Dagelijks Woord

Nieuwe richtlijnen rondom het coronavirus

08 mei 2020

Protocol 'anderhalvemeterkerk'

Uit de persconferentie die de minister-president woensdag 7 mei jl. heeft gegeven, is duidelijk  geworden dat het kabinet het verantwoord acht de beperkende maatregelen genomen rond de uitbraak van het coronavirus, enigszins te versoepelen. Ook voor de kerken heeft dit voorzichtig positieve gevolgen.

Versoepeling maatregelen

Vanaf D.V. 1 juni, Tweede Pinksterdag, is er onder strikte voorwaarden ruimte om samen te komen met maximaal 30 personen. Bij die voorwaarden moet u denken aan de richtlijnen zoals die door de overheid zijn uitgevaardigd, onder andere de 1,5 meter afstand en de verdere maatregelen ter voorkoming van onderlinge besmetting. Als de cijfers rond het coronavirus zich in gunstige zin blijven ontwikkelen, zal er per 1 juli a.s. een verruiming kunnen plaatsvinden naar 100 personen.

Het breed moderamen wijst erop dat deze versoepeling geldt vanaf 1 juni. Het doet een dringend beroep op u om u hier ook aan te houden en niet vooruitlopend op deze datum eerder genomen maatregelen alvast te versoepelen. De overheid vertrouwt erop dat de kerken in acht zullen nemen wat in een eerder overleg met de minister is toegezegd, namelijk dat we zullen bevorderen dat de gemeenten metterdaad in de kleinst mogelijke omvang zullen samenkomen. Die toezegging blijft van kracht tot de datum van 1 juni.

Uit sommige gemeenten bereikte ons de vraag of, nu de basisscholen vanaf 11 mei a.s. hun deuren weer mogen openen, dit ook voor de zondagsschool geldt. Deze vraag is expliciet aan de minister voorgelegd en het antwoord daarop is ontkennend. De zondagsschool blijft, in ieder geval tot 1 juni a.s., vallen onder de restricties waaronder alle ‘religieuze samenkomsten’ vallen.  

Protocol

Via het CIO, het interkerkelijk Contact in Overheidszaken, is al in een eerdere fase bij de kerken de vraag neergelegd om concrete plannen gereed te hebben ingeval er een versoepeling van maatregelen plaatsvindt. Achter de schermen is vanuit het kerkelijk bureau dan ook hard gewerkt aan een protocol en het resultaat daarvan kunt u vinden via de link in dit schrijven. Zoals in de eerste zinsnede van dit protocol wordt aangegeven bevat het algemene richtlijnen voor de invulling van de kerkelijke activiteiten in het kader van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Het wil tegelijk behulpzaam zijn bij het op verantwoorde wijze opstarten van deze activiteiten.

Het breed moderamen wijst u erop dat elke gemeente deze algemene richtlijnen dient te vertalen naar de eigen plaatselijke situatie en locatie en dit vervolgens dient vast te leggen in een plaatselijk protocol. Bij vragen van buitenaf kan naar dit protocol verwezen worden. Mocht u vragen hebben over bepaalde onderdelen dan kunt u zich richten tot het kerkelijk bureau. Voor alle activiteiten geldt: Ga  verstandig met de richtlijnen om. Wees voorzichtig en zoek de randen niet op.

 *****

Met u zien we uit naar de langzame normalisering van het kerkelijke leven. Vele vragen staan nog open. Laat het ons temeer werpen op Hem in Wiens hand alle dingen zijn. Hij spreekt. Hij schudt. Hij oordeelt. Hij richt. Met als doel: bekering, geloof, vernieuwing van het leven. Te beginnen bij onszelf. Waar is genezing? Waar is herstel? Waar is redding? Waar is heil? Voor onszelf? Voor de kerk in ons land? Voor land en volk en vorstenhuis? Niet bij ons maar bij het Lam dat in het midden van de troon is. Waar dan heen? Tot Hem alleen!

Namens het breed moderamen
van de generale synode,

ds. L.W.Ch. Ruijgrok, scriba

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit