• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Studenten

Studentenraad

Overlegorgaan
De Studentenraad (SR) is een overlegorgaan tussen de Commissie Opleiding en Vorming (COV) en de studenten van het Hersteld Hervormde Seminarie. De SR is ingesteld om het contact tussen COV en studenten te bevorderen. Studenten kunnen via de SR thema’s onder de aandacht brengen van de COV. De SR vergadert minimaal drie keer per jaar.  

Samenstelling
De studentenraad bestaat uit 6 HHS studenten, die elk 1 studiejaar vertegenwoordigen. Ieder jaar verlaat er een lid de SR (de zesdejaarsstudent), terwijl er een eerstejaars bijkomt. De SR neemt het initiatief om in goed overleg met de eerstejaars bachelorstudenten een vertegenwoordiger te vinden.

Momenteel hebben de volgende studenten zitting in de SR:

    Henk Ottema - Voorzitter
(tweedejaars bachelor)
ottema@kliksafe.nl

 

       
  Thomas Bakker - secretaris
(derdejaars master)
t.a.bakker@solcon.nl
       
  Evert-Jan van Ettekoven 
(eerstejaars bachelor)
ejvanettekoven@kliksafe.nl
       
  Alexander den Hartog
(derdejaars bachelor)
alexanderdenhartog@hotmail.com
       
  Eelco Verhelst
(eerstejaars master) 
eelco_verhelst@hotmail.com
       
  Eimert Haakmeester
(eerstejaars master, vertegenwoordiger tweedejaars master)
ejhaakmeester@gmail.com

 

Contact
Het emailadres van de studentenraad is: studentenraadhhs@gmail.com

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: