• " En Hij zeide tot
  hen: Gaat heen in
  de gehele wereld,
  predikt het Evangelie
  aan alle kreaturen. "
  Markus 16 vers 15
 • " En in Zijn Naam
  gepredikt worden
  bekering en vergeving der
  zonden, onder alle volken,
  beginnende van Jeruzalem.
  En gij zijt getuigen van
  deze dingen. "
  Lukas 24 vers 47 en 48
 • " Jezus dan zeide wederom
  tot hen: Vrede zij ulieden,
  gelijkerwijs Mij de Vader
  gezonden heeft, zende
  Ik ook ulieden. "
  Johannes 20 vers 21

Meer over Evangelisatiedag

Sprekers

Prof. dr. W. van Vlastuin is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de VU te Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards. Hij heeft twee boeken geschreven over de Heilige Geest: ‘Wordt vervuld’ en ‘Word vernieuwd’.

Mark en Petra Verhelst verhuisden een aantal jaren geleden vanuit de Biblebelt naar een portiekwoning in Rotterdam. Het is hun doel om de wijk in aanraking te brengen met het evangelie. Hun inzet heeft een diaconale insteek in Thuis in West en een missionaire insteek bij Hart voor West.

Steef Post woont in Gorinchem. Hij heeft zo’n vijfentwintig jaar ervaring met kinderevangelisatie vanuit zijn gemeente en doet nu straatevangelisatie vanuit Sjofar in Breda. Als mediator wordt hij soms betrokken bij conflicten binnen kerkelijke gemeentes.

Ds. W. van Klinken is (parttime) predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente Zetten-Andelst e.o. Naast zijn werk binnen de gemeente geeft hij leiding aan het evangelisatiewerk vanuit de gemeente en daar levert hij ook een actieve bijdrage aan. Voordat hij predikant werd, was hij samen met zijn vrouw actief in o.a. kinderevangelisatie. Tijdens een studieverblijf in de VS heeft hij inspirerende ervaringen opgedaan in de gastvrije reformatorische gemeente van het predikantsechtpaar Kent en Rosaria Butterfield. Zijn visie is dat evangelisatie integraal onderdeel is van gemeente-zijn en christen-zijn.

 • © hersteld hervormde kerk 2024