• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Kerkverband RPC in Malawi

De Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC) is een kerkverband van ongeveer 220 gemeenten, vooral gesitueerd op het platteland in het midden en zuiden van Malawi. Over het algemeen zijn de gemeenten niet groot. Enkele gemeenten tellen meer dan honderd leden, de meeste minder. Het totaal aantal leden is ongeveer twintigduizend.
De RPC vond in 1985 zijn oorsprong in het werk van vier evangelisten die oog kregen voor de waarde van de gereformeerde belijdenis (vooral voor de Westminster Confessie) en die het gereformeerde gedachtegoed in hun gemeente begonnen uit te dragen. In de jaren die volgden, ging de RPC gaandeweg meer gereformeerde trekken vertonen. Vooral als gevolg van de ondersteuning die de kerk ontving vanuit Zimbabwe, Schotland en Nederland.
Het jaar 2005 was een belangrijk jaar voor de jonge kerk, omdat toen de eerste synodevergadering werd gehouden. Daarin werd besloten tot een presbyteriale synodale kerkregering. Ruim een jaar later werd een eigen kerkorde vastgesteld, die de volgende belijdenissen als grondslag heeft: de Belijdenis van Nicea, de Apostolische geloofbelijdenis, de Westminster Confessie, De Westminster Grote Catechismus, de Westminster Kleine Catechismus en de Heidelbergse Catechismus.

De synode van de Reformed Presbyterian Church wil graag het kerkelijke leven en de kerkelijke structuur verder ontwikkelen. Ook wordt een sterke behoefte gevoeld aan verdieping van de kennis van het gereformeerde gedachtegoed. De synode van de RPC maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de HHK heeft om aan één en ander een bescheiden bijdrage te leveren. Het zwaartepunt ligt daarbij op het onderricht in de gereformeerde dogma’s, waarmee de HHK vertrouwd is, vanwege de rijke traditie waarin zij sinds eeuwen staat. Daarnaast wordt ook op diverse terreinen praktische hulp geboden.

 • © hersteld hervormde kerk 2024