mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2017

6e Toogdag Hersteld Hervormde Mannenbond zaterdag 30 september 2017

Thema van deze toogdag was: De troost der verkiezing

Op zaterdag 30 september om 10.30 uur opende de voorzitter (ds. J.C. den Toom) de zesde toogdag van onze Mannenbond. In zijn openingswoord noemde hij twee oorzaken die makkelijk in de verenigingsavond gaan wennen. Enerzijds de eenzijdigheid van de Bijbelstudies en besprekingen en anderzijds dat over niet alle onderwerpen een persoonlijke dogmatiek gelegd gaat worden. We moeten het Woord aan het woord laten en ons daardoor laten leiden. We moeten niet steeds dezelfde onderwerpen aan de orde laten komen. De drie nagelaten formulieren zijn ook goede gelegenheden om op een verenigingsavond nader met elkaar te bestuderen. Als openingspsalm werd gezongen, onder begeleiding van onze vast organist Paul van den Herik, Psalm 111 de verzen 2 en 3. Wat een bewogen en massale zang met de ruim 180 mannen die aanwezig waren op deze toogdag!  

De eerste spreker was Ds. Ten Klooster die sprak over ‘De troost der verkiezing’. De Dordtse Leerregels  noemde hij een uitwerking van passages in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De leer der verkiezing brengt ons bij onze onwaardigheid. De bron van alle heil ligt in het hooggebergte van Gods welbehagen. Het is Gods soevereiniteit dat Hij mensen heeft uitverkoren. Dat God willekeurig handelt is verwerpelijk, want de Heere is aan niemand iets verschuldigd.  De mens heeft zich willens en wetens in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen. Als er geen uitverkiezing was, zou er geen redding zijn en gingen alle mensen verloren. Dit betekent niet dat predikanten in de preek van de uitverkiezing moeten uitgaan, maar ons moeten wijzen op Christus. De verkondiging van het evangelie is zo ruim als de wereld breed is. Het is wel goed om over de uitverkiezing te preken als God erdoor wordt verheerlijkt en het de hoorders zekerheid geeft dat zalig worden mogelijk is.

Aan het eind van het morgengedeelte zongen we nog psalm 106 de verzen 1 en 3 en eindigde ds. Ten Klooster dit morgengedeelte met gebed, waarna de lunchpauze volgde.

De tweede spreker, voor het middaggedeelte,  ds. Heemskerk had als thema ‘De troost der verkiezing  in het pastoraat’. De leer der verkiezing kan tot onzekerheid leiden als deze op een verkeerde manier wordt gebruikt. Als wij als mensen willen zien in de verborgen raad Gods, dan is dat een onheilige nieuwsgierigheid. Als voorbeeld werd genoemd de nieuwsgierigheid van de inwoners van Beth Semes die in de ark wilde kijken, wat de Heere verboden had. De zekerheid van het heil moet worden gezien in de vruchten van het geloof en het komen tot Christus. Als voorbeeld werd gesteld hoe een boom er in de winter uitziet, kaal en zonder bladeren, zodat je kunt twijfelen of de boom leeft of dood is. Anders is het in de zomer wanneer de boom vol hangt met bladeren en vruchten. Dan is er geen twijfel mogelijk dat de boom leeft. Zo hoort en is het ook in het geloofsleven van ons persoonlijk. De Heere zegt toch immers, aan de vruchten zal je de boom herkennen? Ook aan ons zal, wanneer wij de Heere oprecht mogen kennen, de vrucht een teken daarvan zijn. Ook daarom is het goed dat we op onze verenigingsavonden de Dordtse Leerregels zouden gaan behandelen.

Na het referaat in dit middaggedeelte werd Psalm 43 de verzen 3 en 5 gezongen en konden de vragen worden ingeleverd over de beide referaten. Na het beantwoorden van de vragen door de beide inleiders sprak onze voorzitter Ds. Den Toom een dankwoord uit aan alle medewerkenden en aanwezigen. De slotpsalm was Psalm 89 de verzen 7 en 8 waarna Ds. Heemskerk eindigde met dankgebed.

Met elkaar mogen we terugzien op een rijk gezegende toogdag, waar we met elkaar in verbondenheid aan het Woord bemoedigd en opgescherpt mochten worden.   

Klik hier om de foto's te bekijken.     

Lees op deze pagina de referaten na die gehouden zijn op de Toogdag van 30 september jl.
- Ochtenreferaat (ds. K. ten Klooster, Ridderkerk)
- Middagreferaat (ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel)

                  

  • © hersteld hervormde kerk 2024