• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Over ZHHK

Visie en doelstelling

De christelijke kerk heeft de opdracht gekregen en weet zich door de liefde van Christus gedrongen, om in de wereld te getuigen van de genade van God in Jezus Christus Zijn Zoon. De verkondiging van dit heil zal doorgaan totdat het getal van de uitverkorenen vol zal zijn. Dan zal Jezus wederkomen. Allen die Hem hebben lief gekregen vanuit een rein hart zullen met Hem, als Zijn bruid, ingaan in de bruiloft van het Lam, om voor eeuwig met Hem te zijn. De Kerk, als zij in getrouwheid aan het Woord van God in de wereld het Evangelie aan zondaren verkondigt, mag de intense blijdschap ervaren bruidswerver van Christus te zijn (Joh. 3:29).

Bij het zendingswerk gaat de Hersteld Hervormde Kerk uit van het onfeilbare Woord van God. In overeenstemming met de Nederlandse geloofsbelijdenis (artikel 4) aanvaardt zij al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament als heilig en Goddelijk. De leer van de Heilige Schrift vindt zij treffend samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 • © hersteld hervormde kerk 2024