vrouwenbond

Meer over Diversen

Oprichtingsdag 1 september 2009

Verslag van de oprichtingsvergadering van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond op 1 september 2009 in de Bethelkerk te Lunteren.

In de Bethelkerk te Lunteren vond dinsdag 1 september de oprichtingsvergadering plaats van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV).

‘Waarom een nieuwe vrouwenbond?’
Met deze vraag begon de presidente mw. N. Schalkoort-Zijderveld haar openingswoord. Ze gaf vervolgens een korte terugblik. ‘Na de droeve scheuring van 2004 voelden vele al bestaande vrouwenverenigingen zich niet meer thuis bij de Hervormde Vrouwenbond. Als we dan ook nu terugzien op de laatste jaren moeten we toch zeggen, dat bijeen blijven in één bond met leden
uit twee verschillende kerken, die bovendien uit dezelfde kerk afkomstig zijn, in de praktijk niet werkte. Daar komt nog bij dat er in verschillende gemeenten nieuwe verenigingen werden opgericht, die geen enkele band hadden met de Hervormde Vrouwenbond, en daarom vroegen om een eigen bond. Na gesprekken van het moderamen van de HHK met de Hervormde Vrouwenbond werd door het moderamen het besluit genomen om vanuit de regio’s een voorlopig landelijk bestuur te vormen, om zo de eerste voorbereidingen te treffen voor een vrouwenbond van de HHK. Op 19 december 2008 was de eerste vergadering in het kerkelijk bureau te Veenendaal. En vandaag, 1 september 2009, mogen we officieel de Hersteld Hervormde Vrouwenbond oprichten. Een dankbare en blijde dag met een dubbel gevoel.Dankbaar dat de Heere alles zo wonderlijk heeft bestuurd. Blij dat we in zo’n korte tijd mochten komen tot een eigen vrouwenbond. Maar tegelijkertijd ook het besef dat we elkaar niet hebben kunnen vasthouden’. Mw. Schalkoort sprak de wens en bede uit, dat deze nieuwe bond zich zal laten leiden door Gods Woord en Geest en zo tot een zegen en opbouw van de gemeente van Jezus Christus mag zijn. Het hoofdbestuur hoopt in
afhankelijkheid van de Heere samenbindend en dienend leiding te mogen geven aan de aangesloten verenigingen.
De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer las daarna de artikelen voor, waarin o.a. gesproken wordt over de grondslag en het doel van de bond. Hierna las de presidente de door notaris mr. A. Dangremond uit Barneveld opgestelde akte van oprichting voor. Deze akte
is getekend op 8 september door de eerste en tweede presidente.
In haar dankwoord sprak mw. A. Rijken-Ubak, tweede presidente, de wens uit dat we allen, bestuur en verenigingen,
het ook in de toekomst alleen van de Heere mogen leren verwachten. Dat de woorden van vers 3 van de berijmde psalm 43 onze bede mogen zijn en blijven:

Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder;
En breng mij, door dien glans geleid;
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder;
Ten berge van Uw heiligheid,
Waar mij Uw gunst verbeidt’.

Met het zingen van dit vers werd het officiële gedeelte afgesloten en was de nieuwe Hersteld Hervormde Vrouwenbond een feit. Ds. D. Heemskerk hield ’s middags een referaat over Maria en Martha. Martha dienend bezig en Maria zittend aan de voeten van Jezus. Allebei nodig, zouden we zeggen. Maar Maria had het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Na het zingen van
psalm 89 vers 1 en 7 werd door ds. D. Heemskerk deze bewogen dag met dankgebed afgesloten.

C.B. Hovestad-Stoffer | secretaresse

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024