• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Uw steun

Projecten

Literatuur Malawi     -     € 25.000

Bijbels en Psalmboeken

Bijbels

Via predikanten en studenten theologie wordt aan gemeenteleden van de Reformed Presbyterian Church of Malawi de gelegenheid geboden om tegen een sterk verlaagde prijs een Bijbel aan te schaffen. Op deze manier worden zoveel mogelijk mensen binnen de kerk in de gelegenheid gesteld om een eigen Bijbel te bezitten. Graag wil de ZHHK bevorderen dat er in elk huis elke dag uit Gods Woord kan worden gelezen. Laat het een
zaak van gebed zijn dat de Heilige Geest daar Zijn werk mee zal doen tot eer van God en tot heil van velen.

Psalmboeken

Sinds een aantal jaren is er een psalmboek beschikbaar in het Chichewa, de moedertaal van Malawianen. Veruit het grootste deel van de voorraad die in 2016 gedrukt is, is inmiddels verkocht in de verschillende gemeenten en preekplaatsen. De ervaring met het zingen van de berijmde psalmen heeft wel geleerd dat de psalmbundel een beperkt aantal aanpassingen nodig heeft. Bij een herdruk van de psalmbundel zal daar naar worden gekeken. Er wordt naar gestreefd om het moment van een herdruk van de psalmbundel te gebruiken om ook de kerkelijke formulieren achter in het psalmboek af te drukken, zoals we dat in Nederland ook kennen. Daarbij valt te denken aan het Doopformulier, het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal, enzovoorts. Er wordt naar gestreefd om de nodige voorbereidingen te treffen in 2021. Het is belangrijk dat dit werk wordt gedragen door het gebed.

Westminster Shorter Catechism

Twee jaar geleden is er een tweede druk uitgegeven van de Catechismus die in de Reformed Presbyterian Church of Malawi wordt gebruikt tijdens de kerkdienst, de Shorter Catechismus van Westminster. In Nederland wordt op zondagmiddag of -avond uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt. In Malawi volgt men de Schotse traditie en gebruikt men voor het onderwijs in de hoofdzaken van het Christelijke geloof de genoemde Engelse Catechismus. Tot twee keer toe is deze Shorter Catechismus al gedrukt in het Chichewa. Er wordt nagedacht over een uitgave van alle belijdenissen van de Reformed Presbyterian Church van Malawi: de Westminster Belijdenis des Geloofs, de Kortere Catechismus van Westminster en de Langere Catechismus van Westminster, de Heidelbergse Catechismus en de drie oud christelijke belijdenissen: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.
Het is belangrijk, niet alleen voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden dat men kennis kan nemen van de belijdenissen van de eigen kerk, die thuis kan lezen. Dat dient het persoonlijk geestelijk nut, maar ook inzicht in de verwarrende geestelijke situatie van kerken, godsdienstige groepen en sekten in Malawi. 

Bijvoorbeeld: de groepering van de Zevende Dag Adventisten heeft in Malawi grote invloed, maar ook de sekte van de Jehovah Getuigen. Daarnaast groeien allerlei Pinksterachtige gemeenschappen en gemeenschappen die een ‘welvaartsevangelie’ preken. 
Misschien was het nog nooit zo belangrijk dat een gereformeerde kerk in Malawi haar eigen belijdenissen in eigen taal kan lezen en bestuderen.

Bijbelverklaring Matthew Henry

Er is een begin gemaakt met de vertaling van de verkorte versie van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Chichewa. In het Chichewa is geen verklaring beschikbaar van de hele Bijbel. Predikanten die de Engelse taal voldoende beheersen kunnen een Bijbelverklaring in die taal lezen, maar andere predikanten en ouderlingen zijn met een Engelstalige uitleg van de Bijbel niet geholpen. 
Zowel uitlegkundig als geestelijk en praktisch is de Bijbelverklaring van Matthew Henry waardevol gebleken door de eeuwen heen. De bedoeling is dat deze Bijbelverklaring in verschillende kleinere delen, 12 tot 15 in getal zal worden uitgegeven. Dat houdt de prijs per deel betaalbaar. Binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi zullen de deeltjes worden uitgedeeld aan predikanten en ouderlingen die geroepen worden om te preken. Buiten de kerk zullen deze deeltjes worden aangeboden in boekhandels door het hele land. Er mag biddend naar uit worden gezien dat dit werk niet alleen voor de R.P.C., maar voor heel Malawi tot zegen zal zijn. Het project zal ongeveer vier jaar intensieve arbeid betekenen.

Studiemateriaal     € 45.000

Malawi
Studiemateriaal Bijbelschool

De studenten aan de theologische opleiding voor predikanten hebben slechts een gering aantal theologische boeken in hun bezit. Op elk terrein is er een tekort aan Bijbelse, gereformeerde literatuur: Hebreeuws en Grieks, exegese, Bijbelse Theologie, dogmatiek, ethiek, predikkunde, catechetiek, pastoraat, evangelisatie en zending, kerkorde, Bijbelverklaringen, enz. 
Graag zouden we zien dat niet alleen de bibliotheek van de theologische opleiding een verbreding en verdieping zou ontvangen. Elke aanstaande predikant heeft ook de nodige studieboeken thuis nodig. Helaas ziet het er niet naar uit, dat met moderne media als internet een en ander op te lossen is. Geen student heeft thuis elektriciteit, internet, laptop of computer. 
Hoe belangrijk dat een weg wordt gevonden om zowel aan de theologische school, als bij de studenten en predikanten thuis, een hoeveelheid boeken terecht komt, die het mogelijk maakt om ambtelijk naar behoren te functioneren. 

In afgeleide zin geldt dat natuurlijk ook, zij het in bescheidener mate, voor de ouderlingen. De nodige beknopte boeken dienen voor hen in het Chichewa te worden vertaald.

Skill training/vakopleiding (aanstaande) predikanten

Onder begeleiding van dhr. Erik Ju is een nieuw traject ingeslagen. In de achterliggende jaren is gebleken dat het niet eenvoudig is om financiële middelen te vinden voor het onderhoud van de eigen predikanten. Dat valt ook niet mee voor een kerk in Malawi met veel gemeenten in de buitengebieden. Buiten de steden is er een verbijsterend hoog werkloosheidscijfer in Malawi. 
Om die reden is besloten om predikanten en aanstaande predikanten naast de theologische opleiding ook een korte beroepsopleiding te bieden. Op die beroepsopleiding wordt aan hen gelegenheid geboden om zich in een bepaald handwerk te bekwamen, bijvoorbeeld metselen, timmeren, naaien (dat wordt in Malawi veelal door mannen gedaan), elektriciteit, loodgieten. 
Met deze vakopleiding worden predikanten en aanstaande predikanten in staat gesteld om naast hun werk in de kerk een bescheiden inkomen te verwerven met een nevenfunctie. Het is enigszins te vergelijken met de apostel Paulus die tenten maakte, om in zijn inkomen te voorzien. Het inkomen van een predikant zal dan in de toekomst bestaan uit een bescheiden financiële bijdrage van de gemeenten die hij dient, en uit een bijdrage van diezelfde gemeenten in natura, bijvoorbeeld: mais, fruit, kip, zeep etc. en wekelijks een dag (of twee) werken als zelfstandig vakman naast het predikantswerk. 
De hoop bestaat dat de kerk op deze manier binnen niet al te lange tijd toegroeit naar meer financiële zelfstandigheid.

Suriname
 

Materiaal kinderwerk

Kinderen en jongeren zien wekelijks uit naar het moment waarop de bus met daarin de ‘zuster’ komt voorrijden en zij in mogen stappen om mee te gaan naar de zendingspost. Daar aangekomen wordt er gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen en verteld en is er tijd en ruimte voor ontspanning. Op de club leren de kinderen en jongeren gedeelten uit Gods Woord uit het hoofd en wordt er met elkaar gesproken over (het leven met) de Heere. Voor dit werk is allerlei materiaal nodig. Vertelboekjes, platen, knutselmaterialen, kopietjes voor een werkje, drinken, enzovoorts. Helpt u mee, zodat de materialen voor het kinderwerk ingekocht kunnen worden en de verschillende clubs gehouden kunnen worden?

Huisvesting/vervoer     € 10.000

Brandstof voor Suriname

Er worden wat kilometers gemaakt in Suriname…
De meeste mensen wonen op een afstand van de kerk en hebben geen eigen vervoer. De bezoekers van de kerkdiensten en de kinderen en tieners van de club moeten worden opgehaald. Het werk in Powakka groeit, maar dat betekent ook dat er vaker gereden moet worden om al die kinderen en tieners op te halen.  Daarnaast wordt er in Paramaribo wordt les gegeven aan een theologische opleiding door ds. Meuleman. Al met al moet er veel worden gereden en dat kost allemaal geld. Draag bij aan dit onderdeel van het zendingswerk!

Onderhoud FP-House Malawi

Met dankbaarheid mag worden vermeld dat de Free Presbyterian Church of Scotland het kantoorgebouw in Blantyre aan de Reformed Presbyterian Church heeft overgedragen. 
De FP Church is ooit het zendingswerk begonnen, waaruit de R.P.C. is ontstaan. Tot 2018 was het Kerkelijk Bureau nog altijd in bezit van de kerk die het zendingswerk begon. 
Elk gebouw heeft met enige regelmaat onderhoud nodig. Nu er een bureau manager is aangesteld, moet er intern een verbouwing plaatsvinden. Wat voorheen een inpandige garage was, wordt nu het kantoor van de bureaumanager. 

Daar zijn natuurlijk onkosten aan verbonden. Bovendien moet de kantoorruimte van de manager worden ingericht met meubilair en met apparatuur: bureau, kantoorstoel, telefoon, computer, printer, etc.

Daarbij dient te worden vermeld, dat het hekwerk rondom het terrein  aan reparatie toe is. Uit het oogpunt van veiligheid is het noodzakelijk dat dit deel van het onderhoud ter hand genomen wordt.
Ook de gebouwen van de theologische opleiding in Zomba hebben met enige regelmaat onderhoud nodig. Op dit moment wordt een nieuwe toiletgroep gerealiseerd, eenvoudig omdat door de uitbreiding van de activiteiten op het terrein van de opleiding de huidige toiletten niet meer toereikend zijn. Meer dan tevoren worden toerustingscursussen georganiseerd voor grotere groepen mannen of vrouwen.
Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt een inventarisatie gehouden van noodzakelijke aanpassingen / verbeteringen aan de gebouwen op het terrein van de opleiding.

Vervoersmiddelen Malawi

Studenten theologie zijn zonder uitzondering echtgenoot en vader, zonder een vast inkomen. Het vervoer van en naar de theologische school in Zomba is zeker voor de studenten die wat verder weg wonen financieel een onoverkomelijk probleem. 
Om die reden worden alle studenten in belangrijke mate geholpen met een tegemoetkoming in de reiskosten. Het is niet anders met hun studiekosten overigens. 
Ook de mannen die al in gemeenten werkzaam zijn, maar hun predikantenopleiding nog niet volledig hebben afgerond, stuiten op een financieel probleem wanneer het gaat over hun reizen naar en van de theologische school. Ook zij krijgen een tegemoetkoming in de reis- en studiekosten.
Ook de leden van het Moderamen van de Generale Synode van de R.P.C. en de leden van de landelijke kerkelijke commissies staan voor onkosten van vervoer. Voor een kerkelijke vergadering worden afstanden tot soms wel 500 kilometer afgelegd. Denkt u aan een Commissie Educatie, een Commissie voor de Tucht, een Commissie voor Diaconale aangelegenheden (in oprichting), een Commissie voor de Jeugd (in oprichting), een Commissie voor Toerusting van Vrouwen (in oprichting).
Omdat Malawi wel 1200 kilometer lang is, moeten regelmatig grote afstanden worden overbrugd met openbaar vervoer.

Onderhoud, brandstof en vervanging grasmaaier Suriname

Zoals u misschien wel weet heeft Suriname een tropisch klimaat. In zo’n klimaat lijkt het soms alsof alles extra hard groeit. Het is heerlijk om te genieten van Gods schepping, de natuur is zo groen en mooi in Suriname. 
Het is in Suriname van groot belang om het erf waar je woont netjes te houden, vanwege het gevaar voor slangen. Er is veel gras rondom de huizen die staan op het erf en daarnaast is ook nog een grasveld waar met jongeren gevoetbald kan worden. Dat betekent dat er regelmatig gemaaid moet worden, ook om slangen weg te houden. Zij schuifelen immers graag in wat hoger gras. 

Uiteraard is er brandstof nodig om te kunnen maaien, daarnaast begrijpt u dat dat onderdelen van de maaier regelmatig vervangen moeten worden. En tot slot verdient de tuinman daar ook een klein zakcentje aan. Helpt u mee om het erf in Suriname veilig en netjes te houden?

 • © hersteld hervormde kerk 2024