Dagelijks Woord

Update advies eredienst en corona

23 april 2021

Update naar aanleiding van de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelen.

Naar aanleiding van de versoepeling van de door de rijksoverheid uitgevaardigde maatregelenadviseert het breed moderamen van de generale synode vanaf D.V. woensdag 28 april het volgende: 

  • Het maximaal aantal aanwezigen in de eredienst bedraagt 30 exclusief kinderen tot 13 jaar en ‘personeel’. Indien de lokale situatie het toelaat, dat wil zeggen de besmettingscijfers in de regio daartoe ruimte geven, het kerkgebouw daarvoor mogelijkheden biedt en de basisregels in acht kunnen worden genomen, kan gekozen worden om 10% van de gebouwcapaciteit te gebruiken.
  • Een blijvende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.
  • Het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk.
  • Het jeugdwerk kan in beperkte zin worden opgestart zoals dit op 26 februari jl. door de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie is geadviseerd en in hun protocol is verwoord. Dit betekent dat groepsactiviteiten vooral buiten moeten worden georganiseerd.

​Voor het bezoekwerk door de predikant, een andere ambtsdrager, een pastoraal medewerker, of anderen die hierin betrokken zijn is verruiming mogelijk. Het bezoekwerk kan worden opgestart waarbij door maximaal twee mensen tegelijk een bezoek kan worden afgelegd. Wel wordt geadviseerd het aantal bezoeken per week te beperken. Bij de bezoeken dienen de basisregels in acht te worden genomen.

Protocol
Het protocol ‘anderhalvemeterkerk’ is naar aanleiding van de recente adviezen bijgewerkt. In het protocol is de paragraaf over de avondklok verwijderd. Tevens zijn de mogelijkheden voor het bezoekwerk verruimd.

Routekaart
Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies aan de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen. De routekaart voor kerken is verdeeld in fases en sluit daarmee aan bij de systematiek die de Overheid hanteert. De fase die voor elke veiligheidsregio van toepassing is, is te vinden op het coronadashboard van de overheid: Risiconiveaus per veiligheidsregio | Coronadashboard | Rijksoverheid.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit