Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 16 juni 2023

19 juni 2023

Persbericht generale synode 16 juni 2023

Op vrijdag 16 juni vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Lunteren. In deze vergadering werd één lid van het breed moderamen verkozen, vonden verschillende benoemingen in commissies plaats en lichtte de commissie toezicht en financiën de jaarrekeningen van 2022 toe. Daarnaast werden de jaarverslagen van een aantal organen van bijstand besproken en goedgekeurd en werd ordinantie 19 over de behandeling van bezwaren en geschillen in eerste lezing vastgesteld. Met de vaststelling van ordinantie 19 in eerste lezing nadert de revisie van de kerkorde zijn voltooiing.

De vergadering werd geopend door ds. R.W. Mulder (Montfoort) met een overdenking over Filippenzen 2 vers 19 t/m 23. Hij wees de vergadering erop dat Paulus van plan is om Timotheüs naar Filippi te sturen. Wij mogen anderen inschakelen als onze mogelijkheden beperkt zijn. Paulus geeft een goed getuigenis van Timotheüs en merkt op dat hij niemand beter naar Filippi kan sturen dan hem. Anderen zoeken immers het hunne en niet wat van Christus Jezus is. De preses stelde de afgevaardigden de vraag of zij op Timotheüs of op die anderen lijken. Het kan ons immers ook gaan om onze naam en ons belang. Dan gaat het er ons niet om dat Hij verheerlijkt wordt, maar dat in kerk en gemeenten gebeurt wat wij willen. De preses wees de vergadering vervolgens op de Heere Jezus. Hij zocht Zichzelf niet, maar Hij heeft Zichzelf vernietigd. We worden niet teruggeworpen op onszelf, maar op de Heere Jezus. We worden dan ook opgeroepen om in het zien op Hem te dienen.

Verkiezingen en benoemingen
Na de opening werd de vergadering vervolgd met de verkiezing van een lid van het breed moderamen. Ds. H. Lassche (Katwijk aan Zee) werd verkozen als eerste assessor. Verder vonden er verschillende benoemingen in commissies plaats.

Financiën
Namens de commissie toezicht en financiën lichtte de voorzitter dhr. W. van Grootheest (Lunteren) de jaarrekeningen van de stichtingen Predikantspensioenen, Predikantstraktementen, Kerkelijk Bureau, Financieringsfonds en Zending HHK toe. Hij deelde met dankbaarheid mee dat 2022 in financieel opzicht opnieuw een gezegend jaar is geweest. De algemene financiële positie van de kerk is ten opzichte van vorig jaar opnieuw verbeterd. De personeelskosten waren door nog niet ingevulde vacatures lager dan begroot en de opbrengsten van de totale giften en collecten en de overige opbrengsten waren fors hoger dan begroot.

Evangelisatie en Israël
De commissie evangelisatie gaf aan dankbaar te zijn voor de toegenomen betrokkenheid in de gemeenten op het evangelisatiewerk. Het is verblijdend om te zien dat er zoveel evangelisatiewerk mag gebeuren. In 2022 is opnieuw gebleken hoe de cursus evangelisatie voor velen in een behoefte voorziet. Er worden steeds meer initiatieven opgezet door classes en gemeenten. De commissie gaf aan dat een aantal aanvragen om ondersteuning uit het Fonds Evangelisatie vanwege ontoereikende financiële middelen moest worden afgewezen. De commissie evangelisatie heeft alle gemeenten aangeschreven met de vraag om extra financiële ondersteuning. Daarnaast worden bestaande projecten gestimuleerd om werk te maken van fondsenwerving zodat er meer ruimte komt om nieuwe projecten te steunen.

Ds. R. van de Kamp (Opheusden) overhandigde als voorzitter van de commissie Israël de brochure Israëlvisie aan de synodepreses. Hij sprak de wens uit dat de brochure als klein middel tot grote gevolgen mag strekken met betrekking tot de roeping ten opzichte van Israël. Deze brochure bevat vijftien artikelen die de afgelopen periode in Zicht op de kerk hebben gestaan. Deze vijftien artikelen geven een toelichting op de vijftien stellingen waarin de Hersteld Hervormde Kerk haar visie op Israël heeft samengevat. Deze brochure zal als handreiking voor het gesprek over Israël in de gemeente worden toegezonden aan de kerkenraden. Ds. R. van de Kamp wees tijdens de toelichting van het jaarverslag van de commissie op de landelijke actie van de HHJO (samen met de commissie Israël en de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden) op het belang om onze verbondenheid met Israël door te geven aan de jongeren.

Jeugdwerk en openbaarheid synodevergaderingen
De commissie jeugdwerk gaf aan dat de activiteiten voor jongeren zoals kinderappèldagen, jongerendagen, Bijbelstudieconferenties en huwelijksconferenties na de coronaperiode in het afgelopen jaar weer opgestart konden worden. Veel toerustingsavonden stonden afgelopen jaar in het teken van de betrokkenheid van jongeren na corona. Er is in 2022 verder gewerkt aan andere vormen van contact met jongeren in jeugdpastoraat en jeugdmentoraat.

De generale synode besloot de aangehouden memo Openbaarheid synodevergadering en vertrouwelijkheid synodestukken niet aan te nemen. Dit betekent dat de vergaderingen van de generale synode niet (gedeeltelijk) toegankelijk zullen worden voor gemeenteleden en de pers. Hiermee koos de synode ervoor om de huidige werkwijze voort te zetten.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit