Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 18 november 2022

21 november 2022

Persbericht generale synode 18 november 2022

Op vrijdag 18 november vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Lunteren.
In deze vergadering vonden verschillende benoemingen in commissies plaats, werden de jaarplannen van diverse organen van bijstand besproken en vastgesteld, werden de begrotingen van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen en Kerkelijk Bureau goedgekeurd, werd het zendingswerk in Malawi en het aanstaande vertrek van ds. C.J.P. van der Bas toegelicht en is de notitie Bijbelvertaling besproken.

De vergadering werd geopend door ds. R.W. Mulder (Montfoort). Hij sprak als preses een korte overdenking uit naar aanleiding van 1 Petrus 4:7. Hij wees de vergadering erop dat de apostel in het licht van het einde van alle dingen twee aansporingen geeft: wees nuchter en waak in de gebeden. Hij hield de afgevaardigden voor dat de gemeenteleden van hen mogen verwachten dat zij deze twee zaken in praktijk brengen. We moeten niet alleen nuchter en waakzaam zijn met het oog op het gebed, maar mogen tegelijkertijd ook bidden om nuchterheid en waakzaamheid. Deze nuchterheid uit zich niet alleen in een bezonnen blik op de kerkelijke en politieke werkelijkheid, maar ook in een heilig relativeringsvermogen. Hij wees de vergadering erop dat wij ontzettend gebukt kunnen gaan onder de strijd tussen vlees en geest in het hart, partijvorming in de gemeente of kerkelijke verdeeldheid. Die strijd houdt eens op, want het einde van alle dingen is nabij. Hij hield de afgevaardigden verder voor waakzaam te zijn in de gebeden. Hij wees daarbij op de schuld van onze biddeloosheid. De vergadering werd gevraagd om mee te bidden om nuchterheid en standvastigheid. De aansporingen van de apostel staan in de gebiedende wijs. Het is echter ook een scheppend spreken van Hem Die deze zaken realiseert bij mensen die nuchterheid en waakzaamheid missen.

Zending
Namens de commissie zending gaf ds. B.D. Bouman (Monster – ’s Gravenzande) een toelichting op het jaarplan 2023. Hij gaf aan dat het gedeelte van het jaarplan over het zendingswerk in Malawi in het licht van de recente ontwikkelingen en het naderende vertrek van ds. C.J.P. van der Bas onzeker is. Hij deed de vergadering mededeling van de situatie die is ontstaan en gaf vervolgens een uitvoerig feitenrelaas om de synode te informeren over de gebeurtenissen in Malawi van de afgelopen maanden. Hij merkte daarbij op dat de verdere verzelfstandiging van de RPC en het vertaalproject van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in ieder geval worden voortgezet. Ds. C.J.P. van der Bas hoopt 9 december naar Nederland terug te keren. De commissie zending is voornemens om in januari een bezoek aan Malawi te brengen om de ontstane situatie en het toekomstig beleid verder te bespreken.

Begrotingen
Dhr. J. ten Klooster lichtte namens de commissie toezicht en financiën de begrotingen toe van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen en Kerkelijk Bureau. Hij gaf aan dat de coronacrisis onzekerheid met zich meebracht voor de financiële positie van de kerk. Met dankbaarheid deelde hij mee dat de inkomsten stabiel gebleven zijn. Er doet zich momenteel echter een nieuwe crisis voor. De inflatiecijfers zijn ongekend en de energieprijzen lopen op. De commissie toezicht en financiën heeft de penningmeesters van de commissies geadviseerd om hier rekening mee te houden in hun begrotingen: aan de batenkant de doorwerking van hogere kosten voor gemeenteleden en aan de lastenkant de doorwerking van sterk stijgende prijzen.

Bijbelvertaling
De werkgroep Bijbelvertaling gaf een toelichting op de Notitie over de verstaanbaarheid van de Statenvertaling. De werkgroep waardeert dat de GBS een stap zet om woorden en zegswijzen die misverstand oproepen binnen het taalkleed van de Statenvertaling te wijzigen. De werkgroep gaf tegelijkertijd aan dat de eerste proeve van de GBS voor een substantieel deel van de HHK zeer waarschijnlijk geen oplossing biedt door de aldaar ervaren problematiek rondom de verstaanbaarheid van de Statenvertaling, omdat de aanpassingen die op dit moment voorgesteld worden zeer marginaal zijn.

De werkgroep heeft zich de afgelopen periode bezonnen op een ‘digitale werkvertaling’ waar een brede groep deskundige mensen uit de Hersteld Hervormde Kerk en andere kerken bij betrokken wordt. Het is de bedoeling dat deze ‘digitale werkvertaling’ op een website gepubliceerd wordt, zodat deze toegankelijk is voor onze jongeren en naast de Statenvertaling gebruikt kan worden. De werkgroep gaf een toelichting op een eerste conceptversie van het openingshoofdstuk van het Markusevangelie. De generale synode heeft vervolgens besloten bereid te zijn om op verzoek van de GBS namen aan te willen dragen van personen uit de Hersteld Hervormde Kerk die als revisoren hun medewerking willen verlenen aan het GBS-project. De generale synode heeft verder besloten dat de werkgroep Bijbelvertaling de plannen voor een ‘digitale werkvertaling’ verder gaat doordenken en dat op de eerstvolgende synodevergadering een nader uitgewerkt voorstel gepresenteerd zal worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit