vrouwenbond

Meer over Bondsdag

Bondsdag

 

Verslag van de Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, gehouden op 
donderdag 5 oktober 2023 in de Bethelkerk te Lunteren. 
 

Het thema van deze dag is: Petrus, van discipel naar apostel. 


We beginnen deze 15e Bondsdag met het zingen van Psalm 100 : 1, 2 en 3. De 1e presidente, mevr. W.G. van Vlastuin-Wiersma, heet alle bezoekers in de kerk en zij die thuis mee luisteren van harte welkom. Ds. G.T. van Appeldoorn en ds. C.J.P. van der Bas worden in het bijzonder welkom geheten, zij zijn de sprekers voor deze dag. 

Ton Burgering en Wouter Schalkoort, de beide bekende musici en Gert Bakker die vandaag op de doedelzak zal spelen, worden ook hartelijk welkom geheten, evenals de afgevaardigden van verschillende Bonden en Commissies, de verslaggever van het RD en de fotograaf, dhr. Bruinekreeft. 

Na dit openingswoord nemen we afscheid van mevr. N. Schalkoort-Zijderveld. 14 jaren lang heeft zij als 1e presidente de Bondsdag mogen leiden en had zij vele andere taken. Zij wordt door de nieuwe presidente, mevr. W.G. van Vlastuin-Wiersma, heel hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij afgelopen jaren heeft mogen verrichten. Mevr. N. Schalkoort-Zijderveld spreekt nog een kort dankwoord, eindigend met de woorden: Soli Deo Gloria! Hierna zingen we van Psalm 100 het 4e vers. 

Ds. G.T. van Appeldoorn leest Johannes 1 : 29-43 en gaat voor in gebed. Hij houdt zijn referaat met als  titel: Petrus onderwezen.  

Andreas bracht Simon bij Jezus. Jezus ziet hem aan en kijkt dwars door hem heen. Hij geeft hem een andere naam. Voortaan zal hij Petrus heten. Hij zal een rots worden. Hij reageert hier niet op, dat is heel bijzonder voor hem. Hij wist wie hij ontmoette: de Christus. Wat een impact heeft dit. Op Petrus maar ook op ons. Realiseren, doorleven dat de Heere ons geheel kent. Dat kan zijn tot schrik maar ook tot troost. 

Petrus wordt geroepen tot discipel om te leren wie Jezus is: 

Jezus is alwetend. Dat blijkt uit deze geschiedenis, hij weet hoe Petrus heet en ook hoe hij zal zijn.  Ook blijkt dit  in Zijn aankondiging van lijden en opstanding.  

Jezus heeft macht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de genezing van Petrus’ schoonmoeder. 

Jezus is gewillig om te lijden. Petrus spreekt Hem tegen en zegt dat dit niet zal gebeuren. 

Jezus heeft Zijn heerlijkheid laten zien tijdens de verheerlijking op de berg. 

Jezus is hét voorbeeld van zelfverloochening. Wie achter Hem wil komen die neme zijn kruis op en volge Hem. 

Jezus gaat Petrus en ons voor in afhankelijkheid van Zijn Vader. Dit zien we ten volle in de hof van Gethsemané. 

Jezus heeft moeten strijden tegen de duivel. Ook Petrus zal hier van weten: ‘De duivel heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden’. 

Jezus was genadig jegens Petrus. Hij keek hem aan en zocht hem op na zijn verloochening. 

 
Zo is Petrus drie jaren lang onderwezen. Heel veel onderwijs heeft hij gehad. Zo onderwijst de Heere ook ons, door middel van Zijn Woord, de prediking, de Bijbelstudie op de vrouwenvereniging maar ook vandaag tijdens deze Bondsdag. Zijn wij al onder de indruk gebracht van Wie Christus is? 

Petrus leerde zichzelf kennen maar ook Jezus liefde en geduld met hem. 

De Heilige Geest gebruikt hetzelfde onderwijs om ons te leren wie God is, wie Christus is en wie wij zijn. Dit is tot vreugde. Tot verootmoediging. Tot bemoediging.  

Neem zijn onderwijs ter harte. Zie wie Hij is en u leert wie u bent! 

Na dit onderwijsvolle referaat zingen we Psalm 119 : 17 en 18. 

We luisteren naar het indrukwekkende muzikale intermezzo van Ton Burgering, Wouter Schalkoort en Gert Bakker over het lied ‘Amazing Grace’: 

Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ‘k zien. 

Mevr. T. van Klinken-van Heijkop heeft enkele mededelingen. Ds. van Appeldoorn besluit de ochtend met dankgebed en vraagt een zegen over de maaltijd. We zingen Psalm 119 : 47 en 87 waarna we pauze houden, elkaar ontmoeten en de verkoopstands bezoeken. 

Het middagprogramma wordt geopend met het zingen van Psalm 122 : 1. Ds. van der Bas dankt voor de maaltijd en vraagt een zegen over de middag. Hij leest 2 Petrus 3. Het referaat dat hij houdt gaat over: Petrus onderwijst. 

De apostel Petrus kan een apostel van de hoop genoemd worden. 

