• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Studenten

Wat de studie theologie aan het HHS mij heeft opgeleverd...

In de huidige tijd moet alles meetbaar zijn. Deze trend gaat het onderwijs niet voorbij. Al vanaf groep 1 van de basisschool worden er CITO-toetsen afgenomen om de prestaties en vorderingen van de kinderen te meten en te monitoren. Hier zit iets goeds in. Door de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren nauwkeurig te volgen, kan hen de juiste zorg en begeleiding geboden worden. Toch zit er ook een schaduwkant aan het moeten meten van leerprestaties. In het onderwijs wordt er namelijk niet alleen kennis overgedragen en vaardigheden aangeleerd; onderwijs is voor een groot gedeelte ook toerusting en vorming. Het effect van een bijbelvertelling en een godsdienstles is over het algemeen niet te vangen in cijfers. Toch is het getuige Jesaja 55:10-11 niet zinloos.

Hoe zit dit met de theologiestudie aan het Hersteld Hervormd Seminarium? Wat heeft deze studie aan dit seminarium mij opgeleverd? Zakelijk gezien een bachelorbul en als het goed is binnen afzienbare tijd een masterbul. In cijfers uitgedrukt is dat 2 x 180 studiepunten. Is hiermee alles gezegd? Gelukkig niet! In deze studie ben je vanuit verschillende invalshoeken intensief bezig met het Woord van God. Hierover worden gesprekken van hart tot hart gevoerd door studenten onderling en met docenten. Dit doet iets me je, ook al is het niet te meten. Door middel van onder andere de studie theologie maakt de Heere mensen bekwaam om in Zijn gemeente te dienen. Wat zegt het in dit verband of je een 6, 8 of 10 voor een vak ‘scoort’? Ik weet het niet. Dit sluit uiteraard niet uit, dat een student zijn uiterste best moet doen. Naast kennis die overgedragen wordt en vaardigheden die aangeleerd worden, is er sprake van vorming. Als student word je aan het HHS gevormd. Door de bestudering van Gods Woord. Door de omgang met docenten en medestudenten. Door de mentor en de gemeente van het leervicariaat. Door zoveel zaken meer, die ik niet, maar de Heere wel weet. Terugkijkend op de theologiestudie aan het HHS kan ik zeggen dat mij veel kennis is aangereikt. Ik kan echter niet zeggen dat ik nu ook meer weet. Door deze studie heen is de Heere groter voor me geworden en ben ik kleiner en minder geworden. Gelukkig heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, die geloven (1 Kor. 1:21).

Arjan Kazen

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: