Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

21 december 2021

Update naar aanleiding van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Adviezen
Het breed moderamen wijst u er nadrukkelijk op, dat het de verantwoordelijkheid van de lokale kerkenraad en het college van kerkvoogden is om de volgende adviezen te vertalen naar de eigen gemeente en binnen de mogelijkheden van het eigen kerkgebouw.
▪ De kerkdiensten worden digitaal uitgezonden en door het overgrote deel van de gemeente op afstand gevolgd.
▪ Het aantal kerkgangers in de erediensten wordt substantieel afgeschaald, bij voorkeur naar 50 bezoekers (exclusief personeel en kinderen in de leeftijd tot dertien jaar).
▪ Er dient anderhalve meter afstand te worden gehouden tussen pastorale eenheden.
▪ Geadviseerd wordt bij kerstvieringen en zondagschoolbijeenkomsten bovenstaande adviezen inzake de erediensten aan te houden.
▪ Het stilleggen van kring- en verenigingswerk.
▪ Het stilleggen van catechisaties voor de duur dat de scholen gesloten zijn. De catechisaties zijn een wezenlijk onderdeel van het kerkelijk onderwijs aan jongeren. Het is belangrijk dat dit werk doorgang kan hebben waarbij een digitale of hybride invulling in overweging gegeven wordt.
▪ Het bezoekwerk in de gemeente te beperken waarbij het crisispastoraat in nauwe afstemming met de familie wel doorgang zal hebben.
▪ De basisregels blijven onverminderd van kracht: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. Daarnaast wordt geadviseerd om bij verplaatsingen in het kerkgebouw een mondkapje te dragen.

Het breed moderamen geeft daarbij in overweging om bij het uitnodigen voor het bijwonen van diensten in het bijzonder te denken aan eenzamen, voor zover hun gezondheid dit toelaat. De kerk heeft zeker voor de eenzamen in haar midden een sociale verantwoordelijkheid. December is voor hen vaak een moeilijke maand en dat gevoel wordt nog eens versterkt door het gemis van de onderlinge bijeenkomsten. Daarbij onderstreept het breed moderamen de diaconale verantwoordelijkheid van de gemeente in deze tijd, ook voor mensen die geen lid zijn van de kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit