• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Open dag

Workshops

Tijdens de open dag worden tien activiteiten aangeboden. Er zijn negen verschillende workshops en er is een rondleiding door de gangen van de VU. Bezoekers van de open dag kunnen deelnemen aan maximaal twee onderdelen. Voor een goed verloop van de middag is het nodig dat u zich aanmeldt via het aanmeldformulier.

Activiteiten die aangeboden worden

Activiteit

Docenten

Thema’s

Workshop 1 

Dr. P.C. Hoek

In een goede preek…

Workshop 2

Dr. J. van de Kamp

Dopen wat in het doophuis komt?

Workshop 3

Dr. R. van Kooten

Harry en ik over boven en beneden

Workshop 4

Drs. M.W. Muilwijk

Reactie en tegenreactie

Workshop 5

Mevr. T. Ouwendorp-de Visser (logopediste HHS)

Van woord tot Woord

Workshop 6

Dr. B.J. Spruyt

Christelijk geloof en de modern samenleving

Workshop 7

Prof. dr. W. van Vlastuin

Kennismaken met het Seminarium

Workshop 8

Dr. P. de Vries

De betekenis van het vierde evangelie

Workshop 9

Up a Tree (persoonlijke vorming)

‘Help-Hoera! Hier gebeurt iets met mij…’

Rondleiding  

 

Door de gangen van de VU


Workshop 1: In een goede preek... - dr. P.C. Hoek
Wekelijks zitten we onder de prediking. Vermoedelijk hebben we ook wel onze gedachten over wat een goede preek is. Dit minicollege is een korte verkenning van de homiletiek: de predikkunde. Daarbij komt dus met name die vraag aan de orde: Wat kenmerkt Bijbelse prediking?

Workshop 2: Dopen wat in het doophuis komt - dr. J. van de Kamp
Volgens de kerkorde van de HHK wordt de Doop ‘aan de kinderen der gemeente’ (art. XV.1) bediend. Dit verschilt van de afgescheiden kerken, waar alleen kinderen van belijdende leden worden gedoopt. Tijdens dit college behandelen we de vragen hoe de hervormde dooppraktijk historisch is gegroeid en welke Bijbelse argumenten daarvoor zijn.

Workshop 3: Harry en ik over boven en beneden - dr. R. van Kooten
In het minicollege en in de workshop wil ik interactie over de volgende vragen:
Vraag 1: Wat is volgens jou de norm voor de christelijke ethiek? Kun je deze norm beargumenteren?
Vraag 2: Als de Bijbel de norm is, hoe komt het dan dat christenen tot geheel tegengestel­de conclusies komen, bijvoorbeeld inzake homoseksuele praxis?
Vraag 3: Waarom wordt het ene voorschrift uit het OT wél als nog geldend gezien en het andere niet? Is dit niet selectieve willekeur?
Vraag 4: Hoe kun je de Bijbel de norm voor de ethiek noemen, terwijl vele van onze moderne proble­men toen nog niet bestonden?

Workshop 4: Reactie en tegenreactie’ - drs. M.W. Muilwijk
De studenten van het HHS moeten de brontalen kennen; de Bijbeltalen Grieks, Hebreeuws en Aramees. Maar ook de theologische brontaal Latijn. Omdat we in het bestek van een minicollege nooit kunnen doen wat de studenten in 12 studieweken allemaal moeten kennen, gaan we maar heel bescheiden met het Latijn zelf aan het werk. Maar door twee teksten, die oorspronkelijk beide in het Latijn geschreven zijn, in- voornamelijk- vertaling te bekijken, zal wel duidelijk worden waarom het nodig is precies en grondig de grondtalen van een document te kennen. De latere tekst is een reactie op de eerdere tekst. Ook zal duidelijk worden, waarom Jehova's Getuigen aan geschiedvervalsing doen.

Workshop 5: Van woord tot Woord - mevr. T. Ouwendorp-de Visser (logopediste HHS) 
Wat kan een logopediste betekenen voor de studenten? Beiden zijn met het woord bezig. De student met het 'Woord' en de logopediste met het 'woord'. Het 'Woord' moet zo goed mogelijk gebracht worden. Een kijkje achter de schermen. Er is gelegenheid om op vragen in te gaan.

Workshop 6: Christelijk geloof en de moderne samenleving - dr. B.J. Spruyt
Volgt zo spoedig mogelijk.

Workshop 7: Kennismaken met het Seminarium - dr. W. van Vlastuin
In deze workshop wil ik iets laten zien over het seminarium als zodanig. Het gaat om de plaats die het seminarium inneemt in de universiteit en in de kerk. Ook de vakken die gegeven worden, komen kort aan bod. Deze workshop gaat dus niet over een bepaald vak, maar biedt een dwarsdoorsnede van de gehele opleiding. Hartelijk welkom voor deze introductie!

Workshop 8: De betekenis van het vierde evangelie - dr. P. de Vries
Het evangelie naar Johannes verschilt in wijze van vertellen over de Heere Jezus aanmerkelijk van de eerste drie.  Hoe kunnen wij dit verklaren? Wat is de bedoeling van het vierde evangelie? Deze vragen worden in de workshop beantwoord. Kenmerkend voor het vierde evangelie is dat het aantal gebeurtenissen dat wordt verteld betrekkelijk gering is. Heel uitvoerig worden gesprekken en redevoeringen van de Heere Jezus weergegeven. Meer dan in de andere evangelieën wordt over God als Vader gesproken. De Heere Jezus opent ons de toegang tot de Vader. Dat deed Hij door Zijn kruisdood  en opstanding. Niet alleen in Zijn opstanding maar ook in Zijn kruisdood blijkt Zijn heerlijkheid.

Workshop 9: Help-Hoera! Hier gebeurt iets met mij… - Up a Tree (persoonlijke vorming)

Pas op, want ‘hier gebeurt iets met mij’. Dat is wat een student zei over een trainingsdag. De Academie voor Persoonlijke Ontwikkeling van Up-a-Tree Associates verzorgt voor het seminarie de leergang persoonlijke vorming. Tijdens de Open Dag bent u welkom om daar een stukje van mee te maken. Als predikant zit je met je persoon in je werk; meer dan wanneer je b.v. luchtverkeersleider bent. In de opleiding wordt daarom ook naar je persoon gekeken: Wat zijn mijn sterke kanten en waar kan ik me in ontwikkelen? Dat kan spannend zijn, en moeilijk. Maar het levert ook iets op. Op een interactieve manier laten we u daar iets van meemaken vanmiddag. En we hopen dat u aan het einde van de workshop zegt: Hoera, hier gebeurt iets!

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019