mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2013

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Verslag
Ds. J.C. den Toom opent om 11.00 uur de Toogdag met het laten zingen van Psalm 122 vers 1 en 2 en gebed. Een bijzonder woord van welkom richt de voorzitter aan de vertegenwoordigers van: de Mannenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerk; de Bond van Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten; de Ned. Hervormde Mannenbond op Gereformeerde Grondslag.; de Hersteld Hervormde Vrouwenbond en het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk. Ter inleiding leest de voorzitter Efeze 5 vers 22 t/m 6 vers 9.

Referaat ‘Waar zijn de vaders?’ door ds. R. van de Kamp
De vraag ‘waar zijn de vaders?’ is een noodkreet. Er zou ook gevraagd kunnen worden:  waar zijn de ambtsdragers en de gezagsdragers. Wij verkeren niet alleen in een economische crisis maar met name in een gezagscrisis. De traditie, waar ons voorgeslacht over nagedacht en vanuit geleefd heeft, staat ter discussie. Heeft Gods Woord afgedaan onder onze jongeren, of zijn wij niet meer in staat de vertaalslag vanuit Gods Woord te maken naar onze jongeren en de praktijk van ons dagelijks leven? Vanaf de 20e eeuw zien we een rode draad door de geschiedenis lopen, het gezag neemt af. Er is een groot gebrek aan identificatiefiguren. Jongeren nemen geen voorbeeld aan hun ouders, maar ouders proberen te lijken op hun jongeren. Een voorbeeld: Moeders kleden zich als hun dochters, vaders proberen hun zoons sportief te evenaren! Ouders doen alles om zich aan te passen, ze luisteren naar jongeren uit angst ze kwijt te raken. Tussen haakjes: We moeten wel luisteren naar onze jongeren, maar niet alles doen wat ze zeggen. Maar zijn onze gezinnen nog een veilige thuishaven voor onze jongeren? Of hebben wij dit uitbesteed aan de scholen, de kerk of het verenigingsleven? Maar vragen ouders nog aan hun kinderen of het recht ligt tussen God en hun ziel? Hoe nu verder? Er is al teveel gediscussieerd over regels, er zijn al teveel compromissen gesloten. Ware bekering is nodig! Onze afgoden van materialisme, wereldgelijkvormigheid, mode, moderne media, individualisme, eer en status moeten worden verbrand. Is er verwachting? Op grond van Gods trouw is er verwachting, ook voor onze jongeren.

Nadat ds. Van de Kamp zijn referaat heeft uitgesproken, besluit hij de morgenbijeenkomst met het laten zingen van Psalm 103 vers 4 en 9 en gebed. Na de lunchpauze opent ds. Den Toom de middagbijeenkomst met het laten zingen van de Tien Geboden des Heeren de verzen 1, 2, 6 en 9 en gebed. Ter inleiding leest hij Job. 1 vers 26 t/m 40.

Referaat ‘Vaderschap?’ door ds. H. Zweistra
Het vaderschap is een taak die eindigt als de vader de laatste adem uitblaast. Kinderen zijn geleende panden met een ziel voor de eeuwigheid. Een wezenlijke vraag is hoe ouders aan de opvoeding zijn begonnen. Zijn het kinderen die vanaf de baarmoeder op de Heere zijn geworpen? Als een man en een vrouw trouwen, komen er twee culturen bij elkaar. Bij de een was de godsdienst vorm, bij de ander mocht er sprake zijn van geestelijk leven. Hebben de man en de vrouw elkaar biddend gevonden? Liefde is het cement in een relatie, maar liefde dekt niet alle dingen. Vechten ouders om de minste te mogen zijn? Het vaderschap wordt gevormd door vrouw, kinderen en kleinkinderen. De man is het hoofd van het gezin en draagt de drie ambten door te dienen, te onderwijzen en te regeren. Zien de kinderen de gevouwen handen van hun vader? Is hij een gezagsdrager of is hij een dictator uit angst? Zijn de kinderen aan vader toebetrouwd en aan God toevertrouwd? Hebben de kinderen de werking van Gods genade in het leven van hun vader gezien? Dit maakt hem geen wereldvreemd mens, maar een mens met een hart voor de jongeren, zijn toebetrouwde kinderen. De wezenlijke vraag is of de vader zelf voor de Heere in het stof is gekomen. Als het goed is weerspiegelt de vader iets van de Heere Jezus, Die met innerlijke ontferming bewogen was. Waarom stond de vader uit Lukas 15 op de uitkijk naar zijn weggelopen zoon? Het was zijn eigen vlees en bloed! Laten de gevouwen handen toch niet gemist worden, ook niet als het kind andere wegen gaat. Laat dan het gebed zijn: ‘Neig zijn of haar hart tot de vreze van Uw naam!’ Voor al uw kinderen en kleinkinderen!

Ds. Zweistra besluit zijn referaat met het laten zingen van Psalm 119 vers 5 en 7. Nadat de schriftelijke vragen zijn beantwoord, sluit ds. Zweistra de Toogdag met het laten zingen van Psalm 87 vers 1, 4 en 5 en gebed. Volgend jaar wordt zowel de ledenvergadering als de Toogdag D.V. gehouden op zaterdag 18 oktober 2014.

Klik hier om de foto's te bekijken.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024