Aan het eind van zijn tweede brief onderstreept hij dat hij zijn lezers te denken wil geven. 

Hij wil in herinnering roepen en voor de geest brengen bij alle lezers wat de profeten en de apostelen hebben geschreven van de Zaligmaker. Zeker niet in het minst over de toekomst. 

In het laatste der dagen zullen spotters komen. Mensen die beweren dat God nog nooit straffend heeft ingegrepen. Er komt geen straf. Er is geen hel en geen verdoemenis. Leven wij in dat laatste der dagen? 

In 2 Petrus 3 ligt een deel van Petrus’ geestelijk testament. Er ligt een belofte van Godswege. De heerlijke belofte van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Die belofte zal tot haar vervulling komen, dwars door het oordeel heen. Aan het eind der dagen zal de wereld niet vergaan door water maar door vuur. De aarde en alle werk van ons mensen zal verbranden. Niets blijft er over omdat niets voor Gods heilige ogen kan bestaan. Alleen zo kan het komen tot nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. 

Deze belofte is door God gedaan. Een en andermaal. God vertraagt die belofte niet. Hij is lankmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan maar dat zij allen tot bekering komen. Hij heeft nog geduld. Zouden we daar geen moed uit putten? Geen hoop uit halen? Voor onszelf en allen die ons lief zijn? 

Verwachten wij die grote Dag der dagen met een sterk verlangen? Dat is wat opbloeit uit ontvangen genade, uit geloof. Dat gaat samen met liefde en daar ontluikt ook hoop. 

Petrus schrijft ook over verleidingen. Er is genoeg verleiding tot allerlei zonde. Elke gelovige wordt ermee geconfronteerd. We moeten waakzaam zijn. 

Op het aller onverwachtst zal de Bruidegom aan de deur staan. Hebben wij er dan alles aan gedaan om Hem smetteloos en onbestraffelijk  te ontmoeten? Verlangen wij ernaar om heilig te wandelen, godzalig, in diepe eerbied voor God? Dan zien we de hoop niet verminderen maar vermeerderen. Dan groeit het verlangen naar een leven waarin hopen overgaat in aanschouwen. 

Is dat onze hoop, onze geloofsverwachting? 

Na dit indringende referaat zingen we Psalm 106 : 1, 3 en 26 waarna we luisteren naar het tweede muzikale intermezzo, nu over het lied: Blijf bij mij Heer’. 

De predikanten beantwoorden samen de schriftelijke en mondelinge vragen. 

Dan staat de afsluiting van het project van de Vrouwenbond op het programma.  

Onze 1e en 2e penningmeesteressen mevr. J.G. den Ouden-Luiten  en mevr. A. Kool maken de opbrengst bekend van het project van de HHV ’Vrouwen leren lezen in Malawi’: € 23.000,-- 

Zowel ds. en mevr. Van der Bas als dhr. H. Droppert van de stichting Stephanos spreken een dankwoord uit. Het verhaal van de 70-jarige Malawiaanse vrouw die op deze leeftijd voor het eerst naar school gaat, maakt diepe indruk. 

Mevr. Van Vlastuin bedankt eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze dag. 

Ds. C.J.P. van der Bas besluit deze dag met dankgebed en we zingen Psalm 96 : 6, 7 en 9. 

P. Joppe-de Waard 

 

 

Verslag Bondsdag Hersteld Hervormde Vrouwenbond

Donderdag 6 oktober 2022

Bethelkerk Lunteren

Gods Voorzienigheid 

We beginnen deze 14e Bondsdag met het zingen van Psalm 105 : 1, 3 en 10. De 1e presidente, mevr. N. Schalkoort-Zijderveld, heet alle bezoekers in de kerk en zij die thuis mee luisteren en kijken van harte welkom. Ds. P.J.T. van den Herik van Urk en ds. K. Klopstra uit Barendrecht worden in het bijzonder welkom geheten, zij zijn de sprekers voor deze dag.

Ton Burgering en Wouter Schalkoort, de beide musici, worden ook hartelijk welkom geheten, evenals de afgevaardigden van verschillende Bonden en Commissies, de verslaggever van het RD en de fotograaf, dhr. Bruinekreeft.

Ds. P.J.T. van den Herik leest Genesis 41 : 39-45, Genesis 45 : 1-7 en Genesis 50 : 15-21 en gaat ons voor in gebed. Daarna houdt hij zijn referaat met als titel: Jozef, de behouder ten leven.

Ds. van den Herik neemt ons mee naar Genesis 50 : 20 waarin we zien wat de Heere in Zijn voorzienigheid doet: ‘Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat Hij deed , gelijk het ten dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.

Als eerste wordt stilgestaan bij het wonderlijke verloop van Gods weg met Jozef. Wat Jozef hier aan zijn broeders verteld, is een groot en onbegrijpelijk geheim. Laten we niet onderschatten door hoeveel bestrijdingen Jozef heengegaan is, voordat hij dit alles kan zeggen. De weg tot deze belijdenis heeft hem veel moeiten en tranen gekost. Veel verdriet en verleiding heeft hij doorstaan. Het leek allemaal tevergeefs, om wanhopig van te worden. Jozef werd doorlouterd. De beloften die God aan hem gegeven had in zijn dromen, gaan door het vuur van de beproeving.

De gevangenistijd is Gods bestemde tijd om het geloof van Jozef te beproeven. De Heere heeft Jozef in die beproeving niet losgelaten. De Heere was met hem.

Waar het naar toe zou gaan en hoe Gods beloften vervuld zouden worden, dat wist Jozef niet. Hij moest leren te wachten op Gods tijd.

Als tweede wordt stilgestaan bij het wonderlijke doel van Gods weg met Jozef. Hij wordt gebruikt om een groot volk in het leven te behouden. Het gaat om de zegen voor zijn broers, maar ook voor Egypte. Maar in de allereerste plaats gaat het om het volk Israël. Dat volk mag niet van honger uitsterven, want de beloofde Messias moet uit dit volk geboren worden. De broers van Jozef hadden hem de ondergang gewenst, maar de Heere geeft een onverwachte en onverdiende zegen.

‘En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’

Na dit leerzame referaat zingen we Psalm 119 : 33 en 36.

We luisteren naar het mooie muzikale intermezzo van Ton Burgering en Wouter Schalkoort, Psalm 80 : 1 en het lied ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’.

Mevr. T. van Klinken-Heijkop heeft enkele mededelingen waarna ds. Van den Herik de ochtend besluit met dankgebed en een zegen vraagt over de maaltijd. Na het zingen van Psalm 66 : 4 en 8 houden we pauze waarin we elkaar ontmoeten en de verkoopstands kunnen bezoeken.

Met het zingen van Psalm 80 : 1 wordt de middag geopend. Ds. K. Klopstra leest Handelingen 2 : 14-36 waarna hij dankt voor de maaltijd en een zegen vraagt over de middag. Dan zingen we Psalm 80 : 8 en 11. De titel van het referaat is: Christus, de Behouder ten leven.
Heel wat lijnen lopen kriskras door het Oude Testament, allemaal komen ze samen in Christus. Vandaag gaat het om de lijn van Jozef naar Christus. Als we de persoon van Jozef en Jezus vergelijken, zien we veel parallellen.

Jozef is een lijdende knecht vanwege het Woord van God tot hem in twee dromen. Ook Jezus was de lijdende Knecht des Heeren. Beiden waren lijdzaam in het lijden, hebben de goede strijd gestreden en zijn niet verbitterd geworden. Ook zijn zij beiden rechtvaardig  gebleven. Jozef is aan de wil en het Woord van God gehoorzaam gebleven, ook hierin is hij een type van Christus. Jozef was de man van kennis. Hij verstaat de weg van God met hem. Jezus had kennis van Zijn lijdensweg. Hij wist dat Hij het Lam Gods was. Hij wist ook welk doel Hij diende: ‘Jezus, Dewelke, voor de vreugde , die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.’

De weg en het werk van Jozef en Christus vertonen ook veel paralellen. Beiden gingen een wonderlijke weg. Jozef, de behouder van het volk om de belofte van de Messias niet te laten stranden in de zeven magere jaren. De toekomst van het hele volk van God spitst zich toe op die ene persoon. Dit is geen weg van mensen maar de weg van God. Hoeveel te meer kunnen we dit zeggen van de weg en het werk van Christus. Hoe wonderlijk en ongedacht is Zijn kruisweg. De toekomst van de hele wereld spitst zich toe op die ene Persoon die langs de weg van de onmogelijkheid gaat. In de laatste parallel zien we bij beiden vergevingsgezindheid maar hier komt ook het grote verschil openbaar: Jozef kan de schuld voor God van zijn broers niet wegnemen, hij kan geen zonden vergeven. God kan dit wel, het is zijn lievelingswerk.

Het grote wonder van Gods genade: Hij voor mij. Hem zij alle eer en lof en dank gegeven!

Tijdens het tweede muzikale intermezzo luisteren we naar de liederen ‘Wat de toekomst brengen moge’ en ‘Eén Naam is onze hope’.

De binnengekomen vragen worden door beide predikanten beantwoord.

Mevr. N. Schalkoort-van Zijderveld vertelt ons iets over het nieuwe project van de Vrouwenbond, ‘Vrouwen leren lezen in Malawi’. Veel vrouwen in de kerk in Malawi kunnen niet lezen. Dit komt zowel door het onderwijssysteem als door de thuissituatie van velen. Ze kunnen de Bijbel niet voor zichzelf lezen maar ook niet voorlezen aan jonge kinderen. De bedoeling van het project is dat in de twee zuidelijkste classes van Malawi cursussen worden aangeboden aan vrouwen om hen te leren lezen. Het is ons gebed dat de Heere dit project zal willen gebruiken tot nut en tot eeuwig heil van veel vrouwen in Malawi.

Mevr. Schalkoort bedankt eenieder die een bijdrage aan deze dag heeft geleverd. Ds. K. Klopstra besluit deze dag met dankgebed en tot slot zingen we Psalm 130 : 2 en 4.

P. Joppe-de Waard
Secretaresse HHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024