mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2011

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Verslag
Zaterdag 22 oktober 2011 is in de Bethelkerk te Lunteren de oprichtingsvergadering gehouden van de Hersteld Hervormde Mannenbond. Deze vergadering werd geopend door Ds. L.W.Chr. Ruijgrok als voorzitter van het breed moderamen. Ter opening mediteerde Ds. Ruijgrok over 2 Timotheüs 3 : 10-17. Ds. Ruijgrok noemde dat een mannenvereniging in de eerste plaats een vereniging moet zijn waar mannen biddend Gods Woord openen. Geen plaats waar predikanten op de weegschaal worden gelegd maar een plaats waar het voortdurende gebed is met de woorden van Psalm 85 : 3 ‘Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft’. Ds. Ruijgrok wenste namens de synode toe dat de mannenbond zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk niveau dienstbaar zal zijn tot de verbreiding van Gods eer en tot zaligheid van zondaren.

Daarna gaf ds. J.C. den Toom een korte terugblik op de periode maart 2011 tot heden. Vervolgens werden de artikelen 1, 2, 3 en 5 van de conceptstatuten gelezen door de secretaris (dhr. K. van den Herik) en de voorlopige oprichtingsakte door de algemeen adjunct (dhr. E. Muis). Aansluitend stelde ds. J.C. den Toom voor: de statuten vast te leggen in een notariële akte en de leden van het voorlopige bestuur te benoemen als bestuursleden. De vergadering stemde hiermee in, waarmee de oprichting van de Hersteld Hervormde Mannenbond  definitief is. De vergadering werd afgesloten door Ds. J.C. den Toom, als voorzitter van de Hersteld Hervormde Mannenbond. Hij sprak de wens uit dat de mannenbond zou dienen tot de eer en verheerlijking van Gods naam en tot zaligheid van zondaren.

Het eerste referaat werd gehouden door ds. K. Veldman. Hij sprak over ‘Christus de vervuller van de wet’. Ds. Veldman wees aan dat de rok die Adam in het paradijs van God kreeg de gerechtigheid symboliseerde. De gerechtigheid van Christus werd eveneens gesymboliseerd door het kleed van de hogepriester. Zonder dat kleed kon de hogepriester niet het heilige der heiligen ingaan. Christus heeft dat kleed afgelegd voordat hij gekruisigd werd, opdat hij dode zondaren met het kleed van Zijn gerechtigheid zou bedekken. Op Golgotha werd de rechtvaardige verdoemd, opdat een goddeloze zou worden vrijgesproken.

Het tweede referaat werd gehouden door ds. Joh. Post. Hij sprak over ‘Het leiden tot zekerheid’. Ds. Post stelde de levensvraag: Weet u zeker dat u geborgen bent in Christus? Ds. Post stelde dat Gods Woord en de daarop gegronde reformatoren duidelijk de zekerheid tot het wezen des geloofs rekenden. Deze zekerheid ligt vast in God, en is daarom een verzekerdheid in Christus. Ds. Post waarschuwde voor het zoeken van zekerheid in gemoedsgestalten. Wanneer twijfel als kenmerk van het oprechte geloof wordt beschouwd, is dat in lijn met Rome en de remonstranten. Op de vraag hoe de Heere deze verzekerdheid werkt noemde ds. Post de middellijke weg, namelijk Gods Woord en de sacramenten. De Heere is bij machte een bijzondere openbaring te geven, maar de Heere werkt doorgaans middellijk.

Ds. J.C. den Toon bedankte de inleiders en de vergadering voor hun aanwezigheid. Hij memoreerde dat we terug kunnen zien op een leerzame maar ook vreedzame dag. Verder sprak hij de wens uit dat de mannenverenigingen plaatselijk, regionaal en landelijke in rust bijeen mogen komen om Gods woord nader te onderzoeken.

Gezien de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, past ons niets anders dan stille verwondering en dankbaarheid. Dat door alles heen toch het verlangen mag groeien naar het ogenblik waarin alle kerken verdwenen zullen zijn, als vervuld zal worden: ‘En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de Almachtige God is haar Tempel, en het Lam. ‘En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.’

de secretaris

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024