Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Band met andere kerken

De generale synode heeft in maart 2012 besloten om op predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken ordinantie 20-4-1 sub a en op gemeenten uit de Christelijke Gereformeerde Kerken ordinantie 20-5-3 sub a, b en c van toepassing te verklaren. Dat betekent concreet dat predikanten van Christelijke Gereformeerde Kerken bevoegd zijn om voor te gaan in de Hersteld Hervormde Kerk. Hij mag de sacramenten bedienen en tevens een huwelijk bevestigen. Hij is echter niet bevoegd om belijdenis van het geloof af te nemen of ambtsdragers te bevestigen. 

Gemeenten kunnen op lokaal niveau een samenwerking aangaan waarin gemeenschappelijke kerkdiensten worden gehouden, catechese wordt gegeven en het huis- en ziekenbezoek wordt gedaan. Het is echter niet mogelijk om gezamenlijk een predikant te beroepen.

Ordinantie 20, artikel 4, lid 1 sub a: 
'dat een predikant van die kerk, mits op uitnodiging of met toestemming van de kerkenraad van een gemeente, in een kerkdienst van die gemeente bevoegd is tot de bediening van Woord en sacramenten, tot de dienst der gebeden en tot de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk;'

Ordinantie 20, artikel 5, lid 3 sub a, b en c:
3. Deze brede interkerkelijke samenwerking omvat:
a. het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten onder leiding van de predikant(en) of voorganger(s) van de aan de samenwerking deelnemende  kerkgemeenschappen of van degenen, die hen rechtens vervangen;
b. de gezamenlijke verzorging van de catechese;
c. het gemeenschappelijk verzorgen van huis- en ziekenbezoek;

Op dit moment (2024) is geen vergelijkbaar besluit genomen door de generale synode ten opzichte van andere kerken.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit