vrouwenbond

Meer over Bondsdag

Bondsdag

Bondsdag D.V. 1 oktober 2020
Lunteren 12e Bondsdag
Thema: David in de Psalmen
Spreker 's morgens: ds. P. Verhaar
Onderwerp: Onderwijs uit de Psalmen
Spreker 's middags: ds. D.J. Diiepenbroek
Onderwerp: Troost uit de Psalmen

 

 

 

 

Bondsdag 2019

Voor foto's: zie het fotoalbum

 

 

 

BONDSDAG

HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019

BETHELKERK LUNTEREN.

 

C.B. Hovestad-Stoffer

 

Er is door verschillende mensen al veel voorbereidend werk gedaan, als de 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak om negen uur de medewerkers voor de opening bij elkaar roept om de dag met schriftlezing en gebed te beginnen. Zij leest Jacobus 1: 19-27 met de nadruk op   vers 22: ‘En zijt daders van het Woord en niet alleen hoorders’. Daarna vraagt ze de Heere om een zegen over deze dag.

 

Om half elf beginnen we deze 11e Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond met het zingen van psalm 32 vers 1. De 1e presidente mw. N. Schalkoort-Zijderveld heet alle bezoekers van harte welkom, in het bijzonder de beide sprekers van vandaag:

Ds. J. van Meggelen en ds. J.C. den Ouden met hun echtgenoten. Beide predikanten zullen het thema van deze dag ‘Het geloof en de werken’ in hun referaten verder uitwerken.

Ook is er een hartelijk welkom voor de beide musici Ton Burgering en Wouter Schalkoort en voor de afgevaardigden van de Synode, de commissies en bonden binnen de HHK, de vertegenwoordigers van de andere Vrouwenbonden, de schrijvende pers en dhr. Bruinekreeft, onze fotograaf.

 

Ds. J. van Meggelen leest Genesis 15 en gaat ons voor in gebed. Zijn referaat heeft als titel:

‘Gerechtvaardigd door het geloof’ met als uitgangspunt Jacobus 2 vers 23.

Als God Zijn kerk bouwt, zet de duivel er een kapel naast. Met andere woorden: net zo lang als er oprechte christenen zijn geweest, zijn er ook namaakchristenen geweest. Dat waren en zijn christenen die wel de praat hebben, maar niet de daad. Dat ondervonden de Joodse christenen. Namaakchristenen, die beweerden dat ze gerechtvaardigd waren door het geloof, maar er totaal niet naar leefden. Jacobus is dan helder: rechtvaardiging zonder heiligmaking is bedrog!

Let op Abraham, hij geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hij was een oprecht christen, dat blijkt uit zijn heilige wandel voor God en met God. Abraham krijgt een onmogelijke belofte, maar hij geloofde! Hij vertrouwde zich helemaal aan de Heere toe. Aan Zijn belofte! Abraham laat God alles doen, hij gelooft God op Zijn Woord. En God noemt hem Zijn vriend.

Hoe kan nu een goddeloze een vriend van God worden? Alleen door het geloof. Abraham was zo’n gelovige en ook Mozes wordt later een vriend van God genoemd. De HEERE sprak met Mozes van aangezicht tot aangezocht. Alle discipelen zijn vrienden van Christus en Hij maakt hun bekend alles wat Hij van Zijn Vader gehoord heeft.

Wij hebben, net als Abraham alles verbeurd en verzondigd, nergens geen recht op, maar God daalt zo laag neer en laat het Evangelie verkondigen. Biedt Christus aan voor verloren zondaren. Het onmogelijke wordt dan mogelijk, wie Christus heeft, heeft ook Zijn gerechtigheid, en wordt door God vrijgesproken.

Hebben wij hetzelfde geloof als Abraham? Dan zijn we gezegend door dit geloof. God zegt: Vrees niet, Ik ben u een schild, uw Loon zeer groot. Dan kunnen we met die God het leven door en uit. En is er bij u geen geloof, ga tot die machtige God en gewillige Christus en je zult niet beschaamd uitkomen.

 

Na dit leerzame referaat zingen we psalm 103 vers 6 en 11 en wordt er gecollecteerd voor de onkosten van deze dag.

Tijdens het muzikale intermezzo van orgel en piano luisteren we naar psalm 127 en het lied ‘Heer’ wees mijn Gids’.

 

Hierna is het woord aan ds. B.D. Bouman voor de presentatie van het project van de HHV:

Kinderwerk in Suriname.

Ds. Bouman vraagt allereerst om voortdurend gebed voor het werk in Suriname. Er is veel te doen ook in het kinderwerk. Dit wordt gedaan door Marijke van der Plaat. Op zaterdag is er  kinderevangelisatie, er wordt een vakantiebijbelclub gehouden, ook is er tienerwerk en huiswerkbegeleiding. Het geld dat bijeengebracht wordt door de verenigingen wordt o.a. gebruikt voor goed en betrouwbaar les en verwerkingsmateriaal en op dit moment wordt, in samenwerking met het Surinaamse Bijbelgenootschap, de kinderbijbel van Laura Zwoferink vertaald.

 

Mw. A. Rijken-Ubak bedankt ds. J. van Meggelen voor zijn referaat en heeft nog verschillende mededelingen. Ds. Van Meggelen dankt de Heere voor deze ochtend en vraagt een zegen voor de maaltijd. We zingen daarna psalm 34 vers 11.

In de pauze is er de ontmoeting met elkaar en kan er volop gekocht worden bij de verkoopkramen. De opbrengst hiervan is voor het project van de HHV.

 

Na de lunchpauze beginnen we met het zingen van psalm 119 vers 47 en 83.

Ds. J.C. den Ouden leest 1 Johannes 4 de verzen 18-21 en Lukas 57 de verzen 44-50 en vraagt een zegen over de middagvergadering.

Onder het zingen van psalm 143 vers 2 en 10 wordt de collecte gehouden voor het project  van de HHV: Kinderwerk in Suriname.

Daarna krijgt ds. J.C. den Ouden het woord voor zijn referaat: ‘En de vruchten daarvan’.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, 1 Joh. 4: 19. Dit is de kern, liefhebben. En de bron is God. In 5 punten wil ik dit uitwerken.

1. De heiliging is een werk wat God doet. We kunnen proberen onszelf te veranderen, sommige dingen afleren. Dat is geen heiliging. Mijn hart moet veranderd worden. En dat doet God.

2. Er is geen rechtvaardiging zonder heiliging. Als God rechtvaardigt, heiligt Hij ook. Dit is niet te scheiden, maar het zijn wel onderscheiden vormen van genade. Er is verschil. De rechtvaardiging is volkomen, de heiliging kent hoogten en diepten.

3. De heiliging volgt op de rechtvaardiging. Een dankbare reactie op Gods onuitsprekelijke genade. Dat moet eruit! Het is een innerlijke drang. Geen taak, maar een vermaak. Omdat Christus ons heeft liefgehad, zou ik mij dan niet geven aan Hem? Er is ook veel tekort. Maar Gods liefde is niet afhankelijk van mijn gedrag. Denk maar aan Petrus, hij verloochende de Heiland, maar de liefde van Jezus voor Petrus veranderd niet. Dat geeft ontspanning in de heiliging.

4. Maakt het dan niet uit, hoe ik leef? Het is onmogelijk dat wie door een waar geloof Christus is ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Je mag komen zoals je bent, maar wie gekomen is, kan niet blijven die hij was.

5. God werkt het en wij doen ze. God doet het niet voor ons. Hij werkt voor 100% en Hij schakelt ons voor 100% in. Dat lezen we in verschillende schriftgedeelten: Oefen uzelf in de godzaligheid. (1 Tim. 4: 7) Jaagt de vrede na. (Hebr. 12: 14) Denk aan Dorcas. (Hand. 9)

Of we groeien in de heiliging op aarde? God weet het, ik niet. Hoeft ook niet.

Op het graf van William Carey, de grote zendingsman staan de volgende woorden:

Ik zink, hulpeloos in mezelf, gelovig in Uw armen.

Mijn uitzicht is alleen op het goddelijk erbarmen.

 

Na dit indringende referaat luisteren we naar het tweede muzikale intermezzo van Ton Burgering en Wouter Schalkoort. Zij spelen op piano en orgel psalm 27 en het lied ‘Amazing Grace’.

Ds. Van Meggelen en ds. Den Ouden beantwoorden de binnengekomen en de rechtstreeks vanuit de zaal gestelde vragen.

 

Mw. Schalkoort bedankt alle medewerkers aan deze dag, in het bijzonder de dames van de vrouwenvereniging uit Lunteren en het kostersechtpaar. Er wordt achter de schermen veel  werk door hen verzet. Maar het belangrijkste van deze dag was het onderwijs vanuit de Bijbel: Het thema was: ‘Het geloof en de werken’. ‘Gerechtvaardigd door het geloof en de vruchten daarvan’. Laten we alles wat we gehoord hebben vandaag, meenemen, overdenken en bewaren in onze harten. Mogen we zo toegerust het nieuwe seizoen ingaan.

Ze wenst alle verenigingen en regionale verbanden Gods zegen toe. Na het zingen van psalm 33 vers 6  besluit ds. J.C. den Ouden deze 11e Bondsdag met dankgebed en wenst ons allen wel thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020