Dagelijks Woord

Persbericht generale synode 17 maart 2023

21 maart 2023

Persbericht generale synode 17 maart 2023

Op vrijdag 17 maart vergaderde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Lunteren. In deze vergadering werden de preses en vier leden van het breed moderamen herkozen, werd het rapport van de werkgroep beleid gepresenteerd, werd de notitie ZHHK en uitzendingen besproken en vond een nadere bezinning plaats op de vertaling van de Bijbel.

De vergadering werd geopend door ds. L.W.Ch. Ruijgrok (Waarder-Driebruggen). Als oudste aanwezige van de dienstdoende predikanten sprak hij een korte overdenking uit naar aanleiding van Johannes 17:15. Hij hield de vergadering voor dat de Heere Jezus Zich met het wassen van de voeten van Zijn discipelen vrijwillig tot één van de minste slavendiensten schikt. Het was een welbewuste daad vol heilige symboliek, lering en onderwijs. Hij wees de vergadering erop dat in de voetwassing de betekenis van Zijn werk oplicht. De Heere Jezus moest op Golgotha nog veel dieper buigen om Zijn discipelen te wassen van het vuil van hun zonden. Hij hield de vergadering voor dat het noodzakelijk is om ook in het ambtelijk leven te beseffen dat ik met al mijn zonden Hem al die jammer aangedaan heb. De Heere Jezus is de Zijnen niet alleen tot heil maar ook ten voorbeeld. Hij stelde de vergadering de vraag of we de les van het bukken en buigen voor elkaar op het kerkelijk erf wel ter harte nemen. Het zal in eigen kracht niet gaan, maar in Zijn kracht wil Hij het werken.

Verkiezingen en benoemingen
Na de opening ging de vergadering verder met de verkiezing van het breed moderamen. Ds. R.W. Mulder (Montfoort) werd herkozen als preses. Ouderling H. van As (Lunteren), ouderling P. de Bie (Loon op Zand), ouderling K. Kasteleijn (Ouddorp) en diaken J.J. Verloop (Woudenberg) werden voor een nieuwe termijn herkozen. Verder vonden er diverse benoemingen plaats in commissies.

Werkgroep beleid
Ds. R. van de Kamp (Opheusden) gaf een toelichting op het rapport van de werkgroep beleid. Deze werkgroep is vorig jaar ingesteld om te onderzoeken op welke aspecten beleid verbeterd, aangevuld, veranderd dan wel nieuw ontwikkeld moet worden. In het rapport worden op negen deelterreinen knelpunten in kaart gebracht. Ds. D.J. Diepenbroek (Putten) gaf vervolgens namens het breed moderamen een toelichting op een memo waarin ingegaan wordt op de verdere behandeling van de knelpunten die het rapport van de werkgroep beleid in kaart zijn gebracht. Het breed moderamen maakt onderscheid tussen zaken waar visie ontwikkeld moet worden, zaken waar beleid voor gemaakt moet worden en zaken die meteen aangepakt kunnen worden. Hij gaf aan dat (verdere) visievorming op de presbyteriaal-synodale kerkstructuur en de doorwerking van secularisatie en tijdgeest op kerk en gemeenten nodig is. Het breed moderamen wil meteen werk maken van het verder inschakelen van expertise op het kerkelijk bureau waardoor kennis, richtlijnen en ondersteuning op het gebied van eenduidige communicatie, digitalisering, dossiervorming en archivering geborgd wordt. Verder wil het breed moderamen het structureren van de informatievoorziening tussen synode, classes en gemeenten (en vice versa) en het optimaliseren van de continuïteit van bestuur op korte termijn ter hand nemen.

Bijbelvertaling en zending
Ds. H. Lassche (Rijssen) gaf namens de werkgroep Bijbelvertaling een toelichting op het procesverslag over de periode tussen de novembersynode van vorig jaar en de maartsynode van 2023. De generale synode besloot om het voorstel om te komen tot een digitale werkvertaling niet verder uit te werken. De vergadering bezon zich tijdens de verdere bespreking op de omgang met de Bijbelvertaling.

Ds. B.D. Bouman (Monster – ’s Gravenzande) presenteerde namens de commissie zending de notitie ZHHK en uitzendingen. ZHHK blijft zowel naar de haar toevertrouwde werkvelden als ook daarbuiten zendingswerkers uitzenden. Zij doet dit bij voorkeur in samenwerking met een andere organisatie en/of een lokale kerk, voor een afgebakende periode en met het oog op overdracht aan lokale werkers. In eerste instantie zullen mogelijkheden tot samenwerken bij uitzendingen verkend worden met Wycliffe, MAF, NET Foundation en OMF. In eerste instantie zal het accent met name op de zuidelijke continenten gericht zijn. ZHHK heeft het voornemen zich ook te beraden op mogelijke projecten en uitzendingen in sterk geseculariseerde landen in Oost- en Noord-Europa en aan landen als Frankrijk en Spanje.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit