• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over ZHHK

Over ZHHK

Bij het begrip zending wordt al snel gedacht aan menselijke inspanningen. Het is echter belangrijk te bedenken dat God Zelf het initiatief tot zending heeft genomen. De Bijbel laat dat duidelijk zien.

Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:5).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Joh. 3:16). 

God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending. Zending gaat van God uit en in vervolg daarop laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het Evangelie, dragen ook zelf die boodschap uit.

In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus aan de Kerk heeft gegeven:

Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

De Hersteld Hervormde Kerk zag zich in 2004 voor de taak gesteld vrijwel het gehele kerkelijke leven en de kerkelijke structuur opnieuw op te bouwen. Al in een vroeg stadium ontstond in de generale synode het verlangen om als kerk ook het werk van de zending weer ter hand te nemen. De voorbereidingen, getroffen door de daartoe ingestelde commissie zending, leidden ertoe dat een eigen zendingsorganisatie werd opgericht.

 • © hersteld hervormde kerk 2024