Dagelijks Woord

Adviezen BM inzake coronavirus

18 maart 2020

Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Ministeriële Commissie  Crisisbeheersing adviezen en maatregelen uitgevaardigd. Deze raken ook kerken en gemeenten.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan maatregelen die oudtestamentisch genomen werden in het geval er sprake was van melaatsheid en aan de maatregelen die genomen werden ter voorkoming van de verspreiding ervan.

Afgezien van de verantwoordelijkheid die elke kerkenraad in dezen zelfstandig heeft, geeft het breed moderamen met het oog hierop in lijn met de maatregelen die de overheid heeft getroffen de volgende dringende richtlijnen en adviezen.

1. Het breed moderamen adviseert de kerkdiensten voortgang te laten hebben binnen de maatregelen en richtlijnen van de overheid.
2. Tot deze maatregelen behoort dat samenkomsten met meer dan honderd personen verboden zijn. Het breed moderamen onderstreept dit.
3. Adviseer gemeenteleden met verkoudheidsklachten thuis te blijven.
4. Adviseer kwetsbare gemeenteleden (zoals ouderen en zieken) via de kerktelefoon of andere internet- of audioverbinding de dienst te beluisteren.
5. Het advies is geen kinderoppas te houden.
6. Voor wat betreft de collecten is het advies uitsluitend deurcollecten te houden.
7. Laat de gemeenteleden zoveel mogelijk verspreid plaatsnemen in de kerkzaal.
8. Geadviseerd wordt de bediening van de sacramenten uit te stellen. 
9. In principe kunnen kerkdiensten waarin niet meer dan 100 kerkgangers samenkomen voortgang hebben.
10. Voor gemeenten van 100 en meer kerkgangers geldt de hoofdregel van maximaal 100 kerkgangers op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar verspreid in de kerkzaal. De kerkenraad kan overwegen de gemeenteleden roulerend uit te nodigen voor een kerkdienst. Dit kan bijvoorbeeld per wijk of op alfabetische volgorde gedaan worden. Op grond van verordeningen van verschillende veiligheidsregio’s adviseren wij niet meer diensten te beleggen dan gewoonlijk, kortom maximaal twee diensten per zondag. Het is niet toegestaan om tegelijkertijd in verschillende zalen kerkgangers te ontvangen.
11. Hierbij merken we op dat mocht de kerkdienst alleen met inloggegevens beluisterd kunnen worden, u deze belemmering weg dient te nemen. 
12. Bovenstaande richtlijnen en adviezen richten zich op de zondagse eredienst. Dit geldt ook voor andere activiteiten en bijeenkomsten die doordeweeks in de gemeente plaatsvinden.
13. Het breed moderamen beseft de impact van bovenstaande. Daarom is het van belang dat kerkenraden gemeenteleden zo duidelijk mogelijk informeren. Dat kan via de in de gemeente gebruikelijke communicatiemiddelen. 

De gevolgen van het coronavirus raken alle lagen van de samenleving. De Bijbel roept ons op om ons in dezen voor God te verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen. Woensdag 11 maart was er de landelijke biddag voor gewas en arbeid. Laat in de gemeentelijke samenkomsten verootmoediging en voorbede een nadrukkelijke plaats hebben, waarbij we in het bijzonder denken aan onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

Verdere informatie is te raadplegen op verschillende websites:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Daarnaast wordt er specifiek voor kerken informatie beschikbaar gesteld door het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Zie hiervoor de website: http://www.cioweb.nl/category/nieuws/.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit