vrouwenbond

Meer over Statuten

Statuten

Door de brede moderamina van de classes zijn in 2008 de vrouwenverenigingen in hun ressort samengeroepen en zijn er regionale besturen gevormd.
Vanuit deze regionale besturen is een landelijk bestuur gevormd.
Dit landelijke bestuur bestaat uit één afgevaardigde per classis en is aangevuld met een tweetal adviserende leden.
Op 1 september 2009 is de Hersteld Hervormde Vrouwenbond opgericht.
Het doel van deze Bond zal zijn de behartiging van de belangen van de aangesloten verenigingen en het ondersteunen van deze verenigingen bij het uitwerken van hun doelstellingen.
Daarnaast dient de Bond het contact tussen de aangesloten verenigingen te bevorderen, het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen te stimuleren en aandacht te geven aan ontwikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied, waarbij vrouwen nauw betrokken zijn.

 

Artikel 1

Naam, plaats van vestiging, oprichtingsdatum.

1. De vereniging ( hierna te noemen:  “de Bond”) draagt de naam: Hersteld Hervormde Vrouwenbond. De Bond kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de verkorte naam: HHV. 

2. De Bond is gevestigd te Veenendaal.

3. De Bond is opgericht op één september tweeduizend negen.

Artikel 2

Grondslag

De Bond heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de daarop gegronde drie formulieren van enigheid, zoals deze zijn vastgesteld op de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.

 

Artikel 3       

Doel

De Bond stelt zich ten doel:

a.  het stimuleren van het onderzoek van Gods Woord door middel van bijbelstudies en het aandacht schenken aan ontwikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied;

b.  de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van haar doelstellingen;

c.  het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen;

d.  het bevorderen van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen;

e.  het aandacht geven aan diverse onderwerpen, waarbij vrouwen nauw betrokken zijn, gezien in het licht van de Bijbel.

Artikel 5        

Lidmaatschap

1. Leden van de Bond kunnen zijn vrouwenverenigingen van de Hersteld Hervormde Kerk die instemmen met de grondslag en het doel van de Bond en onder toezicht staan van de plaatselijke kerkenraad.

2.  Wenst een vereniging lid te worden van de Bond, dan dient zij daartoe een schriftelijk verzoek in bij de secretaresse van het bondsbestuur, onder overlegging van haar reglement, waaruit blijkt, dat zij onder toezicht staat van de plaatselijke kerkenraad. Deze vereniging dient schriftelijk haar instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de Bond en bereid te zijn tot betaling van de vastgestelde contributie.

3.  Het bondsbestuur beslist over toelating. Het zal een vereniging in geen geval toelaten, als haar reglement in strijd is met de strekking van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de Bond.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024