Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Artikelen Zicht op de kerk

Op deze pagina vindt u de artikelen over kerkordelijke zaken die in de laatste jaren in Zicht op de kerk zijn gepubliceerd. Bij elk artikel staan ook de relevante kerkordeartikelen vermeld.

Ambtsgeheim
Kerkblad jaargang 14 - 'Ambtsgeheim en geheimhouding (1)'; ds. P.D. van den Boogaard
Kerkblad jaargang 14 - 'Ambtsgeheim en geheimhouding (2)'; ds. P.D. van den Boogaard
Kerkblad jaargang 14 - 'Ambtsgeheim en geheimhouding (slot)'; ds. P.D. van den Boogaard
Ds. P.D. van den Boogaard legt uit wat het ambtsgeheim en geheimhouding inhouden.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 1, artikel 15, lid 13; artikel 20, lid 16; ordinantie 11a, artikel 2, lid 6, sub c; artikel 17, lid 2 en 3; ordinantie 14, artikel 1, lid 1; artikel 2.

Kerk en de kerkorde
Jaargang 18 – nummer 2 – ‘Kerk en de kerkorde’; ds. P.D. van den Boogaard
Ds. P.D. van den Boogaard legt uit wat het Woord en de belijdenisgeschriften zeggen over het belang van een kerkorde voor de kerk.
Relevante kerkordeartikelen: n.v.t.

Recensie Handboek Gereformeerd kerkrecht
Jaargang 18 – nummer 12 – ‘Handboek Gereformeerd kerkrecht’; ds. P.D. van den Boogaard
Ds. P.D. van den Boogaard recenseert het nieuw verschenen Handboek Gereformeerd Kerkrecht onder redactie van professor H.J. Selderhuis. Het handboek geeft inzicht in de actualiteit, geschiedenis, systematiek, principes en praktijk van het kerkrecht.
Relevante kerkordeartikelen: n.v.t.

Periodieke ambtsdragersverkiezingen
Jaargang 18 – nummer 19 – ‘Periodieke ambtsdragersverkiezingen’; ds. P.D. van den Boogaard
Jaargang 18 – nummer 20 – ‘Periodieke ambtsdragersverkiezingen’ (deel 2); ds. P.D. van den Boogaard
De periodieke ambtsdragersverkiezingen worden toegelicht aan de hand van veelgestelde vragen. De toelichting betreft respectievelijk de zittingstermijn en het aftreden van ambtsdragers, verkiezingsprocedures, kiesgerechtigden en de stemmingsvergadering.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 1 en ordinantie 3.

Einde of voorzetting van ambtstermijnen
Jaargang 18 – nummer 26 – ‘Aftredend en al dan niet herkiesbaar’; ds. P.D. van den Boogaard
Ds. P.D. van den Boogaard licht het aftreden van ambtsdragers toe aan de hand van historische, Bijbelse en praktische overwegingen. Hierbij komt ook de vraag naar voren wanneer een ambtsdrager al dan niet herkiesbaar is. Ook gaat ds. Van den Boogaard in op de positie van de predikant in dezen.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 1 en ordinantie 3.

Het huwelijk
Jaargang 19 – nummer 6 – ‘Het huwelijk en de kerkorde’; ds. P.D. van den Boogaard
Jaargang 19 – nummer 8 – ‘Burgerlijk en kerkelijk huwelijk’; ds. P.D. van den Boogaard
In de artikelen van nummer 6 en 8 gaat ds. P.D. van den Boogaard in op de kerkelijke regelgeving rondom de bevestiging en inzegening van het huwelijk. Hij besteedt aandacht aan de aanvraag van een kerkelijk huwelijk, huwelijkscatechese en de relatie tussen het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk.
Relevante kerkordeartikelen: Romeins artikel XXI en ordinantie 12.

De consulent
Jaargang 19 – nummer 13 – ‘De consulent’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel licht ds. P.D. van den Boogaard toe wie een consulent in de kerk is, wie hem aanstelt en wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 13, artikel 21 en 22; generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen, paragraaf XII; regeling voor de consulentvergoeding.

Nieuwe ordinantie 11b over visitatie
Jaargang 19 – nummer 23 – ‘Nieuwe ord. 11b’; ds. A. Kos
Sinds 1 juli 2022 zijn de vernieuwde ordinanties 11a en 11b van kracht. De ordinanties gaan over de tucht en de visitatie. Ds. G. Kater, ds. A. Kos en ds. P.D. van den Boogaard lichten in enkele artikelen toe wat deze nieuwe ordinanties inhouden en betekenen.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 11a en 11b.

Bevoegde voorgangers
Jaargang 19 – nummer 26 – ‘Bevoegde voorgangers’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel legt ds. P.D. van den Boogaard toe welke voorgangers bevoegd zijn om in kerkdiensten voor te gaan. Hij maakt verschil tussen kerkdiensten die enkel onder verantwoordelijkheid van een hersteld hervormde kerkenraad plaatsvinden en interkerkelijke kerkdiensten. Ook licht hij de verschillende bevoegdheden van predikanten, kandidaten en ouderlingen toe. Ten slotte legt ds. Van den Boogaard uit dat de kerkenraad bepaalt wie in de kerkdiensten voorgaat.
Relevante kerkordeartikelen: Romeins artikel XI, lid 1, ordinantie 6, artikel 1, lid 4, 5 en 8, en artikel 2, lid 4, ordinantie 13, artikel 21, lid 1 en 9, artikel 2, artikel 4, artikel 5, artikel 28, lid 1, ordinantie 7, artikel 12, lid 8, 11 en 19, overgangsbepaling bij ordinantie 13, ordinantie 14, artikel 5, ordinantie 20, artikel 4, lid 1a, ordinantie .

Jaarrekeningen kerkvoogdij en diaconie
Jaargang 20 – nummer 4 – ‘Jaarrekeningen kerkvoogdij en diaconie’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel worden de procedures voor het opstellen, publiceren en controleren van de jaarrekeningen van de kerkvoogdij en de diaconie toegelicht.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 15, artikel 26 en ordinantie 16, artikel 16 over de jaarrekening van resp. het college van diakenen en het college van kerkvoogden.

Kerkelijke structuur en de ambten
Jaargang 20 – nummer 6– ‘Kerkelijke structuur en de ambten’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel licht ds. P.D. van den Boogaard de structuur van de kerkorde toe. Ook legt hij uit hoe de kerk namens Christus wordt geregeerd door de ambten en ambtelijke vergaderingen.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 13, 14 en 15 over resp. de predikant, de ouderling en de diaken; ordinantie 1 over de ambtelijke vergaderingen; Romeins artikel V, lid 8.

Uitschrijven van leden
Jaargang 20 – nummer 12 – ‘Uitschrijven van de leden; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel beantwoordt ds. P.D. van den Boogaard enkele veelgestelde vragen over de uitschrijving van leden.
Relevante kerkordeartikelen: Romeins artikel I; ordinantie 2, artikel 1; ordinantie 2, artikel 2, lid 11; ordinantie 2, artikel 1, lid 3; ordinantie 2, artikel 2, lid 11; ordinantie 20, artikel 6.

Inschrijven van leden
Jaargang 20 – nummer 16 – ‘Het inschrijven van de leden’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel beantwoordt ds. P.D. van den Boogaard enkele veelgestelde vragen over de inschrijving van leden.
Relevante kerkordeartikelen: Romeins artikel I; ordinantie 2, artikel 1, lid 4; ordinantie 8, artikel 3, lid 7; ordinantie 9, artikel 7, lid 1; ordinantie 2, artikel 2, lid 11; ordinantie 8, artikel 4, lid 1; ordinantie 9, artikel 7, lid 5; ordinantie 9, artikel 7, lid 4.

De twaalfjaarlijkse stemming
Jaargang 20 – nummer 22 – ‘Twaalfjaarlijkse stemming’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel staan de achtergrond van en een toelichting op de twaalfjaarlijkse stemming over de beheervorm van een plaatselijke gemeente. De beheervorm betreft de vorming van het college van kerkvoogden. De stemming gaat over welk plaatselijk kerkelijk orgaan verantwoordelijk is voor het beheer: de kerkenraad, het college van notabelen of de lidmaten.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 16, artikel 1 en artikel 3.

De pastorie
Jaargang 20 – nummer 24 – ‘De pastorie’; ds. P.D. van den Boogaard
In dit artikel worden kerkordelijke aspecten ten aanzien van de ambtswoning voor een gemeentepredikant toegelicht.
Relevante kerkordeartikelen: ordinantie 13, artikel 11, lid 9; artikel 5 van de generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen (GRPP).

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit