vrouwenbond

Huishoudelijke vergadering 2024

19 april 2024

Afgelopen dinsdag 16 april mochten we weer onze huishoudelijke vergadering houden.    

In het fotoalbum vindt u enkele foto's. 

Klik hier voor het fotoalbum.

 

Notulen van de 15e huishoudelijke vergadering van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 16 april 2024 in de Bethelkerk te Lunteren.

 

We beginnen met het zingen van psalm 23:1. Mevr. Van Vlastuin heet iedereen welkom op deze huishoudelijke vergadering. We zijn dankbaar weer veel afgevaardigden van de verenigingen te mogen ontmoeten.

Ds. G.K. Terreehorst leest met ons Psalm 84 waarna hij voorgaat in gebed.

De notulen van de vorige huishoudelijke vergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden voorgelezen. Na de beantwoording van verschillende vragen zingen we psalm 84: 1 en 2.

De spreker van deze dag, ds. Terreehorst, houdt deze morgen een referaat n.a.v. het nieuwe bijbelstudieboekje over de Psalmen. Hoofdstuk 7, ‘Pelgrimslied’, van het nieuwe boekje is door hem geschreven en dat is ook het onderwerp van zijn referaat.

 

Binnen het geheel van Gods Woord neemt het Bijbelboek Psalmen een unieke plaats in.

Nergens kijken we de bijbelschrijvers en dichters zo diep in het hart als in dit Bijbelboek. We ontmoeten ze in hun hoogte- en dieptepunten. Zo hoog de lofzangen zijn, zo diep gaan de klaagzangen. Het leven met de Heere kan ook een hele strijd zijn. Het boek Psalmen is daarom ook het meest geliefde en meest gelezen Bijbelboek.

Het zal best een opgave zijn om over dit onderwerp te spreken op de verenigingen. Je kunt als je spreekt over bijvoorbeeld het leven van Jozef op een afstand blijven staan. Bij de psalmen is dat niet mogelijk. Je kijkt de dichters in het hart. Dat vraagt van ons ook dat we ons hart openleggen. Hopelijk is dat ook onze inzet op de vrouwenverenigingen. Dat we de gesprekken naar het hartsniveau krijgen. Wat zegt dit nu over mijn hart of over mijn leven? Wat wil de Heere nu mij zeggen? Bid daarom om de opening door de Heilige Geest.

Psalm 84 is een lofzang, klaagzang en danklied in één. Het gaat over een reiziger die een gevaarlijke reis ondernam om uiteindelijk in Jeruzalem aan te komen. Worstelingen van toen zijn niet anders dan worstelingen van nu. Wij hoeven geen lange gevaarlijke reis te maken. Maar deze reis en deze pelgrim staan symbool voor onze levensreis. Herkennen wij ons hierin? Jubelen we ook mee?

Hoe liefelijk zijn uw woningen o Heere der heirscharen. Daar begint het mee. In die tempel getuigt alles van de liefde van God. Daarom roept hij het uit met alles wat in hem is, verlangend naar die tempel. Ze weten, als ze daar aankomen, ontmoeten ze Hem in Zijn huis.

Zelfs de mus vindt daar zijn woning. Zelfs zo’n ‘onooglijk’ vogeltje vindt daar zijn plek. De zwaluw vindt er ook haar nest en kan er haar jongen neerleggen. Dat beeld ontroert de dichter diep. De liefde van God licht daar op, Wie God wil zijn voor zondaren. Wij zijn het niet waard daar te komen, maar God weigert ons niet.

Dat geeft verlangen om ook daar naar binnen te gaan. Hebben wij ook dat verlangen om naar Gods huis te gaan? Op het tempelplein stond het altaar. Dat was geen romantische plek. Daar vloeide bloed en werden dieren geslacht en verbrand. Net als bij het kruis van Golgotha. Daar stierf Jezus. Tegelijk is dat de meest mooie plaats. De liefde van God in dat altaar trekt de dichter naar het huis van God. Dat maakt dat hij vol verlangen ernaartoe gaat. Een plek waar voor zondaren hun schuld betaald wordt. Dan kun je voortdurend Hem prijzen.

De reizigers moesten nog door het dal van de Moerbeibomen – het Bacadal –tranendal. Pelgrims gaan soms ook door een tranendal heen, omringd door gevaren, of zelfs door de dood. Toch geven ze niet op. De Heere is hun tot een fontein, tot een bron. Zo gaan ze van kracht tot kracht steeds voort.

In vers 9 lijkt de toon van de psalm iets te veranderen. Het wordt van een lofzang een klaagzang. Een smeekgebed waarin de Heere niet dichtbij ervaren wordt. Als je in de zorgen Hem niet merkt, wordt er vaak meer op jezelf gezien. Dan roept hij God aan. Zo mogen wij Hem ook aanroepen. Reden om elke zondag naar de kerk te gaan.

De psalm wordt afgesloten met een belijdenis. Daar eindigt het weer in een lofzang.

Deze psalm is heel actueel. Onze opdracht om onze blik omhoog te richten. Dan kan de klaagzang veranderen in een lofpsalm.

Wij hoeven niet naar de tempel in Jeruzalem om Hem te ontmoeten. We kunnen onder de verkondiging van Zijn Woord zijn. Dat wij ook datzelfde verlangen van de dichter mogen ervaren.

Welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt.

 

We zingen psalm 84: 3 en 6.

Het volgende punt op de agenda is de bestuursverkiezing. We hebben een vacature in het bestuur nadat mevr. A. Rijken-Ubak afgelopen zomer wegens persoonlijke omstandigheden haar functie heeft neergelegd. Er zijn twee kandidaten voorgesteld via een brief aan alle verenigingen.

Er zijn nog enkele mededelingen waarna ds. Terreehorst de morgenvergadering afsluit met gebed en een zegen vraagt voor de broodmaaltijd.

 

Na de middagpauze zingen we psalm 116: 1 en 11. Ds. Terreehorst leest Psalm 150 en dankt voor de maaltijd.

Mevr. Van Vlastuin maakt de uitslag van de verkiezing bekend. Mevr. W. van de Kamp- van Veldhuizen is met meerderheid van stemmen gekozen. Mevr. Diepenbroek wordt hartelijk bedankt voor het zich beschikbaar stellen voor het dubbeltal en wensen haar Gods zegen toe in de gemeente van Putten. Mevr. Van de Kamp wordt welkom geheten in het bestuur.

 

We nemen nu afscheid van mevr. Rijken-Ubak. We hebben dit binnen het bestuur afgelopen zomer gedaan. Nu is er gelegenheid om ook als verenigingen afscheid van haar te nemen. Namens de verenigingen wordt een album met daarin bijdragen van de aangesloten verenigingen aangeboden.

We danken haar hartelijk voor het vele werk wat ze heeft mogen doen. Met name rondom het vele werk als redacteur van de bijbelstudieboekjes. Vanaf de oprichting heeft ze zich met liefde mogen inzetten. Mevr. Rijken bedankt de bestuursleden van de verenigingen, het huidige bestuur van de Vrouwenbond en ook de oud-bestuursleden voor de goede samenwerking dier in al die jaren geweest is. Ze wenst eenieder van harte Gods onmisbare zegen toe.

We zingen staande haar en mevr. Van de Kamp psalm 134: 3: ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’ toe.

 

We verdelen ons, in de aangegeven groepen, over het gebouw en bespreken met elkaar de vragen die bij de bijbelstudie horen. Hierna bespreken we gezamenlijk de vragen onder leiding van ds. Terreehorst.

Er wordt deze middag ook een nieuw project gepresenteerd waarvoor we komend seizoen weer geld willen inzamelen.

Mevr. Joppe geeft een presentatie over het nieuwe project ‘Hoop voor vrouwen in Indonesië’.

Weer een project van vrouwen, voor vrouwen. In Indonesië staat de vrouw niet hoog in aanzien. Veel gezinnen lijden armoe, waardoor vrouwen en mannen moeten werken. Kinderen krijgen vrij spel en luisteren niet naar hun moeders. Wie vertelt deze vrouwen over de hoop in Jezus Christus?

TWR (Trans World Radio) bereikt duizenden meisjes en vrouwen met het radioprogramma ‘Hoop voor vrouwen’. Het programma is een combinatie van Bijbels onderwijs en praktische lessen over gezondheid, relaties en opvoeding. Het programma gaat vooral over het onderwijs van Jezus, waardoor de vrouwen leren Wie Jezus is.

In Indonesië, land waar 86% van de bevolking moslim is (de grootste islamitische gemeenschap ter wereld bevindt zich in Indonesië, 200 miljoen moslims), hebben christenen het niet gemakkelijk. De radio heeft in dit land een veel grotere en belangrijkere rol om het Evangelie te verspreiden dan bij ons.

We hopen van harte op een goede opbrengst, opdat mede daardoor in de duisternis van veel vrouwenlevens in Indonesië, het licht van Gods genade zal schijnen.

 

Mevr. Van Vlastuin bedankt een ieder voor haar komst en ds. Terreehorst voor zijn gehouden referaat en uitleg bij de vragen.

We zingen nog met elkaar psalm 150: 1 en ds. Terreehorst sluit deze vergadering met dankgebed.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024