• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Open dag

Workshops

Tijdens de open dag worden acht workshops aangeboden. Bezoekers van de open dag kunnen deelnemen aan maximaal twee onderdelen. Voor een goed verloop van de middag is het nodig dat u zich aanmeldt via het aanmeldformulier.

Overzicht workshops

1

Drs. P.D. van den Boogaard

Kerkorde: spoorboekje of EHBO-kit?

2

Dr. J. van de Kamp

Geloof, gevoel en verstand in de achttiende eeuw:

de opwekking in Nijkerk rond 1750

3

Drs. M.W. Muilwijk

Wat heeft Veenendaal met Rome [te maken]?

4

Dr. B.J. Spruyt

Genie en genade: Blaise Pascal als apologeet

5

Up-a-Tree persoonlijke vorming

(dhr. B.J. van den Broek en C. van Dam)

‘Je moet je feedback houden !’ - ontvangen en delen

6

Prof. dr. W. van Vlastuin

Zal men ook de jonge kinderen dopen?

7

Dr. B.A. Zuiddam

Hoe kun je de wil van God kennen?

8

Kinderprogramma

 

9

Kinderoppas

 

 

 

Informatie over de workshops

1

De kerkorde wordt vaak pas geraadpleegd als er problemen ontstaan. Zolang die er niet zijn, wordt de kerkorde als benauwend en belemmerend ervaren. Zoals de treinen niet naar behoren rijden zonder spoorboekje, zo functioneert de kerk niet zonder kerkorde. Hoe zorgvuldiger het spoorboekje en nauwkeuriger de kennis ervan, hoe beter de trein rijdt. Zo geldt het ook in het kerkelijke leven. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten de kerkorde goed kennen. Niet als doel op zich, maar wel opdat naar het Woord van God alle dingen eerlijk en met orde geschieden (1 Kor. 14:40). Voor de kerkorde is ook een wetenschappelijke theologische doordenking van groot belang, zoals dat binnen het vak kerkrecht gebeurt. Want als de kerkorde als EHBO-kit wordt ingezet, dan moet deze op orde zijn en moeten degenen die er gebruik van maken erop kunnen vertrouwen. In de workshop zullen we hier met elkaar over nadenken! Ik hoop u en jou te ontmoeten.

Ds. J.L. Schreuder is docent kerkrecht aan het seminarium. Omdat hij deze dag verhinderd is, verzorgt drs. P.D. van den Boogaard deze workshop. Hij is secretaris van het Centrum voor Religie en Recht aan de VU en tevens promovendus kerkrecht aan de VU.

2

Geloof, gevoel en verstand in de achttiende eeuw: de opwekking in Nijkerk rond 1750

Is geloof een zaak van het gevoel of van het verstand? Of van allebei? Dit zijn belangrijke vragen die onszelf raken (in het zelfonderzoek), maar ook anderen (bijv. in het pastoraat). Bovendien zijn deze vragen niet nieuw, want ook al in de achttiende eeuw werden deze gesteld, met name in het kader van opwekkingen die in die eeuw veelvuldig plaatsvonden, bijvoorbeeld de opwekking in Nijkerk rond 1750. De verhouding van geloof, gevoel en verstand werd tijdens die opwekking verschillend beantwoord. Tijdens de workshop kijken we naar de antwoorden die werden gegeven en wat wij daarvan kunnen leren.

3

Wat heeft Veenendaal met Rome [te maken]?

Het vak Latijn lijkt een wat vreemde eet in de bijt van de predikantenopleiding. Behalve op het Hersteld Hervormd Seminarium is het vak Latijn nergens meer verplicht en op zijn hoogst een keuzevak. Maar is dat terecht? In dit college zullen we op bescheiden manier zien wat het nut van Latijn is en ook hoe in de traditie van theologen, verschillende theologische schrijvers van onverdachte huize zichzelf bepaald niet verre hebben gehouden van het gebruik van de taal en ook het gedachtegoed van schrijvers in het Latijn: en waar is deze zin boven dit stuk een variatie op?

4

Genie en genade: Blaise Pascal als apologeet

Blaise Pascal (1623-1662) was een beroemd wis- en natuurkundige, maar na zijn bekering legde hij zich vooral toe op het schrijven van een verdediging (apologie) van het christelijk geloof. Hoe wilde hij het christelijk geloof ter sprake brengen in een wereld die steeds meer door de wetenschap en een absolute staat werd gedomineerd? Zijn “Gedachten” over dit onderwerp zijn onvoltooid gebleven, maar deze bevatten genoeg ideeën die ook voor ons vandaag nog relevant zijn. Zo was Pascal van mening dat alleen het christelijk geloof een verklaring bood voor onze zondige dubbelzinnigheid: wij mensen zijn enerzijds van hoge komaf (schepping), maar ook diep gevallen. Alleen Christus heeft de oneindige afstand tussen God en mens overbrugd.

5

‘Je moet je feedback houden !’ - ontvangen en delen

“Er moet wel wat gebeuren voordat ik feedback kan toelaten” Dat is wat een student zei bij een coachinggesprek..

Up-a-Tree Associates verzorgt voor het seminarium de leergang Professionele Ontwikkeling. Tijdens de Open Dag bent u welkom om daar een stukje van mee te maken. Als predikant zit je met je persoon in je werk/ambt. In de opleiding gaat daarom veel aandacht naar de persoon. Wat zijn mijn sterke kanten en waar kan ik me in ontwikkelen? Dat laatste is vaak spannend en moeilijk omdat je anderen nodig hebt die je feedback geven. Maar het levert ook iets op. Op een interactieve manier laten we u daar iets van meemaken vanmiddag. En dan gebeurt er wel wat.

6

Zal men ook de jonge kinderen dopen?

In de tijd van de Reformatie waren er de Anabaptisten die het dopen van kinderen onder kritiek stelden. De eeuwen daarna is deze kritiek gebleven. Denk aan mensen als Bunyan, Philpot en Spurgeon. In onze omgeving zien we opnieuw de discussie over het dopen van kinderen oplaaien. Daarom willen we daar in deze workshop bij stilstaan. We lezen aandachtig vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus. We vragen ons af wat men hier zei, waarom men het zo zei en wat dit voor ons betekent.

7

Hoe kun je de wil van God kennen?

Christenen moeten de wil van God zoeken. Het is de kern van onze redelijke Godsdienst (vgl. Rom.12:1-5). Maar hoe gaat dat praktisch? Kunnen we Gods wil nog vaststellen anno 2023 of is eigenlijk alles vaag geworden? Deze workshop helpt je om het mens- en wereldbeeld van onze tijd te begrijpen. Ontdek zelf of traditionele christelijke ethiek nog steeds waar is of achterhaald voor de Zoomers van Generation Z . Deze workshop is voor studenten van alle vakrichtingen, van wiskunde tot biowetenschappen en van rechten tot theologie en talen. Voor jou dus!

8

Tijdens de open dag zal er een apart kinderprogramma zijn. Te denken is aan 'Hebreeuws voor kids', 'Grieks voor kids', of een Bijbelse quiz, mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. De exacte invulling is helaas nog niet bekend, maar kinderen kunnen al wel aangemeld worden.

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024