelee, op de verenigingen zijn wij met Abraham bezig wat best moeilijk is, wij hopen dat u op een eenvoudige wijze alles uit kunt leggen, ook voor de kerktelefoonluisteraars  van Ouddorp. Zoekt eerst het Koninkrijk in de economische crisis! Wat staat dat vaak haaks op elkaar. Wat was het  goed bij de schepping.

Mevr. Smelt las Psalm. 37 vers 2 en 3 op daar er in Eben-Haëzer ook een condoleance is, heeft de beheerder verteld dat er  het eerste uur geen orgel en zang mag plaats vinden, uit respect voor de naaste.

Dominee D. Zoet ging ons voor in het gebed.

Vervolgens leest hij met ons uit Mattheüs 6:19 t/m 33.

Na aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte houdt Dominee een meditatie, “Zoekt eerst het Koninkrijk”. Overmatige bezorgdheid is nutteloos , is ook nog heidens! Of er geen God in de hemel is. Bezorgd  U niet over al deze dingen .

Zoekt de gerechtigheid, zoekt niet het aardse kleed, maar zoekt eerst het koningskleed. Ik denk aan de duivel die strijd tegen Gods kinderen. U teert op uw geestelijk leven, u hebt zorgen over het aardse. U zoekt toch ook het Koninkrijk? Zoeken wij als luiaards of als geestelijke.

Dominee Zoet las voor ons Psalm 33 vers 10 (berijmd).

Mevr Z. Smelt bedankt ds. hartelijk voor het openen van de avond, ds. kreeg een bos bloemen voor zijn vrouw.

Dhr A. Schaddelee kreeg het woord. Dank u wel dat ik hier in uw aanwezigheid mag zijn.

Er was eens een rijke man die een mooi plezierjacht had, waarmee hij dagelijks over de Middellandse zee ging varen. Hij kwam steeds dezelfde visser tegen, als die visser niets ving dan ging hij slapen maar zo kwam er geen boterham op de plank . Toen spoorde die rijke man die arme visser aan om meer te investeren zo dat hij meer vis kan vangen. Zo draag je bij in de economie .

Dhr.  Schaddelee  had drie punten,

1 WIE DIENEN WIJ,

2 DE ECONOMIE,

3 DE TIJD GEEST,

4 OF DIENEN WIJ GOD.

Als geld en goed een afgod is, dan is er geen tijd  voor God. Het werk om maar steeds hoger op te komen, het eigen ik kan ons hevig in de weg staan. Tijdgeest hoe moet het allemaal met onze kinderen en kleinkinderen, God zorgt voor ons ik ben de Alfa en de Omega het begin en het einde. Eerst moet het eigen ik gerichtheid weg dan kom van zelf eerst de ander, daarna het eigen ik. De autonome mens die alles goed vind, abortus, euthanasie, homohuwelijk en het materialisme. Christenen staan anders in der samenleving. Die zoeken eerst het woord van God . Wie zijn leven zoekt die zou het verliezen, denk aan de vrouw van Lot. Daniel 1 vers 1 t/m 9 daar Daniel bij verscheidene koningen als ambtenaar heeft gediend wel  57 jaar en God altijd diende. Door het geloof hebben wij toekomst.

Na deze zo indringende  lezing zongen wij psalm 40 vers  2 en 4 en werd er gecollecteerd voor de zending van de HHK.

In de pauze dronken wij koffie / thee met een plakje cake. Ook konden de onkosten worden betaald van 3,50 euro  per persoon. Deze avond zijn er 108 leden en gasten aanwezig.

Er stonden achter in de zaal verscheidene  verkooptafels  waar  er kaarten gekocht konden worden  voor de Landelijke Vrouwenbond.   Ook was er een verkooptafel met verse  ontbijtkoek ,Ouddorpse bolussen en  snoep . De opbrengst  komt ten goede aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Herkingen.  De vrouwenvereniging van Herkingen  had zelf nog het een en andere mee gebracht om te verkopen,

Na de pauze zongen wij psalm 77 vers 1 en 8 .De secretaresse mevr. A. Slingerland las de notulen van de regiobijeenkomst van 22 maart 2012 en deze werd onveranderd getekend.

Mevr. Ruijgrok  draagt nog een gedicht voor van Christien de Priester, getiteld: Zie uw Koning.Dhr.  Schaddelee was zo duidelijk  met zijn lezing zodat er geen vragen waren gekomen.. Mevr. Z. Smelt bedankte Dhr. Schaddelee hartelijk en hij kreeg  een bos bloemen..   Mevr. van der Valk hartelijk dank voor het mooie orgelspel. Dhr. K. Groenenveld  en de beheerscommissie  van “Eben-Haëzer” hartelijk dank beide kregen een bos bloemen Dhr. K. Groenenveld kreeg een envelop voor de fooienpot en de beheerscommissie  kreeg een envelop voor de onkosten. De  tweede presidente  bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid, Gods zegen toegewenst op de verenigingen, Gods woord blijven onderzoeken, en zo een zegen te mogen zijn. Tot  slot zongen wij Psalm 121 : 1 en  4.

Dhr. A. Schaddelee  sluit  deze  avond af met dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

De  collecte heeft  400,76  euro opgebracht. Verkooptafel kaarten 122,50 euro Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Verkooptafel van de regio € 260,00 euro netto. Vrouwen vereniging Herkingen  € 77,50

 

 

Verslag regioavond Zuid-West op 24 maart 2011 te Ouddorp

 

De presidente, mw. E. Melaard heet alle bezoekers hartelijk welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor de scriba van het moderamen Zuid-West, dhr. J.G. van Eck en voor drs. mw. B.E. van Rossum Smelt van de stichting Eleos.
We beginnen met het zingen van Psalm 66 de verzen 4 en 6. Daarna leest dhr. Van Eck Mattheüs 15 : 21-28 en gaat hij voor in gebed. Vervolgens leest hij een meditatieover de Kananese vrouw. Deze komt met al haar nood bij de Heere Jezus terecht. Bij hem moeten ook wij niet alleen terechtkomen met onze dagelijkse bekommeringen maar bovenal met onze zielennood. Ze krijgt niet direct antwoord maar houdt net zo lang aan in het gebed tot ze verhoord wordt. Houden wij ook zo aan voor ons eeuwig behoud? Na afloop zingen we Psalm 42 vers 5.

Vervolgens spreekt mw. Van Rossem over: ‘Depressiviteit, hoe gaan we daar mee om?’ Na de zondeval kunnen we niet altijd gelukkig zijn. Ook in het verenigingsleven moeten we aandacht hebben voor elkaar. Vrouwen van de verenigingen, bidt voor je depressieve naaste. DeHeere laat geen bidder staan, maar Hij wil er wel om gebeden worden. Na deze zo herkenbare lezing zingen wij Psalm 33 vers 10.

Na de pauze zingen wij Psalm 77 de verzen 1 en 8 en collecteren we voor de stichting Eleos en met name voor ‘De Mekkerstee’. Mw. J. Looij-Tanis leest nog het gedicht ‘Zienderogen’ ( van A.F. Troost). Daarna  gaat mw. Van Rossum over tot het beantwoorden van de vragen. Aan het einde van de avond zingen we Psalm 81 vers 12. Vervolgens sluit dhr. Van Eck de avond af met dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: