Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

18 januari 2022

Naar aanleiding van de persconferentie van minister-president M. Rutte en minister E.J. Kuipers van vrijdag 14 januari jl. geeft het breed moderamen van de generale synode onderstaande adviezen.

Achtergrond
We zijn begin deze maand de drempel van 2022 overgegaan. Het jaar 2021 ligt daarmee achter ons. Het is geschiedenis geworden. Het virus en de maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan hebben diepe sporen getrokken. Nu we de jaargrens zijn overgegaan, zien we aan de ene kant nieuwe dingen: een nieuwe regering, een nieuwe minister van Volksgezondheid en een nieuw decor voor de persconferenties. We zien aan de andere kant veel dingen die we vorig jaar ook gezien hebben: onenigheid, spanningen en polarisatie over de maatregelen die afgekondigd zijn.
Het breed moderamen wil onze nieuwe regering de zegen van de Heere toewensen voor de komende regeerperiode. We spreken daarbij de wens uit dat onze overheid niet alleen zal varen op het kompas van de volksgezondheid en de economie, maar bovenal op het kompas van het Woord. Het vrezen van God en het houden van Zijn geboden is immers niet alleen geboden voor een maatschappelijke subgroep, maar voor alle mensen.
Het breed moderamen ziet dat onenigheid, spanningen en polarisatie in kerk en gemeenten over de jaargrens zijn meegekomen. We roepen een ieder dan ook op elkaar vast te houden. Het is mogelijk dat dingen verschillend gezien worden, maar laat ons dat niet uit elkaar drijven. We mogen daarbij niet vergeten dat we onszelf met onze angst, verontwaardiging en teleurstelling over de jaargrens hebben meegenomen. Daar zit naast begrijpelijke emotie en terechte zorg echter ook onheilig vuur bij. Het is tegen deze donkere achtergrond een wonderlijke troost dat de Heere Dezelfde is en dat Hij regeert. Hij heeft ons ook in dit pas begonnen jaar de dienst der verzoening gelaten.

Huidige situatie
De regering heeft per 19 december een lockdown afgekondigd. Het is niet voor het eerst dat wij in lockdown zijn, maar het is wel voor het eerst dat deze maatregel op grote schaal en in het openbaar ter discussie werd gesteld. Burgemeesters namen het op voor winkeliers en psychologen braken een
lans voor studenten. Alom werd aandacht gevraagd voor de omvangrijke economische, sociale en psychische nevenschade van de lockdown.
Het breed moderamen voegt daar de geestelijke schade aan toe. We merken in kerk en gemeenten dat de coronamaatregelen hun tol eisen: het overzicht over het geheel van de gemeente staat onder druk, het is eenvoudiger dan ooit tevoren om digitaal weg te zwerven van de gemeente, het wordt steeds weerbarstiger om de diensten op afstand te volgen en de onderlinge betrokkenheid verflauwt en wordt sterk gemist. Daar komt nog bij dat de economische, sociale en psychische nevenschade van de lockdown – hoe ingrijpend die ook is – in het niet valt bij de geestelijke schade.

Advies
Het breed moderamen heeft 21 december aangegeven dat de lockdown een preventieve maatregel is met als doel de druk op de zorg te verminderen. Wij hebben toen aangegeven dat deze preventieve maatregel ons in verlegenheid bracht. Het betrof immers een maatregel die niet was ingegeven door zorgelijke cijfers, maar door zorgelijke prognoses. We zijn inmiddels bijna een maand verder. De regering heeft een gedeeltelijke versoepeling afgekondigd, waarbij winkeliers meer ruimte krijgen, maar voor de horeca en de cultuursector niets verandert. Het breed moderamen constateert dat het aantal besmettingen explosief is gestegen, maar de druk op de zorg is verminderd. De opnamecijfers van ziekenhuizen en ic’s zijn de afgelopen tijd gedaald. Het breed moderamen geeft met het oog op dit alles de volgende adviezen:
• Het maximum aantal personen dat de kerkdiensten bij kan wonen, wordt bepaald door het aantal mensen dat aanwezig kan zijn met inachtneming van de anderhalve meter. Het blijft van belang dat vooraf een gezondheidscheck (triage) plaatsvindt, er vooraf gereserveerd of uitgenodigd wordt, iedereen een vaste zitplaats heeft en er voldoende ruimte en gelegenheid is om de ‘verkeersstromen’ rond in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
• De catechisaties en het jeugd- en verenigingswerk kunnen verder opgestart worden.
• Ook het bezoekwerk kan, met inachtneming van de basisregels, weer worden opgestart.
We benadrukken dat het van het allergrootste belang blijft om de basisregels rond afstand houden, handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, triage, ventileren en het dragen van een mondkapje in acht genomen blijven worden. Het breed moderamen wijst er met
klem op dat het de verantwoordelijkheid van de kerkenraad is dit advies samen met de kerkvoogdij toe te passen in eigen gemeente.

Slot
Het advies van het breed moderamen geldt in navolging van de maatregelen van de regering tot 25 januari. De tijden blijven onverminderd zorgelijk. Hoe zullen de opnamecijfers in de ziekenhuizen en ic’s zich ontwikkelen? Zullen we ook dit jaar heen en weer pendelen tussen versoepelingen en verzwaringen? Als we om ons heen kijken, zou de moed ons in de schoenen zinken. Als we de blik naar binnen richten, vinden we geen houvast. Laten we daarom in diepe afhankelijk omhoog kijken om de Heere in onze gebeden aan te lopen als een waterstroom. Hij schenke onverdiend de wending waar de dichter van Psalm 34 over zingt: ‘Zij sloegen ’t oog op God; zij liepen als een stroom Hem aan; Hij liet hen nimmer schaamrood staan; Hij wendde straks hun lot.’

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit